Index 
Notulen
XML 130kPDF 246kWORD 75k
Maandag 13 januari 2020 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering (debat)
 14.Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer (debat)
 15.Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (debat)
 16.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (debat)
 17."Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te pakken (debat)
 18.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 19 december 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.02 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van het ongeval met het Oekraïense vliegtuig dat afgelopen woensdag in Teheran werd neergehaald en betuigt namens het Parlement zijn medeleven aan de families van de 176 slachtoffers van dit tragisch ongeval.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Rasa Juknevičienė.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de ECR-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ITRE: Beata Szydło in de plaats van Geoffrey Van Orden

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Ioan-Rareş Bogdan in de plaats van Gheorghe-Vlad Nistor

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


6. Samenstelling Parlement

Karoline Edtstadler heeft de Voorzitter meegedeeld dat zij met ingang van 7 januari 2020 is aangesteld als lid van de Oostenrijkse regering.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, en verklaart haar zetel vacant met ingang van 7 januari 2020, overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement.

°
° ° °

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 december 2019 neemt het Europees Parlement kennis van de verkiezing van Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó en Antoni Comín i Oliveres, als leden van het Europees Parlement voor Spanje, met ingang van 2 juli 2019.

Rekening houdend met het besluit van de Junta Electoral Central van 3 januari 2020, en ingevolge het besluit van het Tribunal Supremo van 9 januari 2020, verklaart het Parlement de zetel van Oriol Junqueras i Vies vacant met ingang van 3 januari 2020, overeenkomstig het Reglement.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement nemen Antoni Comín i Oliveres en Carles Puigdemont i Casamajó, zolang hun geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij de verklaring hebben ondertekend dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling fracties

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg en John Longworth maken niet langer deel uit van de niet-fractiegebonden leden en hebben zich met ingang van 10 januari 2020 aangesloten bij de ECR-Fractie.

Carles Puigdemont i Casamajó en Antoni Comín i Oliveres maken deel uit van de niet-fractiegebonden leden.


8. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat de commissie JURI overeenkomstig artikel 72 van het Reglement heeft besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende standpunten van het Parlement in eerste lezing:

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0411;

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0409;

—    wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0222;

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0103;

—   wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0104.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee op woensdag 15 januari 2020, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Besluit van het Europees parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

—   O-000048/2019 van Irene Tinagli, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020 van Lucy Nethsingha, namens de commissie JURI, aan de Commissie: Illegale 3D-geprinte voorwerpen (B9-0002/2020).


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – Jaarverslag 2018 (2019/2125(INI)) - commissie AFET - rapporteur: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – jaarverslag 2018 (2019/2135(INI)) - commissie AFET - rapporteur: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - commissie LIBE - rapporteur: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag (2019/2136(INI)) - commissie AFET - rapporteur: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Verslag over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen en Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen voor doeleinden van toezicht op de juiste uitvoering van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - commissie ECON - rapporteur: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari I 2020 (PE 646.106/PDOJ) is rondgedeeld.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor (artikel 158 van het Reglement):

Donderdag

De titel van het debat over “Burundi, met name de kwestie van gevangengenomen journalisten” (punt 60 PDOJ) wordt gewijzigd in “Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting”.

Het Parlement stemt in met dit voorstel.

Daarnaast zijn de volgende verzoeken om wijziging bij de Voorzitter ingediend:

Maandag

Verzoek van de PPE-Fractie om de titel van de verklaring van de Commissie over Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer” (punt 42 PDOJ) te wijzigen in “Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer, het geval van Malmö en Kopenhagen”.
Het woord wordt gevoerd door Tomas Tobé, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Iratxe García Pérez, tegen het verzoek.

Bij HS (187 voor, 258 tegen, 20 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de ID-Fractie om de titel van de verklaring van de Commissie over “Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering” (punt 66 PDOJ) te wijzigen in “Verwoestende bosbranden in Australië: activering van het rescEU-programma”.
Het woord wordt gevoerd door Joëlle Mélin, namens de ID-Fractie, die het verzoek toelicht, en Petros Kokkalis, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als tweede punt op de agenda van de middag verklaringen van de Raad en de Commissie toe te voegen over “Het buitensporige gebruik van geweld door rechtshandhavingsinstanties tijdens manifestaties en vreedzame manifestaties”. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag 16 januari 2020 in stemming zouden worden gebracht.
Het woord wordt gevoerd door Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Beata Kempa, eveneens over de woorden van de vorige spreker, en Iratxe García Pérez, tegen het voorstel om het debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Bij HS (220 voor, 237 tegen, 24 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de ECR-Fractie om als tweede punt op de agenda van de middag een verklaring van de Commissie toe te voegen over “De rechtsstaat in Frankrijk, met name het recente geweld tegen betogende advocaten”. Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag 16 januari 2020 in stemming zouden worden gebracht.
Het woord wordt gevoerd door Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering (debat)

Verklaring van de Commissie: Verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering (2019/2504(RSP))

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Hildegard Bentele, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Pär Holmgren, namens de Verts/ALE-Fractie, Sylvia Limmer, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki en Pernille Weiss.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


14. Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer (debat)

Verklaring van de Commissie: Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de gevolgen ervan voor het vrije verkeer (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tomas Tobé, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Karin Karlsbro, namens de Renew-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Teuvo Hakkarainen, namens de ID-Fractie, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Martin Edward Daubney, niet-fractiegebonden lid, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn en Moritz Körner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini en Antonius Manders.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


15. Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (debat)

Verklaring van de Commissie: Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec en Pilar del Castillo Vera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová en Leszek Miller.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


16. Loonkloof tussen mannen en vrouwen (debat)

Verklaring van de Commissie: Loonkloof tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Sylvie Brunet, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner en Elisabetta Gualmini.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak en Robert Biedroń.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná en Isabel Carvalhais.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van januari II.


17. "Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te pakken (debat)

Verklaring van de Commissie: "Housing First" als spoedmaatregel om de situatie van daklozen in Europa aan te pakken (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dennis Radtke, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Dragoş Pîslaru, namens de Renew-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Leila Chaibi, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos en Bernhard Zimniok.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe en Sandra Pereira.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


18. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (de Voorzitter verschaft verduidelijking), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro en Sunčana Glavak.


19. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement, worden de notulen van deze vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd bij de hervatting van de volgende vergadering na de middagonderbreking.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 646.106/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.21 uur gesloten.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid