Zoznam 
Zápisnica
XML 129kPDF 251kWORD 75k
Pondelok, 13. januára 2020 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie politických skupín
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11. Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Ničivé požiare buša v Austrálii a ďalšie extrémne poveternostné javy ako dôsledok zmeny klímy (rozprava)
 14.Cezhraničná organizovaná trestná činnosť a jej dosah na voľný pohyb (rozprava)
 15.Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia (rozprava)
 16.Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)
 17.„Najprv bývanie“ ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe (rozprava)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 19. decembra 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.02 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie v súvislosti so zrútením ukrajinského lietadla, ktoré bolo minulú stredu zostrelené v Teheráne, a vyjadril menom Parlamentu sústrasť rodinám 176 obetí tejto tragickej nehody.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Rasa Juknevičienė.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a ECR tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ITRE: Beata Szydło, ktorou je nahradený Geoffrey Van Orden

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Ioan-Rareş Bogdan, ktorým je nahradený Gheorghe-Vlad Nistor

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


6. Zloženie Parlamentu

Karoline Edtstadler oznámila predsedovi svoje menovanie za členku rakúskej vlády s platnosťou od 7. januára 2020.

Parlament vzal na vedomie, že podľa článku 7 ods. 1 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu, a podľa článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie jej mandátu s platnosťou od 7. januára 2020.

°
° ° °

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 19. decembra 2019 vzal Európsky parlament na vedomie, že Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajó a Antoni Comín i Oliveres boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu za Španielsko s platnosťou od 2. júla 2019.

S ohľadom na rozhodnutie ústrednej volebnej komisie z 3. januára 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie najvyššieho súdu z 9. januára 2020 Parlament oznámil v súlade s rokovacím poriadkom uvoľnenie mandátu Oriola Junquerasa i Vies s platnosťou od 3. januára 2020.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku Antoni Comín i Oliveres a Carles Puigdemont i Casamajó zaujmú miesto v Európskom parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslancov preskúmané, alebo kým nebude prijaté rozhodnutie v akomkoľvek spore a za predpokladu, že poslanci už predtým podpísali vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


7. Zloženie politických skupín

Lucy Elizabeth Harris, Annunziata Mary Rees-Mogg a John Longworth už nepatria medzi nezaradených poslancov a stali sa členmi skupiny ECR s platnosťou od 10. januára 2020.

Carles Puigdemont i Casamajó a Antoni Comín i Oliveres patria medzi nezaradených poslancov.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku výbor JURI rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozicií Parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ ide o:

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov voblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu skontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy ofungovaní Európskej únie (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0411;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu skontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0409;

—    legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0222;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. Mája 2001 ospolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov vobčianskych aobchodných veciach (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0103;

—   legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0104.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 15. januára 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (00037/2019/LEX - C9-0005/2020 - 2018/0187(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (00096/2019/LEX - C9-0003/2020 - 2019/0192(COD)).


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000048/2019 ktorú položila Irene Tinagli, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (B9-0001/2020);

—   O-000002/2020 ktorú položila Lucy Nethsingha, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou (B9-0002/2020).


11.  Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018 (2019/2125(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa (2019/2135(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

- Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa (2019/2136(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A9-0054/2019)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A9-0055/2019)


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej januárovej plenárnej schôdze v roku 2020 (PE 646.106/PDOJ).

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol túto zmenu (článok 158 rokovacieho poriadku):

Štvrtok

Názov rozpravy na tému „Burundi, najmä prípad uväznených novinárov“ (bod 60 PDOJ) sa mení na „Burundi, najmä sloboda prejavu“.

Parlament s týmto návrhom vyslovil súhlas.

Predseda okrem iného dostal tieto návrhy na zmenu:

Pondelok

Žiadosť skupiny PPE o zmenu názvu vyhlásenia Komisie Cezhraničná organizovaná trestná činnosť a jej dosah na voľný pohyb“ (bod 42 PDOJ) na „Organizovaná cezhraničná trestná činnosť a jej vplyv na voľný pohyb, prípad Malmö a Kodane“.
Vystúpili títo poslanci: Tomas Tobé, v mene skupiny PPE, s odôvodnením žiadosti a Iratxe García Pérez proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 187, proti: 258, zdržali sa hlasovania: 20).

Žiadosť skupiny ID o zmenu názvu vyhlásenia Komisie „Ničivé požiare buša v Austrálii a ďalšie extrémne poveternostné javy ako dôsledok zmeny klímy“ (bod 66 PDOJ) na „Ničivé požiare buša v Austrálii: aktivácia programu rescEU“.
Vystúpili títo poslanci: Joëlle Mélin, v mene skupiny ID, s odôvodnením žiadosti a Petros Kokkalis proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli ako druhý bod programu popoludňajšej schôdze zaradené vyhlásenia Rady a Komisie na tému „Neprimerané používanie sily orgánmi presadzovania práva počas demonštrácií a pokojných demonštrácií. Na záver rozpravy by boli predložené návrhy uznesení, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok 16. januára 2020.
Vystúpili títo poslanci: Anne-Sophie Pelletier, v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Beata Kempa, takisto k výrokom predchádzajúcej rečníčky, a Iratxe García Pérez proti návrhu predložiť na ukončenie rozpravy návrhy uznesení.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 220, proti: 237, zdržali sa hlasovania: 24).

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo ako druhý bod programu popoludňajšej schôdze zaradené vyhlásenie Komisie na tému „Právny štát vo Francúzsku, najmä nedávny násilný zásah proti protestujúcim právnikom“. Na záver rozpravy by boli predložené návrhy uznesení, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok 16. januára 2020.
V rozprave vystúpila Beata Kempa, v mene skupiny ECR, s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Týmto bol stanovený program práce.


13. Ničivé požiare buša v Austrálii a ďalšie extrémne poveternostné javy ako dôsledok zmeny klímy (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ničivé požiare buša v Austrálii a ďalšie extrémne poveternostné javy ako dôsledok zmeny klímy (2019/2504(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Hildegard Bentele v mene skupiny PPE, Miriam Dalli, v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Pär Holmgren v mene skupiny Verts/ALE, Sylvia Limmer v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa, Michal Wiezik, Kati Piri, Stéphane Bijoux, Anna Cavazzini, Annika Bruna, Anne-Sophie Pelletier, Piernicola Pedicini, Agnès Evren, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Ville Niinistö, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Rupert Lowe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Kathleen Van Brempt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Paweł Balt, Marie Toussaint, Joëlle Mélin, Robert Rowland, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Rzońca, Lídia Pereira, Nikos Androulakis, Saskia Bricmont, Maria Spyraki a Pernille Weiss.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, Ellie Chowns, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Franc Bogovič, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Mick Wallace, Robert Hajšel a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


14. Cezhraničná organizovaná trestná činnosť a jej dosah na voľný pohyb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Cezhraničná organizovaná trestná činnosť a jej dosah na voľný pohyb (2019/2985(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tomas Tobé v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Karin Karlsbro v mene skupiny Renew, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Teuvo Hakkarainen v mene skupiny ID, Charlie Weimers v mene skupiny ECR, Martin Edward Daubney – nezaradený poslanec, Javier Zarzalejos, Christel Schaldemose, Maite Pagazaurtundúa, Ruža Tomašić, Balázs Hidvéghi, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Jörgen Warborn a Moritz Körner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Robert Hajšel, Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Arba Kokalari, Maria Grapini a Antonius Manders.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


15. Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia (2019/2983(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Liesje Schreinemacher v mene skupiny Renew, David Cormand v mene skupiny Verts/ALE, Virginie Joron v mene skupiny ID, Andżelika Anna Możdżanowska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Antonius Manders, Alex Agius Saliba, Dita Charanzová, Petra De Sutter, Andreas Schwab, Biljana Borzan, Maria da Graça Carvalho, Evelyne Gebhardt, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Ivan Štefanec a Pilar del Castillo Vera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Adriana Maldonado López, Vlad-Marius Botoş, João Ferreira, Maria Manuel Leitão Marques, Michaela Šojdrová a Leszek Miller.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na nasledujúcej schôdzi.


16. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (2019/2870(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Sylvie Brunet v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Sandra Pereira v mene skupiny GUE/NGL, Rosa Estaràs Ferragut, Agnes Jongerius, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Isabella Tovaglieri, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Susana Solís Pérez, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Annika Bruna, Jessica Stegrud, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Danuta Maria Hübner a Elisabetta Gualmini.

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Samira Rafaela, Beata Szydło, Maria da Graça Carvalho, Jackie Jones, Izaskun Bilbao Barandica, Andżelika Anna Możdżanowska, Michaela Šojdrová, Marc Angel, Dace Melbārde, Sunčana Glavak a Robert Biedroń.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Lina Gálvez Muñoz, Kateřina Konečná a Isabel Carvalhais.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na druhej januárovej schôdzi.


17. „Najprv bývanie“ ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: „Najprv bývanie“ ako naliehavé opatrenie na riešenie situácie bezdomovcov v Európe (2019/3013(RSP))

Nicolas Schmit (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Katrin Langensiepen v mene skupiny Verts/ALE, France Jamet v mene skupiny ID, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dennis Radtke, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Véronique Trillet-Lenoir, Kim Van Sparrentak, Guido Reil, Beata Szydło, José Gusmão, Claire Fox, Mairead McGuinness, Estrella Durá Ferrandis, Francisco Guerreiro, Silvia Sardone, Konstantinos Arvanitis, Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Milan Brglez, Karima Delli, Mathilde Androuët, Stelios Kympouropoulos a Bernhard Zimniok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, John Howarth, Ciarán Cuffe a Sandra Pereira.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 172 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Ivo Hristov, Judith Bunting, Silvia Sardone, Magid Magid, Charlie Weimers, Clare Daly, June Alison Mummery, Traian Băsescu, Carmen Avram, Antony Hook, Peter Kofod, Francisco Guerreiro, Jorge Buxadé Villalba (predseda poskytol objasnenia), João Ferreira, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Jane Brophy, Stanislav Polčák, Vlad-Marius Botoş, Eugen Tomac, John Howarth, Cristina Maestre Martín De Almagro a Sunčana Glavak.


19. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie popoludní na budúcom rokovaní.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 646.106/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.21 h.

Klaus Welle

Ewa Kopacz

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia