Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 13 януари 2020 г. - Страсбург

17. „Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: „Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Dennis Radtke, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Dragoş Pîslaru, от името на групата Renew, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ID, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Leila Chaibi, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos и Bernhard Zimniok.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe и Sandra Pereira.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност