Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

16. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Danuta Maria Hübner και Elisabetta Gualmini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak και Robert Biedroń.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná και Isabel Carvalhais.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιανουαρίου ΙΙ.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου