Показалец 
Протокол
XML 143kPDF 267kWORD 78k
Понеделник, 13 януари 2020 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на изменението на климата (разискване)
 14.Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение (разискване)
 15.Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване (разискване)
 16.Разлика в заплащането на жените и мъжете (разискване)
 17.„Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 19 декември 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.02 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление във връзка с катастрофата на украинския самолет, свален в Техеран миналата сряда, и от името на Парламента поднесе своите съболезнования на семействата на 176-те жертви на тази трагична злополука.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

°
° ° °

Изказа се Rasa Juknevičienė.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и ECR следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ITRE: Beata Szydło на мястото на Geoffrey Van Orden

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Ioan-Rareş Bogdan на мястото на Gheorghe-Vlad Nistor

Тези решения влизат в сила днес.


6. Състав на Парламента

Karoline Edtstadler уведоми председателя за назначението си като член на австрийското правителство, считано от 7 януари 2020 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви мястото ѝ за свободно, считано от 7 януари 2020 г.

°
° ° °

Във връзка с решението на Съда на Европейския съюз от 19 декември 2019 г. Европейският парламент отбеляза избирането на Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó и Antoni Comín i Oliveres като членове на ЕП за Испания, считано от 2 юли 2019 г.

Отчитайки решението на Централната избирателна комисия (Junta Electoral Central )от 3 януари 2020 г. и във връзка с решението на Върховния съд (Tribunal Supremo) от 9 януари 2020 г., Парламентът обяви мястото на Oriol Junqueras i Vies за свободно, считано от 3 януари 2020 г., в съответствие с Правилника за дейността.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, Antoni Comín i Oliveres и Carles Puigdemont i Casamajó заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.


7. Състав на политическите групи

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg и John Longworth вече не са независими членове на ЕП и се присъединиха към групата ECR, считано от 10 януари 2020 г.

Carles Puigdemont i Casamajó и Antoni Comín i Oliveres са независими членове на ЕП.


8. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 72 от Правилника за дейността комисията е взела решение да започне междуинституционални преговори въз основа на следните позиции на Парламента на първо четене:

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0411;

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0409;

—    законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0222;

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0103;

—   законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0104.


9. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 15 януари 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския Парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000048/2019, зададен от Irene Tinagli, от името на комисията ECON, към Комисията: Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020, зададен от Lucy Nethsingha, от името на комисията JURI, към Комисията: Триизмерно отпечатани нелегални предмети (B9-0002/2020).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г. (2019/2125(INI)) - AFET - Докладчик: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад (2019/2135(INI)) - AFET - Докладчик: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на протокола между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE - Докладчик: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Доклад относно изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност – годишен доклад (2019/2136(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Доклад относно проекта за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON - Докладчик: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през първата януарска сесия на 2020 г. (PE 646.106/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи, председателят предложи следната промяна (член 158 от Правилника за дейността):

Четвъртък

Заглавието на разискването „Бурунди, и по-специално лишените от свобода журналисти“ (точка 60 от окончателния проект на дневен ред) да се промени на „Бурунди, и по-специално свободата на словото“.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Освен това председателят получи искания за следните промени:

Понеделник

Искане от групата PPE за промяна на заглавието на изявлението на Комисията Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение“ (точка 42 от окончателния проект на дневен ред) на „Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение, случаят с Малмьо и Копенхаген“.
Изказаха се Tomas Tobé, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Iratxe García Pérez против искането.

С поименно гласуване (187 гласа „за“, 258 гласа „против“, 20 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата ID за промяна на заглавието на изявлението на Комисията „Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на изменението на климата“ (точка 66 от окончателния проект на дневен ред) на „Опустушителни горски пожари в Австралия: активиране на програмата RescEU“.
Изказаха се Joëlle Mélin, от името на групата ID, която обоснова искането, и Petros Kokkalis против искането.

Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане от групата GUE/NGL за вписване като втора точка от дневния ред за следобед на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Прекомерно използване на сила от органите, отговарящи за прилагането на закона по време на демонстрации и мирни демонстрации“. Разискването да бъде приключено с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани в четвъртък, 16 януари 2020 г.
Изказаха се Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Beata Kempa, също така във връзка с думите на предходната ораторка, и Iratxe García Pérez против предложението за приключване на разискването с внасяне на предложения за резолюция.

С поименно гласуване (220 гласа „за“, 237 гласа „против“, 24 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от групата ECR за вписване като втора точка в дневния ред за следобед на изявление на Комисията относно „Принципите на правовата държава във Франция, по-специално неотдавнашните прояви на насилие срещу адвокати демонстранти“. Разискването да бъде приключено с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани в четвъртък, 16 януари 2020 г.
Изказа се Beata Kempa, от името на групата ECR, която обоснова искането.

Парламентът отхвърли искането.

С това редът на работа е определен.


13. Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на изменението на климата (разискване)

Изявление на Комисията: Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на изменението на климата (2019/2504(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Hildegard Bentele, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Pär Holmgren, от името на групата Verts/ALE, Sylvia Limmer, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Petros Kokkalis, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, независим член на ЕП, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki и Pernille Weiss.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel и Julie Ward.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


14. Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение (разискване)

Изявление на Комисията: Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Tomas Tobé, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Karin Karlsbro, от името на групата Renew, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen, от името на групата ID, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Martin Edward Daubney, независим член на ЕП, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn и Moritz Körner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini и Antonius Manders.

Изказа се Maroš Šefčovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Разискването приключи.


15. Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване (разискване)

Изявление на Комисията: Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Virginie Joron, от името на групата ID, Andżelika Anna Możdżanowska, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec и Pilar del Castillo Vera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová и Leszek Miller.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: на по-нататъшна сесия.


16. Разлика в заплащането на жените и мъжете (разискване)

Изявление на Комисията: Разлика в заплащането на жените и мъжете (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Sylvie Brunet, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Maximilian Krah, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner и Elisabetta Gualmini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak и Robert Biedroń.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná и Isabel Carvalhais.

Изказа се Helena Dalli.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: втора януарска сесия.


17. „Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: „Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Dennis Radtke, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Dragoş Pîslaru, от името на групата Renew, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, France Jamet, от името на групата ID, Elżbieta Rafalska, от името на групата ECR, Leila Chaibi, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos и Bernhard Zimniok.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe и Sandra Pereira.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Иво Христов, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (председателят направи някои пояснения), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro и Sunčana Glavak.


19. Одобряване на протокола от настоящото заседание

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде предожен за одобрението на Парламента в началото на следобедната част на следващото заседание.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 646.106/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.21 ч.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков  Андрей, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Последно осъвременяване: 3 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност