Indeks 
Zapisnik
XML 137kPDF 236kWORD 72k
Utorak, 14. siječnja 2020. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Predstavljanje programa aktivnosti hrvatskog predsjedništva (rasprava)
 3.Provedba i praćenje odredbi o pravima građana u sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 6.Plan za održiva ulaganja, pravedni fond za tranziciju i smjernice o socijalnoj Europi (rasprava)
 7.Stanje u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije (rasprava)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 10.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)
 11.Sastav odbora i izaslanstava
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Stanje u Libiji (rasprava)
 14.Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (rasprava)
 15.Usvajanje zapisnika s ove sjednice
 16.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:11 h.


2. Predstavljanje programa aktivnosti hrvatskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti hrvatskog predsjedništva (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (predsjedatelj Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik.

Govorio je Andrej Plenković.

Govorio je Karlo Ressler.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, koji je, osim toga, odbio odgovoriti na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice htjeli postaviti Luis Garicano i Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti i Sunčana Glavak.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič i Juan Fernando López Aguilar.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

Govorili su Ursula von der Leyen i Andrej Plenković.

Rasprava je zaključena.


3. Provedba i praćenje odredbi o pravima građana u sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Provedba i praćenje odredbi o pravima građana u sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (predsjedateljica Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Danuta Maria Hübner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Silva Pereira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Alexandra Lesley Phillips, nezavisna zastupnica, i Esteban González Pons.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, koja je, osim toga, odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Geoffrey Van Orden, Christian Allard, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, koja je, osim toga, odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Robert Rowland, Gina Dowding, Richard Corbett, koji je, osim toga, odbio pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Robert Rowland, Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, koja je, osim toga, odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Robert Rowland, i Irina Von Wiese, koja je, osim toga, odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Robert Rowland.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, koja je, osim toga, odbila pitanje koje je podizanjem plave kartice htio postaviti Robert Rowland, Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński i João Ferreira.

Govorili su Michel Barnier (voditelj Radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom) i Nikolina Brnjac.

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Guy Verhofstadt, koordinator Parlamenta za Brexit, Manfred Weber, predsjedatelj Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, predsjedateljica Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, predsjedatelj Kluba zastupnika Renew, Philippe Lamberts i Ska Keller, supredsjedatelji Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martin Schirdewan i Manon Aubry, supredsjedatelji Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antonio Tajani, predsjednik Odbora za ustavna pitanja, o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 15.1.2020..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:21.)


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:03.


5. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


6. Plan za održiva ulaganja, pravedni fond za tranziciju i smjernice o socijalnoj Europi (rasprava)

Izjava Komisije: Plan za održiva ulaganja, pravedni fond za tranziciju i smjernice o socijalnoj Europi (2019/3014(RSP))

Frans Timmermans (izvršni potpredsjednik Komisijeizvršni potpredsjednik Komisije) i Valdis Dombrovskis (izvršni potpredsjednik Komisijeizvršni potpredsjednik Komisije) dali su izjavu.

Govorili su Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dragoş Pîslaru, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Niklas Nienaß, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gianantonio Da Re, u ime Kluba zastupnika ID-a, Johan Van Overtveldt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, nezavisna zastupnica, Andrey Novakov, Biljana Borzan, Sylvie Brunet, Katrin Langensiepen, Laura Huhtasaari, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Piernicola Pedicini, Markus Ferber, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Ivan David, Evžen Tošenovský, Nikolaj Villumsen, Robert Rowland, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Niklas Nienaß, Dennis Radtke, Miriam Dalli, Clotilde Armand, Ville Niinistö, Guido Reil, Grzegorz Tobiszowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petros Kokkalis, José Gusmão, José Manuel Fernandes, Simona Bonafè, Jordi Cañas, Ernest Urtasun, Paolo Borchia, Anna Zalewska, Peter Liese, Dan Nica, Pascal Canfin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jadwiga Wiśniewska, Rasmus Andresen, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Moritz Körner, Petra De Sutter, Jadwiga Wiśniewska, Isabel Benjumea Benjumea, Agnes Jongerius, Jan Huitema, Caroline Roose, Cristian-Silviu Buşoi, Constanze Krehl, Mauri Pekkarinen, Michael Bloss, Adam Jarubas, Margarida Marques, Pär Holmgren, Jerzy Buzek, Mounir Satouri, Franc Bogovič, Othmar Karas, Herbert Dorfmann i Janusz Lewandowski.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Maria Spyraki, Edina Tóth, Tomislav Sokol i Lídia Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stelios Kympouropoulos, Julie Ward, Susana Solís Pérez, Bogdan Rzońca, Marc Botenga, Antonius Manders i Maria Grapini.

Govorili su Frans Timmermans i Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


7. Stanje u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politikuIzjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Iranu i Iraku nakon nedavnog zaoštravanja situacije (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski i Sven Mikser.

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar i Alexander Alexandrov Yordanov.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


8. Sastav klubova zastupnika

Lance Forman neće više biti u redovima nezavisnih zastupnika te će od 15. siječnja 2020. postati članom Kluba zastupnika ECR-a.


9. Godišnje izvješće za 2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području (rasprava)

Izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području - godišnje izvješće za 2018. [2019/2125(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima predstavila je izvješće.

Govorio je Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su Eugen Tomac, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrea Cozzolino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika Renew-a.

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Simona Baldassarre, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, koji je, osim toga, odbio pitanje koje je podizanjem plave kartice htjela postaviti Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster i Nacho Sánchez Amor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius i Mick Wallace.

Govorili su Josep Borrell Fontelles i Isabel Wiseler-Lima.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 15.1.2020..


10. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)

Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće [2019/2136(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A9-0054/2019)

Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće [2019/2135(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister i Arnaud Danjean predstavili su izvješće.

Govorio je Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Bonfrisco, u ime Kluba zastupnika ID-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál i Tonino Picula.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly i Özlem Demirel.

Govorili su Josep Borrell Fontelles, David McAllister i Arnaud Danjean.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 et 10.9 zapisnika od 15.1.2020..


11. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove: Lukas Mandl umjesto Karoline Edtstadler

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Lukas Mandl umjesto Karoline Edtstadler

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 21:59 h.)


12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 22:08 h.


13. Stanje u Libiji (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Libiji (2019/2984(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Mounir Satouri, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Bonfrisco, u ime Kluba zastupnika ID-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir i Jordan Bardella.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


14. Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (2020/2507(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Leopoldo López Gil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jordi Cañas, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Roman Haider, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antonio Tajani, Isabel Santos, Dita Charanzová, Sandra Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Danti i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika objavit će se kasnije.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6 zapisnika od 16.1.2020..


15. Usvajanje zapisnika s ove sjednice

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika Parlament će o zapisniku s ove sjednice glasovati početkom poslijepodnevnog dijela sljedeće sjednice.


16. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 646.106/OJME).


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:42.

Klaus Welle

Heidi Hautala

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti