Seznam 
Zápis
XML 128kPDF 245kWORD 75k
Pondělí, 13. ledna 2020 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství v politických skupinách
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Ničivé požáry buše v Austrálii a další extrémní povětrnostní jevy jako důsledek změny klimatu (rozprava)
 14.Přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb (rozprava)
 15.Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (rozprava)
 16.Rozdíly v odměňování žen a mužů (rozprava)
 17.„Bydlení především“ jako naléhavé opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě (rozprava)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 19. prosince 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:02.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v návaznosti na nehodu ukrajinského letadla, které bylo minulou středu sestřeleno v Teheránu, a vyjádřil jménem Parlamentu soustrast rodinám 176 obětí této tragické nehody.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

°
° ° °

Vystoupila Rasa Juknevičienė.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a ECR tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ITRE: Beata Szydło, kterou je nahrazen Geoffrey Van Orden

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Ioan-Rareş Bogdan, kterým je nahrazen Gheorghe-Vlad Nistor

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


6. Složení Parlamentu

Karoline Edtstadler oznámila předsedovi své jmenování členskou rakouské vlády s platností od 7. ledna 2020.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a podle čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od 7. ledna 2020.

°
° ° °

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 vzal Evropský parlament na vědomí, že Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó a Antoni Comín i Oliveres byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu za Španělsko s platností od 2. července 2019.

S ohledem na rozhodnutí ústřední volební komise ze dne 3. ledna 2020 a v návaznosti na rozsudek nejvyššího soudu ze dne 9. ledna 2020 Parlament oznámil v souladu s jednacím řádem uvolnění mandátu Oriola Junquerase i Vies s platností od 3. ledna 2020.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Antoni Comín i Oliveres a Carles Puigdemont i Casamajó v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7. Členství v politických skupinách

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg a John Longworth již nezasedají mezi nezařazenými poslanci a stali se členy skupiny ECR s platností od 10. ledna 2020.

Carles Puigdemont i Casamajó a Antoni Comín i Oliveres zasedají mezi nezařazenými poslanci.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbor JURI v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodl, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto postojů Parlamentu přijatých v prvním čtení:

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0411;

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0409;

—    legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0222;

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0103;

—   legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0104.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. ledna 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro dopravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000048/2019, kterou pokládá Irene Tinagli za výbor ECON Komisi: Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020, kterou pokládá Lucy Nethsingha za výbor JURI Komisi: Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku (B9-0002/2020).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018 (2019/2125(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva (2019/2135(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva (2019/2136(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního lednového zasedání (PE 646.106/PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu (článek 158 jednacího řádu):

Čtvrtek

Název rozpravy na téma „Burundi, zejména případ uvězněných novinářů“ (bod 60 PDOJ) se mění na „Burundi, zejména svoboda projevu“.

Parlament s tímto návrhem vyslovil souhlas.

Předseda mimo jiné obdržel tyto žádosti o změnu:

Pondělí

Žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení Komise na téma „Přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb“ (bod 42 PDOJ) změněn na „Přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb, případ Malmö a Kodaně“.
Vystoupili: Tomas Tobé za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Iratxe García Pérez proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 187, proti: 258, zdrželo se: 20).

Žádost skupiny ID, aby byl název prohlášení Komise na téma „Ničivé požáry buše v Austrálii a další extrémní povětrnostní jevy jako důsledek změny klimatu“ (bod 66 PDOJ) změněn na „Ničivé požáry buše v Austrálii: spuštění programu rescEU“.
Vystoupili: Joëlle Mélin za skupinu ID s odůvodněním žádosti a Petros Kokkalis proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise na téma „Používání nepřiměřené síly donucovacími orgány během demonstrací a pokojných demonstrací“. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek 16. ledna 2020.
Vystoupily: Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Beata Kempa, rovněž k výrokům proneseným předcházející řečnicí, a Iratxe García Pérez proti návrhu, aby byly na závěr rozpravy předloženy návrhy usnesení.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 220, proti: 237, zdrželo se: 24).

Žádost skupiny ECR, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno jako druhý bod prohlášení Komise na téma „Právní stát ve Francii, zejména nedávný násilný zásah proti demonstrujícím advokátům“. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek 16. ledna 2020.
Vystoupila Beata Kempa za skupinu ECR s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Plán práce byl tímto schválen.


13. Ničivé požáry buše v Austrálii a další extrémní povětrnostní jevy jako důsledek změny klimatu (rozprava)

Prohlášení Komise: Ničivé požáry buše v Austrálii a další extrémní povětrnostní jevy jako důsledek změny klimatu (2019/2504(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hildegard Bentele za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Pär Holmgren za skupinu Verts/ALE, Sylvia Limmer za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Petros Kokkalis za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki a Pernille Weiss.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel a Julie Ward.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


14. Přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb (rozprava)

Prohlášení Komise: Přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Tomas Tobé za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Karin Karlsbro za skupinu Renew, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen za skupinu ID, Charlie Weimers za skupinu ECR, Martin Edward Daubney – nezařazený poslanec, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn a Moritz Körner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini a Antonius Manders.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Rozprava skončila.


15. Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (rozprava)

Prohlášení Komise: Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew, David Cormand za skupinu Verts/ALE, Virginie Joron za skupinu ID, Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec a Pilar del Castillo Vera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová a Leszek Miller.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


16. Rozdíly v odměňování žen a mužů (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozdíly v odměňování žen a mužů (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Sylvie Brunet za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Maximilian Krah za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner a Elisabetta Gualmini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak a Robert Biedroń.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná a Isabel Carvalhais.

Vystoupila Helena Dalli.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé lednové dílčí zasedání.


17. „Bydlení především“ jako naléhavé opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: „Bydlení především“ jako naléhavé opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Dennis Radtke za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Dragoş Pîslaru za skupinu Renew, Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, France Jamet za skupinu ID, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Leila Chaibi za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos a Bernhard Zimniok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe a Sandra Pereira.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (předsedající poskytl upřesnění), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro a Sunčana Glavak.


19. Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto dílčího zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku zítřejšího odpoledního zasedání.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 646.106/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Poslední aktualizace: 3. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí