Rodyklė 
Protokolas
XML 129kPDF 250kWORD 75k
Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Parlamento sudėtis
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 9.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių ekstremalių meteorologinių sąlygų sukelti reiškiniai (diskusijos)
 14.Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui (diskusijos)
 15.Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams (diskusijos)
 16.Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas (diskusijos)
 17.Projektas „Housing First“ kaip skubi priemonė benamių asmenų problemai Europoje spręsti (diskusijos)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.02 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas Padarė pareiškimą dėl nelaimės, įvykusios praeitą trečiadienį Teherane numušus Ukrainos lėktuvą, ir Parlamento vardu išreiškė užuojautą 176 aukų, žuvusių per šią tragišką nelaimę, šeimoms.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.

°
° ° °

Kalbėjo Rasa Juknevičienė.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE ir ECR frakcijų sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ITRE komitetas: Beata Szydło vietoj Geoffrey Van Orden

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Ioan-Rareş Bogdan vietoj Gheorghe-Vlad Nistor

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


6. Parlamento sudėtis

Karoline Edtstadler Pranešė Pirmininkui apie tai, kad ji nuo 2020 m. sausio 7 d. paskirta Austrijos vyriausybės nare.

Parlamentas Parlamentas pažymėjo, kad pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario veikla, ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis konstatavo, kad jos vieta laisva nuo 2020 m. sausio 7 d..

°
° ° °

Atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą, Europos Parlamentas pažymėjo, kad Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó ir Antoni Comín i Oliveres yra išrinkti Europos Parlamento nariai iš Ispanijos nuo 2019 m. liepos 2 d.

Atsižvelgdamas į Ispanijos rinkimų komisijos (isp. Junta Electoral Central) 2020 m. sausio 3 d. sprendimą ir Ispanijos aukščiausiojo teismo (isp. Tribunal Supremo) 2020 m. sausio 9 d. sprendimą, Parlamentas konstatavo, kad pagal Darbo tvarkos taisykles Oriol Junqueras i Vies vieta laisva nuo 2020 m. sausio 3 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Antoni Comín i Oliveres ir Carles Puigdemont i Casamajó įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Frakcijų sudėtis

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg ir John Longworth nuo 2020 m. sausio 10 d. nebėra nepriklausomi nariai ir prisijungė prie ECR frakcijos.

Carles Puigdemont i Casamajó ir Antoni Comín i Oliveres priklauso nepriklausomiems nariams.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį JURI komitetas nusprendė pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiomis Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtomis pozicijomis:

—   2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0411;

—   2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0409;

—    2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0222;

—   2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0103;

—   2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0104.


9. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. sausio 15 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos sprendimas dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   O-000048/2019, kurį pateikė Irene Tinagli ECON komiteto vardu Komisijai: Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020, kurį pateikė Lucy Nethsingha JURI komiteto vardu Komisijai: Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai (B9-0002/2020).


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos (2019/2125(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Pranešimas Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas. Metinė ataskaita (2019/2135(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2019/2136(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema, ir Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos, susijusios su administraciniu bendradarbiavimu ir keitimusi informacija tinkamo specialios mažosioms įmonėms skirtos schemos taikymo stebėsenos tikslais, projekto (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2020 m. sausio I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 646.106/PDOJ):

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokį pakeitimą (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Ketvirtadienis

Diskusijų tema „Burundis, ypač įkalintų žurnalistų atvejis“ (galutinio darbotvarkės projekto 60 punktas) pavadinimą pakeisti į „Burundis, ypač saviraiškos laisvė“.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Taip pat Pirmininkui pateikti tokie pasiūlymai dėl pakeitimų:

Pirmadienis

EPP frakcija paprašė Komisijos pareiškimo „Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui” (galutinio darbotvarkės projekto 42 punktas) pavadinimą pakeisti į „Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui. Malmės ir Kopenhagos atvejis“.
Kalbėjo Tomas Tobé PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Iratxe García Pérez, ji prašymui prieštaravo.

Po vardinio balsavimo (187 už, 258 prieš, 20 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

ID frakcija paprašė Komisijos pareiškimo „Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių ekstremalių meteorologinių sąlygų sukelti reiškiniai“ (galutinio darbotvarkės projekto 66 punktas) pavadinimą pakeisti į „Pražūtingi gaisrai Australijoje: programos RescEU aktyvavimas“.
Kalbėjo Joëlle Mélin ID frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Petros Kokkalis, jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas atmetė prašymą.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcija paprašė kaip antrąjį popietinės darbotvarkės punktą įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus „Valdžios institucijų, kurioms pavesta taikyti įstatymus per manifestacijas ir taikias manifestacijas, pernelyg didelis jėgos naudojimas“. Diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama 2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienį.
Kalbėjo Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Beata Kempa, ji taip pat kalbėjo dėl ankstenės kalbėtojos kalbos, ir Iratxe García Pérez ji prieštaravo pasiūlymui diskusijas užbaigti pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Po vardinio balsavimo (220 už, 237 prieš, 24 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

ECR frakcija paprašė kaip antrąjį popietinės darbotvarkės įtraukti Komisijos pareiškimą „Taisės viršenybė Prancūzijoje, ypač pastarojo meto smurtas prieš manifestuojančius advokatus“. Diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama 2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienį.
Kalbėjo Beata Kempa ECR frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.


13. Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių ekstremalių meteorologinių sąlygų sukelti reiškiniai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pražūtingi krūmynų gaisrai Australijoje ir kiti dėl klimato kaitos susidariusių ekstremalių meteorologinių sąlygų sukelti reiškiniai (2019/2504(RSP))

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Hildegard Bentele PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Pär Holmgren Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia Limmer ID frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Petros Kokkalis GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi, nepriklausoma Parlamento narė, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petros Kokkalis), Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Paweł Balt), Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Rzońca), Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki ir Pernille Weiss.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel ir Julie Ward.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


14. Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tarpvalstybinis organizuotas nusikalstamumas ir jo poveikis laisvam judėjimui (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Tomas Tobé PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, Karin Karlsbro Renew frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Teuvo Hakkarainen ID frakcijos vardu, Charlie Weimers ECR frakcijos vardu, Martin Edward Daubney, nepriklausomas Parlamento narys, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn ir Moritz Körner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini ir Antonius Manders.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


15. Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendro naudojimo kroviklis judriojo radijo ryšio įrenginiams (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Róża Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Liesje Schreinemacher Renew frakcijos vardu, David Cormand Verts/ALE frakcijos vardu, Virginie Joron ID frakcijos vardu, Andżelika Anna Możdżanowska ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec ir Pilar del Castillo Vera.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová ir Leszek Miller.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session ultérieure


16. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Sylvie Brunet Renew frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Sandra Pereira GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner ir Elisabetta Gualmini.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak ir Robert Biedroń.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná ir Isabel Carvalhais.

Kalbėjo Helena Dalli.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: sausio II sesija


17. Projektas „Housing First“ kaip skubi priemonė benamių asmenų problemai Europoje spręsti (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Projektas „Housing First“ kaip skubi priemonė benamių asmenų problemai Europoje spręsti (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Dennis Radtke PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Dragoş Pîslaru Renew frakcijos vardu, Katrin Langensiepen Verts/ALE frakcijos vardu, France Jamet ID frakcijos vardu, Elżbieta Rafalska ECR frakcijos vardu, Leila Chaibi GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dennis Radtke), Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos ir Bernhard Zimniok.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe ir Sandra Pereira.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (pirmininkas pateikė paaiškinimų), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro ir Sunčana Glavak.


19. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti popietinėje kito posėdžio dalyje.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 646.106/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.21 val.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Generalinis sekretorius

pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika