Märksõnaregister 
Protokoll
XML 131kPDF 231kWORD 72k
Teisipäev, 14. jaanuar 2020 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Horvaatia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine (arutelu)
 3.Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Kestlik investeerimiskava, õiglase ülemineku fond ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava (arutelu)
 7.Olukord Iraanis ja Iraagis pärast hiljutist eskaleerumist (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (arutelu)
 10.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (arutelu)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Istungi jätkamine
 13.Liibüa olukord (arutelu)
 14.Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (arutelu)
 15.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.11.


2. Horvaatia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Horvaatia eesistumisperioodi tegevuskava tutvustamine (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Andrej Plenković.

Sõna võttis Karlo Ressler.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, kes keeldus vastamast kahele küsimusele, mida sinist kaarti tõstes esitas Luis Garicano ja Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti ja Sunčana Glavak.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võtsid Ursula von der Leyen ja Andrej Plenković.

Arutelu lõpetati.


3. Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alexandra Lesley Phillips (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Esteban González Pons.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Geoffrey Van Orden, Christian Allard, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, kes ka keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Robert Rowland, Gina Dowding, Richard Corbett, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Robert Rowland, Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Robert Rowland, ja Irina Von Wiese, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Robert Rowland.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovitas esitada Robert Rowland, Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński ja João Ferreira.

Sõna võtsid Michel Barnier (ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juht) ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Guy Verhofstadt, Euroopa Parlamendi koordinaator Brexiti küsimuses, Manfred Weber, fraktsiooni PPE esimees, Iratxe García Pérez, fraktsiooni S&D esimees, Dacian Cioloş, fraktsiooni Renew esimees, Philippe Lamberts ja Ska Keller, fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehed, Martin Schirdewan ja Manon Aubry, fraktsiooni GUE/NGL kaasesimehed, Antonio Tajani, põhiseaduskomisjoni esimees, väljaastumislepingu kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamise ja järelevalve kohta (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2020 protokollipunkt 10.6.

(Istung katkestati kell 13.21.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Kestlik investeerimiskava, õiglase ülemineku fond ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kestlik investeerimiskava, õiglase ülemineku fond ja sotsiaalse Euroopa tegevuskava (2019/3014(RSP))

Frans Timmermans (juhtiv asepresident) ja Valdis Dombrovskis (juhtiv asepresident) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Pîslaru fraktsiooni Renew nimel, Niklas Nienaß fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gianantonio Da Re fraktsiooni ID nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrey Novakov, Biljana Borzan, Sylvie Brunet, Katrin Langensiepen, Laura Huhtasaari, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Piernicola Pedicini, Markus Ferber, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Ivan David, Evžen Tošenovský, Nikolaj Villumsen, Robert Rowland, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Niklas Nienaß, Dennis Radtke, Miriam Dalli, Clotilde Armand, Ville Niinistö, Guido Reil, Grzegorz Tobiszowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petros Kokkalis, José Gusmão, José Manuel Fernandes, Simona Bonafè, Jordi Cañas, Ernest Urtasun, Paolo Borchia, Anna Zalewska, Peter Liese, Dan Nica, Pascal Canfin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jadwiga Wiśniewska, Rasmus Andresen, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Moritz Körner, Petra De Sutter, Jadwiga Wiśniewska, Isabel Benjumea Benjumea, Agnes Jongerius, Jan Huitema, Caroline Roose, Cristian-Silviu Buşoi, Constanze Krehl, Mauri Pekkarinen, Michael Bloss, Adam Jarubas, Margarida Marques, Pär Holmgren, Jerzy Buzek, Mounir Satouri, Franc Bogovič, Othmar Karas, Herbert Dorfmann ja Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Maria Spyraki, Edina Tóth, Tomislav Sokol ja Lídia Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stelios Kympouropoulos, Julie Ward, Susana Solís Pérez, Bogdan Rzońca, Marc Botenga, Antonius Manders ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


7. Olukord Iraanis ja Iraagis pärast hiljutist eskaleerumist (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Iraanis ja Iraagis pärast hiljutist eskaleerumist (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski ja Sven Mikser.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Arutelu lõpetati.


8. Fraktsioonide koosseis

Lance Forman ei kuulu enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete hulka, sest ühines 15. jaanuaril 2020 fraktsiooniga ECR.


9. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (arutelu)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2018. aasta aruande kohta [2019/2125(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima tutvustas raportit.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Eugen Tomac fraktsiooni PPE nimel, Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, ja Charles Goerens fraktsiooni Renew nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Simona Baldassarre fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, kes keeldus ka vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster ja Nacho Sánchez Amor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius ja Mick Wallace.

Sõna võtsid Josep Borrell Fontelles ja Isabel Wiseler-Lima.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2020 protokollipunkt 10.7.


10. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (arutelu)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2136(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A9-0054/2019)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2135(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister ja Arnaud Danjean tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Urmas Paet fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál ja Tonino Picula.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas ja Lefteris Christoforou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly ja Özlem Demirel.

Sõna võtsid Josep Borrell Fontelles, David McAllister ja Arnaud Danjean.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2020 protokollipunkt 10.8 et 10.9.


11. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonilt PPE järgmise otsuse, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon: Lukas Mandl Karoline Edtstadleri asemel;

delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Lukas Mandl karoline EdtstadlerI asemel.

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

(Istung katkestati kell 21.59.)


12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 22.08.


13. Liibüa olukord (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Liibüa olukord (2019/2984(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni Renew nimel, Mounir Satouri fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir ja Jordan Bardella.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (2020/2507(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas fraktsiooni Renew nimel, Roman Haider fraktsiooni ID nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Antonio Tajani, Isabel Santos, Dita Charanzová, Sandra Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Danti ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2020 protokollipunkt 6.


15. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algul.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 646.106/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika