Indekss 
Protokols
XML 127kPDF 247kWORD 74k
Pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Postošie krūmāju ugunsgrēki Austrālijā un citas ekstremālas klimata pārmaiņu izraisītas laikapstākļu izpausmes (debates)
 14.Pārrobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos (debates)
 15.Vienots lādētājs mobilo radiosakaru iekārtām (debates)
 16.Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (debates)
 17.Steidzami īstenojams pasākums "Housing First", lai risinātu bezpajumtnieku situāciju Eiropā (debates)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Šīs sēdes protokola apstiprināšana
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 19. decembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.02.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu par Ukrainas lidmašīnas katastrofu, kura iepriekšējo trešdienu tika notriekta Teherānā, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību 176 šā traģiskā negadījuma upuru ģimenēm.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.

°
° ° °

Uzstājās Rasa Juknevičienė.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos PPE un ECR grupas lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ITRE komiteja: Beata Szydło - Geoffrey Van Orden vietā;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Ioan-Rareş Bogdan - Gheorghe-Vlad Nistor vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


6. Parlamenta sastāvs

Karoline Edtstadler bija paziņojusi priekšsēdētājam par viņas iecelšanu par Austrijas valdības locekli, sākot ar 2020. gada 7. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2020. gada 7. janvāri, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta.

°
° ° °

Pēc Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 19. decembra sprieduma Eiropas Parlaments pieņēma zināšanai, ka Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó un Antoni Comín i Oliveres ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem no Spānijas, sākot ar 2019. gada 2. jūliju.

Ņemot vērā Junta Electoral Central 2020. gada 3. janvāra lēmumu un pēc Tribunal Supremo 2020. gada 9. janvāra lēmuma, saskaņā ar Reglamentu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2020. gada 3. janvāri, ir atbrīvojusies Oriol Junqueras i Vies vieta.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Antoni Comín i Oliveres un Carles Puigdemont i Casamajó pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Politisko grupu sastāvs

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg un John Longworth no 2020. gada 10. janvāra ir pievienojušies ECR grupai un vairs nav pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti.

Carles Puigdemont i Casamajó un Antoni Comín i Oliveres ir pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti.


8. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par JURI komitejas saskaņā ar Reglamenta 72. pantu pieņemto lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādām Parlamenta nostājām pirmajā lasījumā:

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa leģislatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0411;

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa leģislatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290.un291.pantam (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0409;

—    Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta leģislatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai, ar ko atceļ direktīvu 2009/22/EK (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0222;

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra leģislatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001. gada 28. maija regulu (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0103;

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra leģislatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0104.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 15. janvārī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas parlamenta un Padomes direktīva par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000048/2019, kuru uzdeva Irene Tinagli ECON komitejas vārdā Komisijai: Ekonomiskās un monetārās savienības iestādes un struktūras: interešu konflikta novēršana pēc darba publiskajā sektorā (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020, kuru uzdeva Lucy Nethsingha JURI komitejas vārdā Komisijai: Trīsdimensiju drukāti nelikumīgi priekšmeti (B9-0002/2020).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu (12199/2019 - C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2019/2125(INI)) - AFET komiteja - Referente: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2019/2135(INI)) - AFET komiteja - Referents: Arnaud Danjean (A9-0052/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2019/2136(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A9-0054/2019).

- * Ziņojums par projektu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt pareizu mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošanu (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Inese Vaidere (A9-0055/2019).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2020. gada janvāra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 646.106/PDOJ).

Pēc apspriešanās ar politiskajam grupām sēdes vadītājs ierosināja šādus grozījumus (Reglamenta 158. pants):

Ceturtdiena

Debašu nosaukums “Burundi, it īpaši ieslodzīto žurnālistu lieta ” (galīgā darba kārtības projekta 60. punkts) būtu jāgroza uz nosaukumu “Burundi, it īpaši vārda brīvība”.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Turklāt sēdes vadītāja pieprasījumi par grozījumiem bija šādi:

Pirmdiena

PPE grupas pieprasījums grozīt Komisijas paziņojuma Pārrobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos” (galīgā darba kārtības projekta 42. punkts) uz nosaukumu “Pārrobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos, Malmes un Kopenhāgenas lieta”.
Uzstājās Tomas Tobé PPE grupas vārdā, kas pamatoja šo priekšlikumu, un Iratxe García Pérez, iebilstot pret šo priekšlikumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (187 par, 258 pret, 20 atturas).

ID grupas pieprasījums grozīt Komisijas paziņojuma nosaukumu “Postošie krūmāju ugunsgrēki Austrālijā un citas ekstremālas klimata pārmaiņu izraisītas laikapstākļu izpausmes” (galīgā darba kārtības projekta 66. punkts) uz nosaukumu “Postošie krūmāju ugunsgrēki Austrālijā - programmas RescEU aktivizēšana”.
Uzstājās Joëlle Mélin ID grupas vārdā, kas pamatoja šo priekšlikumu, un Petros Kokkalis, iebilstot pret šo priekšlikumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums kā pēcpusdienas darba kārtības otro punktu iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Pārmērīga spēka lietošana no tiesībaizsardzības iestāžu puses demonstrāciju un miermīlīgu demonstrāciju laikā”. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, balsošana par kuriem notiktu ceturtdien, 2020. gada 16. janvārī.
Uzstājās Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā, kas pamatoja šo priekšlikumu, Beata Kempa, kas pievienojās iepriekšējai runātājai, un Iratxe García Pérez, kas iebilda pret debašu slēgšanu, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (220 par, 237 pret, 24 atturas).

ECR grupas pieprasījums kā pēcpusdienas dienas kārtības otro punktu iekļaut Komisijas paziņojumu “Stāvoklis tiesību jomā Francijā, jo īpaši nesenie pārkāpumi pret demonstrantu aizstāvjiem”. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi, balsošana par kuriem notiktu ceturtdien, 2020. gada 16. janvārī.
Uzstājās Beata Kempa ECR grupas vārdā, kas pamatoja pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Postošie krūmāju ugunsgrēki Austrālijā un citas ekstremālas klimata pārmaiņu izraisītas laikapstākļu izpausmes (debates)

Komisijas paziņojums: Postošie krūmāju ugunsgrēki Austrālijā un citas ekstremālas klimata pārmaiņu izraisītas laikapstākļu izpausmes (2019/2504(RSP)).

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Hildegard Bentele PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Ulrike Müller grupas “Renew” vārdā, Pär Holmgren Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia Limmer ID grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Petros Kokkalis GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki un Pernille Weiss.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel un Julie Ward.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


14. Pārrobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos (debates)

Komisijas paziņojums: Pārrobežu organizētā noziedzība un tās ietekme uz brīvu pārvietošanos (2019/2985(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Tomas Tobé PPE grupas vārdā, Heléne Fritzon S&D grupas vārdā, Karin Karlsbro grupas “Renew” vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Teuvo Hakkarainen ID grupas vārdā, Charlie Weimers ECR grupas vārdā, Martin Edward Daubney, pie grupām nepiederošs deputāts, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn un Moritz Körner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini un Antonius Manders.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


15. Vienots lādētājs mobilo radiosakaru iekārtām (debates)

Komisijas paziņojums: Vienots lādētājs mobilo radiosakaru iekārtām (2019/2983(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Róża Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Liesje Schreinemacher Renew grupas vārdā, David Cormand Verts/ALE grupas vārdā, Virginie Joron ID grupas vārdā, Andżelika Anna Możdżanowska ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec un Pilar del Castillo Vera.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová un Leszek Miller.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


16. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (debates)

Komisijas paziņojums: Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (2019/2870(RSP)).

Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Sylvie Brunet grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Maximilian Krah ID grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Sandra Pereira GUE/NGL grupas vārdā, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner un Elisabetta Gualmini.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak un Robert Biedroń.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná un Isabel Carvalhais.

Uzstājās Helena Dalli.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: janvāra II sesijā.


17. Steidzami īstenojams pasākums "Housing First", lai risinātu bezpajumtnieku situāciju Eiropā (debates)

Komisijas paziņojums: Steidzami īstenojams pasākums "Housing First", lai risinātu bezpajumtnieku situāciju Eiropā (2019/3013(RSP)).

Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Dennis Radtke PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Dragoş Pîslaru grupas “Renew” vārdā, Katrin Langensiepen Verts/ALE grupas vārdā, France Jamet ID grupas vārdā, Elżbieta Rafalska ECR grupas vārdā, Leila Chaibi GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos un Bernhard Zimniok.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe un Sandra Pereira.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro un Sunčana Glavak.


19. Šīs sēdes protokola apstiprināšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes pēcpusdienas sākumā.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 646.106/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika