Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

2. Παρουσίαση του προγράμματος των δραστηριοτήτων της κροατικής Προεδρίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρουσίαση του προγράμματος των δραστηριοτήτων της κροατικής Προεδρίας (2019/2959(RSP))

Ο Andrej Plenković (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Andrej Plenković.

Παρεμβαίνει ο Karlo Ressler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, ο οποίος αρνείται δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Luis Garicano και Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Λευτέρης Χριστοφόρου, Alessandra Moretti και Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ursula von der Leyen και Andrej Plenković.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου