Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής (συζήτηση)
 14.Διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα και οι επιπτώσεις του στην ελεύθερη κυκλοφορία (συζήτηση)
 15.Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (συζήτηση)
 16.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)
 17.Το «Housing First» (Προτεραιτότητα στη στέγαση) ως μέτρο επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης των αστέγων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (29 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (91 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (109 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου