Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 19k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на животновъдни обекти за зародишни продукти и на изискванията за проследимост и ветеринарно-здравните изисквания при движение в рамките на Съюза на зародишни продукти от определени отглеждани сухоземни животни (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на многогодишно непрекъснато планиране (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 по отношение на определянето на третирането на извънборсовите деривати във връзка с някои опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации с цел хеджиране (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегирана директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива № 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства по отношение на освобождаването на употребата на шествалентен хром като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилници в самоходни каравани (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в платинирани платинени електроди, използвани за някои измервания на проводимостта (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой и покрития за клеми, използвани в някои ръчно преносими двигатели с вътрешно горене (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на алтернативния стандартизиран подход за пазарен риск (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид, използван в някои медицински уреди за инвитро диагностика за анализ на кръв и други телесни течности и газове (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение на приложение II към Директива №2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства по отношение на някои освобождавания за олово и оловни съединения в компоненти (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критериите за установяване на това кои договорености адекватно редуцират кредитния риск от контрагента при покритите облигации и секюритизациите, и за изменение на Делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205 и (ЕС) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 16 декември 2019 г. по искане на водещата комисия

Разглеждане в комисия: ECON

Последно осъвременяване: 3 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност