Indeks 
Protokół
XML 129kPDF 252kWORD 74k
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencja zmiany klimatu (debata)
 14.Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ (debata)
 15.Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (debata)
 16.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)
 17.„Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (debata)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 19 grudnia 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.02.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie na temat katastrofy samolotu ukraińskiego zestrzelonego w Teheranie w zeszłą środę, a także złożył w imieniu Parlamentu kondolencje rodzinom 176 ofiar tego tragicznego wypadku.

Parlament uczcił pamięć ofiar minutą ciszy.

°
° ° °

Głos zabrała Rasa Juknevičienė.


4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i ECR następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja ITRE: Beata Szydło w miejsce Geoffreya Van Ordena

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Ioan-Rareş Bogdan w miejsce Gheorghe'go-Vlada Nistora

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


6. Skład Parlamentu

Karoline Edtstadler poinformowała Przewodniczącego o swojej nominacji na członka rządu Austrii ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2020 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcji tej nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat na jej stanowisku ze skutkiem od dnia 7 stycznia 2020 r.

°
° ° °

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął do wiadomości wybór Oriola Junquerasa i Viesa, Carlesa Puigdemonta i Casamajó oraz Antoniego Comína i Oliveresa na posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących Hiszpanię, ze skutkiem od dnia 2 lipca 2019 r.

Biorąc pod uwagę decyzję wydaną przez Junta Electoral Central dnia 3 stycznia 2020 r. i w związku z decyzją wydaną przez Tribunal Supremo dnia 9 stycznia 2020 r., Parlament zgodnie z Regulaminem stwierdził wakat na stanowisku Oriola Junquerasa i Viesa począwszy od dnia 3 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Antoni Comín i Oliveres oraz Carles Puigdemont i Casamajó biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


7. Skład grup politycznych

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg i John Longworth nie zasiadają już wśród posłów niezrzeszonych i przystąpili do grupy ECR ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2020 r.

Carles Puigdemont i Casamajó i Antoni Comín i Oliveres zasiadają wśród posłów niezrzeszonych.


8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisja JURI postanowiła rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0411;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0409;

—    Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0222;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0103;

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0104.


9. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 15 stycznia 2020 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000048/2019, które skierowała Irene Tinagli, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020, które skierowała Lucy Nethsingha, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Nielegalne przedmioty drukowane w technologii 3D (B9-0002/2020).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018 (2019/2125(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne (2019/2135(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Islandią i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne (2019/2136(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych pierwszej sesji styczniowej 2020 r. (PE 646.106/PDOJ).

Po konsultacjach z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następującą zmianę (art. 158 Regulaminu):

Czwartek

Tytuł debaty na temat „Burundi, w szczególności sprawa uwięzionych dziennikarzy(pkt 60 PDOJ) zostałby zmieniony na „Burundi, w szczególności wolność słowa”.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Ponadto Przewodniczący otrzymał następujące wnioski w sprawie zmian:

Poniedziałek

Wniosek grupy PPE o zmianę tytułu oświadczenia Komisji Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ” (pkt 42 PDOJ) na „Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ: przypadek Malmö i Kopenhagi”.
Głos zabrali: Tomas Tobé, w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek, i Iratxe García Pérez przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 187 głosach za, 258 głosach przeciw, 20 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ID o zmianę tytułu oświadczenia Komisji „Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencja zmiany klimatu(pkt 66 PDOJ) na „Katastrofalne pożary buszu w Australii: uruchomienie programu RescEU”.
Głos zabrali: Joëlle Mélin, w imieniu grupy ID, która uzasadniła wniosek, i Petros Kokkalis przeciwko wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie jako drugiego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji pt. „Nadużywanie siły przez organy ścigania podczas manifestacji i pokojowych demonstracji”. Debata zakończyłaby się złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek 16 stycznia 2020 r.
Głos zabrały: Anne-Sophie Pelletier, w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, Beata Kempa również w sprawie wypowiedzi poprzedniej mówczyni i Iratxe García Pérez przeciwko propozycji zakończenia debaty złożeniem projektów rezolucji.

W GI (przy 220 głosach za, 237 głosach przeciw, 24 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ECR o wpisanie jako drugiego punktu popołudniowego porządku obrad oświadczenia Komisji pt. „Praworządność we Francji, w szczególności niedawne akty przemocy wobec protestujących prawników”. Debata zakończyłaby się złożeniem projektów rezolucji, które zostałyby poddane pod głosowanie w czwartek 16 stycznia 2020 r.
Głos zabrała Beata Kempa, w imieniu grupy ECR, która uzasadniła wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


13. Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencja zmiany klimatu (debata)

Oświadczenie Komisji: Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencja zmiany klimatu (2019/2504(RSP))

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Hildegard Bentele w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Pär Holmgren w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrosa Kokkalisa, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Pawła Balta, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Rzońcę, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki i Pernille Weiss.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel i Julie Ward.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


14. Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ (debata)

Oświadczenie Komisji: Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Tomas Tobé w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro w imieniu grupy Renew, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen w imieniu grupy ID, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR, Martin Edward Daubney niezrzeszony, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn i Moritz Körner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini i Antonius Manders.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


15. Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew, David Cormand w imieniu grupy Verts/ALE, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Andżelika Anna Możdżanowska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec i Pilar del Castillo Vera.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová i Leszek Miller.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


16. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)

Oświadczenie Komisji: Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Sylvie Brunet w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Maximilian Krah w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner i Elisabetta Gualmini.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak i Robert Biedroń.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná i Isabel Carvalhais.

Głos zabrała Helena Dalli.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja styczniowa.


17. „Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (debata)

Oświadczenie Komisji: „Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Dennis Radtke w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Dragoş Pîslaru w imieniu grupy Renew, Katrin Langensiepen w imieniu grupy Verts/ALE, France Jamet w imieniu grupy ID, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Leila Chaibi w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos i Bernhard Zimniok.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe i Sandra Pereira.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


18. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro i Sunčana Glavak.


19. Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia wczesnym popołudniem podczas następnego posiedzenia.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 646.106/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.21.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności