Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 14k
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2019

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår præcisering af behandlingen af OTC-derivater i forbindelse med visse simple, transparente og standardiserede securitiseringer med henblik på afdækning (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår undtagelsen for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstålkølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til visse målinger af ledningsevne (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling, der anvendes i visse håndholdte forbrændingsmotorer (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly som termisk stabilisator i polyvinylchlorid, der anvendes i visse typer medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ved analyse af blod, andre kropsvæsker og kropsgasser (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår visse undtagelser for bly og blyforbindelser i komponenter (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv.: LIBE

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommisisonens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kriterier til bestemmelse af, hvilke ordninger der i tilstrækkelig grad mindsker modpartskreditrisici forbundet med dækkede obligationer eller securitiseringer, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2019 efter anmodning fra det kompetente udvalg.

henvist til kor. udv: ECON

Seneste opdatering: 3. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik