Zoznam 
Zápisnica
XML 132kPDF 237kWORD 73k
Utorok, 14. januára 2020 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Prezentácia programu činností chorvátskeho predsedníctva (rozprava)
 3.Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Plán udržateľných investícií, Fond na spravodlivú transformáciu a plán pre sociálnu Európu (rozprava)
 7.Situácia v Iráne a Iraku po nedávnej eskalácii (rozprava)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 10.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Situácia v Líbyi (rozprava)
 14.Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (rozprava)
 15.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.11 h.


2. Prezentácia programu činností chorvátskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činností chorvátskeho predsedníctva (2019/2959(RSP))

Andrej Plenković (predseda Rady) a Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Andrej Plenković.

V rozprave vystúpil Karlo Ressler.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Biljana Borzan, Valter Flego, Sven Giegold, Rosanna Conte, Hermann Tertsch, Malin Björk, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Niebler, Kati Piri, Valerie Hayer, Erik Marquardt, Jordan Bardella, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis, Ignazio Corrao, Andor Deli, Ismail Ertug, Katalin Cseh, Tineke Strik, Gianantonio Da Re, Geert Bourgeois, Alexandra Lesley Phillips, Esteban González Pons, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Maximilian Krah, Evžen Tošenovský, Carles Puigdemont i Casamajó, ktorý zároveň odmietol dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Luis Garicano a Dolors Montserrat, Siegfried Mureşan, Johan Danielsson, Mara Bizzotto, Robert Roos, Herbert Dorfmann, Agnes Jongerius, Paulo Rangel, Carlos Zorrinho, Luděk Niedermayer, Tanja Fajon, Andrius Kubilius, Aurore Lalucq, Romana Tomc, Robert Hajšel, Lefteris Christoforou, Alessandra Moretti a Sunčana Glavak.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Enikő Győri, Margarida Marques, Irena Joveva, Clare Daly, Franc Bogovič a Juan Fernando López Aguilar.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

Vystúpili: Ursula von der Leyen a Andrej Plenković.

Rozprava sa skončila.


3. Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva (2020/2505(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Ursula von der Leyen (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Alexandra Lesley Phillips – nezaradená poslankyňa a Esteban González Pons.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jude Kirton-Darling, Caroline Voaden, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Geoffrey Van Orden, Christian Allard, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Geoffrey Van Orden, Hermann Tertsch, Sira Rego, Ann Widdecombe, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Paulo Rangel, Claude Moraes, Pascal Durand, Terry Reintke, Carlo Fidanza, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Billy Kelleher, Scott Ainslie, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, Gina Dowding, Richard Corbett, ktorý zároveň odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, Lucy Nethsingha, Ellie Chowns, Robert Rowland, Luis Garicano, Sheila Ritchie, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, a Irina Von Wiese, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Rowland, Barbara Ann Gibson, Joachim Stanisław Brudziński a João Ferreira.

Vystúpili: Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom) a Nikolina Brnjac.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt, koordinátor EP pre brexit, Manfred Weber, predseda skupiny PPE, Iratxe García Pérez, predsedníčka skupiny S&D, Dacian Cioloş, predseda skupiny Renew, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupredsedovia skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan a Manon Aubry, spolupredsedovia skupiny GUE/NGL, Antonio Tajani, predseda Výboru pre ústavné veci, o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení (2020/2505(RSP)) (B9-0031/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 15.1.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.21 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.


5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


6. Plán udržateľných investícií, Fond na spravodlivú transformáciu a plán pre sociálnu Európu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Plán udržateľných investícií, Fond na spravodlivú transformáciu a plán pre sociálnu Európu (2019/3014(RSP))

Frans Timmermans (výkonný podpredseda Komisie) a Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Niklas Nienaß v mene skupiny Verts/ALE, Gianantonio Da Re v mene skupiny ID, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato – nezaradená poslankyňa, Andrey Novakov, Biljana Borzan, Sylvie Brunet, Katrin Langensiepen, Laura Huhtasaari, Elżbieta Rafalska, Silvia Modig, Piernicola Pedicini, Markus Ferber, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Bas Eickhout, Ivan David, Evžen Tošenovský, Nikolaj Villumsen, Robert Rowland, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Niklas Nienaß, Dennis Radtke, Miriam Dalli, Clotilde Armand, Ville Niinistö, Guido Reil, Grzegorz Tobiszowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petros Kokkalis, José Gusmão, José Manuel Fernandes, Simona Bonafè, Jordi Cañas, Ernest Urtasun, Paolo Borchia, Anna Zalewska, Peter Liese, Dan Nica, Pascal Canfin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Rasmus Andresen, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Moritz Körner, Petra De Sutter, Jadwiga Wiśniewska, Isabel Benjumea Benjumea, Agnes Jongerius, Jan Huitema, Caroline Roose, Cristian-Silviu Buşoi, Constanze Krehl, Mauri Pekkarinen, Michael Bloss, Adam Jarubas, Margarida Marques, Pär Holmgren, Jerzy Buzek, Mounir Satouri, Franc Bogovič, Othmar Karas, Herbert Dorfmann a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki, Edina Tóth, Tomislav Sokol a Lídia Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stelios Kympouropoulos, Julie Ward, Susana Solís Pérez, Bogdan Rzońca, Marc Botenga, Antonius Manders a Maria Grapini.

Vystúpili: Frans Timmermans a Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


7. Situácia v Iráne a Iraku po nedávnej eskalácii (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Iráne a Iraku po nedávnej eskalácii (2020/2506(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jérôme Rivière v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Sara Skyttedal, Domènec Ruiz Devesa, Martin Horwood, Hannah Neumann, Jaak Madison, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Assita Kanko, Mick Wallace, Fabio Massimo Castaldo, Radosław Sikorski a Sven Mikser.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Loiseau, Catherine Rowett, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Pernando Barrena Arza, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Isabel Benjumea Benjumea, Ivan Vilibor Sinčić, Andrius Kubilius, Isabel Santos, Malik Azmani, Reinhard Bütikofer, Georg Mayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Beata Kempa, Marc Botenga, Matthew Patten, Tomas Tobé, Jytte Guteland, Luisa Porritt, Markéta Gregorová, Silvia Sardone, Stelios Kouloglou, Lukas Mandl, Dietmar Köster, Bernard Guetta, Henrike Hahn, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eugen Tomac, Teuvo Hakkarainen, Željana Zovko, Jackie Jones, Klemen Grošelj, Elena Lizzi, Janusz Lewandowski, Brando Benifei, Anna Bonfrisco, Pierfrancesco Majorino a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Kateřina Konečná, Milan Uhrík, Traian Băsescu, Juan Fernando López Aguilar a Alexander Alexandrov Yordanov.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


8. Zloženie politických skupín

Lance Forman už nebude patriť medzi nezaradených poslancov a stane sa členom skupiny ECR s platnosťou od 15. januára 2020.


9. Výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)

Správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti – výročná správa za rok 2018 [2019/2125(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Isabel Wiseler-Lima uviedla správu.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Eugen Tomac v mene skupiny PPE, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D a Charles Goerens v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Peter van Dalen, Isabel Santos, Irina Von Wiese, Heidi Hautala, Bert-Jan Ruissen, Antoni Comín i Oliveres, ktorý zároveň odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dolors Montserrat, Arba Kokalari, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Saskia Bricmont, Frances Fitzgerald, Dietmar Köster a Nacho Sánchez Amor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Petras Auštrevičius a Mick Wallace.

Vystúpili: Josep Borrell Fontelles a Isabel Wiseler-Lima.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 15.1.2020.


10. Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)

Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa [2019/2136(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A9-0054/2019)

Správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa [2019/2135(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

David McAllister a Arnaud Danjean uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Urmas Paet v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Traian Băsescu, Attila Ara-Kovács, Hilde Vautmans, Hannah Neumann, Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Mick Wallace, Carles Puigdemont i Casamajó, Kinga Gál a Tonino Picula.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Loiseau, Filip De Man, Charlie Weimers, Francisco José Millán Mon, Sven Mikser, Petras Auštrevičius, Željana Zovko, Joachim Schuster, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Raphaël Glucksmann, Lukas Mandl, Nikos Androulakis, Kris Peeters, Juozas Olekas, Andrea Bocskor, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Loucas Fourlas, Othmar Karas a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Clare Daly a Özlem Demirel.

Vystúpili: Josep Borrell Fontelles, David McAllister a Arnaud Danjean.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 et 10.9 zápisnice zo dňa 15.1.2020.


11. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: Lukas Mandl namiesto Karoline Edtstadler

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Lukas Mandl namiesto Karoline Edtstadler

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

(Rokovanie bolo prerušené o 21.59 h.)


12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 22.08 h.


13. Situácia v Líbyi (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Líbyi (2019/2984(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny Renew, Mounir Satouri v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Antonio Tajani, Andrea Cozzolino, Klemen Grošelj, Erik Marquardt, Thierry Mariani, Emmanouil Fragkos, Fabio Massimo Castaldo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Vangelis Meimarakis, Tonino Picula, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Ioannis Lagos, Othmar Karas, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Susanna Ceccardi, Giuliano Pisapia, Danilo Oscar Lancini, Loucas Fourlas, Evin Incir a Jordan Bardella.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


14. Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (2020/2507(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Leopoldo López Gil v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Roman Haider v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Antonio Tajani, Isabel Santos, Dita Charanzová, Sandra Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Danti a Izaskun Bilbao Barandica.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení, ktoré majú byť predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 16.1.2020.


15. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie popoludní na budúcom rokovaní.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 646.106/OJME).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.42 h.

Klaus Welle

Heidi Hautala

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Horwood Martin, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Adamowicz Magdalena, Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia