Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 128kPDF 243kWORD 74k
Maanantai 13. tammikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt (keskustelu)
 14.Rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen (keskustelu)
 15.Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten (keskustelu)
 16.Sukupuolten palkkaero (keskustelu)
 17."Asunto ensin" -hanke kiireellisenä toimena asunnottomien tilanteeseen puuttumiseksi Euroopassa (keskustelu)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 19. joulukuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.02.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Teheranissa viime keskiviikkona tapahtuneen ukrainalaiskoneen alasampumisen johdosta ja esitti parlamentin surunvalittelut tämän traagisen onnettomuuden 176 uhrin perheille.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken uhrien muistoksi.

°
° ° °

Rasa Juknevičienė käytti puheenvuoron.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja ECR-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ITRE-valiokunta: Geoffrey Van Ordenin tilalle Beata Szydło

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Gheorghe-Vlad Nistorin tilalle Ioan-Rareş Bogdan

Päätökset tulevat voimaan tänään.


6. Parlamentin kokoonpano

Karoline Edtstadler on ilmoittanut puhemiehelle nimityksestään Itävallan hallituksen jäseneksi 7. tammikuuta 2020 alkaen.

Koska tämä tehtävä on Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 7. tammikuuta 2020 alkaen.

°
° ° °

Euroopan unionin tuomioistuimen 19. joulukuuta 2019 antaman tuomion johdosta parlamentti merkitsi tiedoksi Oriol Junqueras i Viesin, Carles Puigdemont i Casamajón ja Antoni Comín i Oliveresin valinnan Euroopan parlamentin espanjalaisiksi jäseniksi 2. heinäkuuta 2019 alkaen.

Parlamentti otti huomioon Junta Electoral Centralin 3. tammikuuta 2020 ja Tribunal Supremon 9. tammikuuta 2020 tekemät päätökset ja totesi työjärjestyksen mukaisesti Oriol Junqueras i Viesin edustajantoimen vapautuneen 3. tammikuuta 2020 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Antoni Comín i Oliveres ja Carles Puigdemont i Casamajó osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg ja John Longworth eivät ole enää sitoutumattomia jäseniä ja ovat liittyneet ECR-ryhmään 10. tammikuuta 2020 alkaen.

Carles Puigdemont i Casamajó ja Antoni Comín i Oliveres kuuluvat sitoutumattomiin jäseniin.


8. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti JURI-valiokunta on päättänyt aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantojen pohjalta:

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0411

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0409

—    Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0222

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0103

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – ensimmäisen käsittelyn kanta P8_TA(2019)0104.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 15. tammikuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000048/2019 Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (B9-0001/2020)

—   O-000002/2020 Lucy Nethsingha JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: 3D-tulostetut laittomat esineet (B9-0002/2020).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus neuvoston päätökseksi São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2019/2125(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus (2019/2135(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus (2019/2136(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Mietintö esityksestä neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Käsittelyjärjestys

Tammikuun 2020 I istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 646.106/PDOJ) on jaettu.

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta (työjärjestyksen 158 artikla):

Torstai

Keskustelun otsikko ”Burundi, erityisesti vangittujen toimittajien tapaus” (PDOJ:n kohta 60) muutetaan muotoon ”Burundi, erityisesti sananvapaus”.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Lisäksi puhemies oli vastaanottanut seuraavat muutospyynnöt:

Maanantai

PPE-ryhmä pyysi, että komission julkilausumanRajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen” (PDOJ:n kohta 42) muutetaan muotoon “Rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen, Malmön ja Kööpenhaminan tapaus”.
Puheenvuorot: Tomas Tobé PPE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Iratxe García Pérez, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (187 puolesta, 258 vastaan, 20 tyhjää).

ID-ryhmä pyysi, että komission julkilausuman “Tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt” (PDOJ:n kohta 66) muutetaan muotoon ”Tuhoisat metsäpalot Australiassa: RescEU-ohjelman aktivointi”.
Puheenvuorot: Joëlle Mélin ID-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Petros Kokkalis, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan iltapäivän toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat “Lainvalvontaviranomaisten liiallinen voimankäyttö mielenosoitusten ja rauhanomaisten mielenosoitusten yhteydessä”. Keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina 16. tammikuuta 2020.
Puheenvuorot: Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Beata Kempa, myös edellisen puhujan ehdotuksista, ja Iratxe García Pérez, joka vastusti päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä keskustelun päätteeksi.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (220 puolesta, 237 vastaan, 24 tyhjää).

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan iltapäivän toiseksi kohdaksi komission julkilausuma “Oikeusvaltioperiaate Ranskassa, erityisesti asianajajiin mielenosoituksissa kohdistuneet viimeaikaiset väkivaltaisuudet”. Keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina 16. tammikuuta 2020.
Beata Kempa käytti puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt (2019/2504(RSP))

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Hildegard Bentele PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller Renew-ryhmän puolesta, Pär Holmgren Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia Limmer ID-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki ja Pernille Weiss.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel ja Julie Ward.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tomas Tobé PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Karin Karlsbro Renew-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Teuvo Hakkarainen ID-ryhmän puolesta, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Edward Daubney, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn ja Moritz Körner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini ja Antonius Manders.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta, David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Andżelika Anna Możdżanowska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec ja Pilar del Castillo Vera.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová ja Leszek Miller.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhemmin pidettävä istuntojakso.


16. Sukupuolten palkkaero (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sukupuolten palkkaero (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Brunet Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner ja Elisabetta Gualmini.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak ja Robert Biedroń.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná ja Isabel Carvalhais.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: tammikuun II istuntojakso.


17. "Asunto ensin" -hanke kiireellisenä toimena asunnottomien tilanteeseen puuttumiseksi Euroopassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: "Asunto ensin" -hanke kiireellisenä toimena asunnottomien tilanteeseen puuttumiseksi Euroopassa (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Dennis Radtke PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, France Jamet ID-ryhmän puolesta, Elżbieta Rafalska ECR-ryhmän puolesta, Leila Chaibi GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos ja Bernhard Zimniok.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe ja Sandra Pereira.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Seuraavat jäsenet, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan, käyttivät työjärjestyksen 172 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (puhemies täsmensi asiaa), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro ja Sunčana Glavak.


19. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon iltapäiväosuuden alussa.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 646.106/OJMA).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö