Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Måndagen den 13 januari 2020 - Strasbourg

17. ”Bostad först” – en brådskande åtgärd för att komma till rätta med situationen för hemlösa i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: ”Bostad först” – en brådskande åtgärd för att komma till rätta med situationen för hemlösa i Europa (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Dennis Radtke för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, France Jamet för ID-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Leila Chaibi för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dennis Radtke; Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos och Bernhard Zimniok.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe och Sandra Pereira.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy