Indeks 
Protokol
XML 128kPDF 247kWORD 74k
Mandag den 13. januar 2020 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Parlamentets sammensætning
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne (forhandling)
 14.Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed (forhandling)
 15.Universaloplader til mobilt radioudstyr (forhandling)
 16.Kønsbestemt lønforskel (forhandling)
 17."Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 19. december 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.02.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om ulykken med det ukrainske fly, der var blevet skudt ned i Teheran onsdag i den foregående uge, og kondolerede på Parlamentets vegne familierne til de 176 ofre for denne tragiske ulykke.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

°
° ° °

Taler: Rasa Juknevičienė.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og ECR-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ITRE: Beata Szydło i stedet for Geoffrey Van Orden

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Ioan-Rareş Bogdan i stedet for Gheorghe-Vlad Nistor

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


6. Parlamentets sammensætning

Karoline Edtstadler havde underrettet formanden om sin udnævnelse til medlem af Østrigs regering med virkning fra den 7. januar 2020.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at det var ledigt med virkning fra den 7. januar 2020.

°
° ° °

Efter afgørelsen af den 19. december 2019 fra Den Europæiske Unions Domstol konstaterede Parlamentet, at Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó og Antoni Comín i Oliveres var blevet valgt som medlemmer af Europa-Parlamentet for Spanien med virkning fra den 2. juli 2019.

Under hensyntagen til afgørelsen af 3. januar 2020 fra Junta Electoral Central og efter afgørelsen af 9. januar 2020 fra Tribunal Supremo konstaterede Parlamentet, at Oriol Junqueras i Vies' mandat var blevet ledigt med virkning fra den 3. januar 2020, jf. forretningsordenen.

I overenssstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, deltager Antoni Comín i Oliveres og Carles Puigdemont i Casamajó i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. De politiske gruppers sammensætning

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg og John Longworth var ikke længe at finde blandt løsgængerne og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen fra den 10. januar 2020 at regne.

Carles Puigdemont i Casamajó og Antoni Comín i Oliveres hørte til blandt løsgængerne.


8. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

Formanden meddelte, at Retsudvalget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende holdninger, som Parlamentet havde fastlagt ved førstebehandlingen:

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – holdning fastlagt ved førstebehandlingen P8_TA(2019)0411;

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – holdning fastlagt ved førstebehandlingen P8_TA(2019)0409;

—    Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – holdning fastlagt ved førstebehandlingen P8_TA(2019)0222;

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – holdning fastlagt ved førstebehandlingen P8_TA(2019)0103;

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – holdning fastlagt ved førstebehandlingen P8_TA(2019)0104.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han onsdag den 15. januar 2020 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om digitalisering af registrering og overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

—   O-000048/2019 af Irene Tinagli for ECON til Kommissionen: Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020 af Lucy Nethsingha for JURI til Kommissionen: 3D-printede ulovlige genstande (B9-0002/2020).


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2018 og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2018 (2019/2125(INI)) - AFET - Ordfører: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Betænkning om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (2019/2135(INI)) - AFET - Ordfører: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE - Ordfører: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (2019/2136(INI)) - AFET - Ordfører: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON - Ordfører: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar I 2020 (PE 646.106/PDOJ) var omdelt.

Efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring (forretningsordenens artikel 158):

Torsdag

Titlen på forhandlingen om ”Burundi, navnlig sagen om de fængslede journalister” (punkt 60 i PDOJ) ville blive ændret til ”Burundi, navnlig ytringsfriheden”.

Parlamentet godtog dette forslag.

Derudover havde formanden modtaget anmodning om følgende ændringer:

Mandag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen ved Kommissionen omGrænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed” (punkt 42 i PDOJ) til ”Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed, sagen om Malmö og om København”.
Talere: Tomas Tobé, for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Iratxe García Pérez, der talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (187 for, 258 imod, 20 hverken/eller).

Anmodning fra ID-Gruppen om at ændre titlen på redegørelsen ved Kommissionen om ”Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne” (punkt 66 i PDOJ) til ”Altødelæggende skovbrande i Australien: aktivering af programmet RescEU”.
Talere: Joëlle Mélin, for ID-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Petros Kokkalis, der talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen for eftermiddagen at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om ”Overdreven brug af vold fra retshåndhævende myndigheders side under demonstrationer og fredelige demonstrationer”. Forhandlingen ville skulle afsluttes med indgivelse af forslag til beslutning, der ville blive sat under afstemning torsdag den 16. januar 2020.
Talere: Anne-Sophie Pelletier, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Beata Kempa, der også talte om den foregående talers forslag, og Iratxe García Pérez, der talte imod forslaget om at afslutte forhandlingen med indgivelse af forslag til beslutning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (220 for, 237 imod, 24 hverken/eller).

Anmodning fra ECR-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen for eftermiddagen at opføre en redegørelse ved Kommissionen om ”Retsstatsprincippet i Frankrig, navnlig den seneste vold mod demonstrerende sagførere”. Forhandlingen ville skulle afsluttes med indgivelse af forslag til beslutning, der ville blive sat under afstemning torsdag den 16. januar 2020.
Taler: Beata Kempa, for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne (2019/2504(RSP))

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Hildegard Bentele for PPE-Gruppen, Miriam Dalli, for S&D-Gruppen, Ulrike Müller for Renew-Gruppen, Pär Holmgren for Verts/ALE-Gruppen, Sylvia Limmer for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Petros Kokkalis for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, løsgænger, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki og Pernille Weiss.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel og Julie Ward.

Taler: Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Tomas Tobé for PPE-Gruppen, Heléne Fritzon for S&D-Gruppen, Karin Karlsbro for Renew-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Teuvo Hakkarainen for ID-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Martin Edward Daubney, løsgænger, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn og Moritz Körner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini og Antonius Manders.

Taler: Maroš Šefčovič.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Universaloplader til mobilt radioudstyr (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Róża Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, David Cormand for Verts/ALE-Gruppen, Virginie Joron for ID-Gruppen, Andżelika Anna Możdżanowska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec og Pilar del Castillo Vera.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová og Leszek Miller.

Taler: Maroš Šefčovič.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: i en senere mødeperiode.


16. Kønsbestemt lønforskel (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kønsbestemt lønforskel (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Sylvie Brunet for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Maximilian Krah for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Sandra Pereira for GUE/NGL-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner og Elisabetta Gualmini.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak og Robert Biedroń.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná og Isabel Carvalhais.

Taler: Helena Dalli.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: i mødeperioden januar II.


17. "Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: "Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Dennis Radtke for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Dragoş Pîslaru for Renew-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, France Jamet for ID-Gruppen, Elżbieta Rafalska for ECR-Gruppen, Leila Chaibi for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos og Bernhard Zimniok.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe og Sandra Pereira.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (formanden gav en præciserende forklaring), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro og Sunčana Glavak.


19. Godkendelse af protokollen fra dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 646.106/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik