Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 14k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020 - Strasbourg

4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä vahvistamalla monivuotinen rullaava suunnitelma (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta tarkentamalla suojaustarkoituksessa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten käsittelyä tiettyjen yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten yhteydessä (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on poikkeuksesta, joka koskee kuudenarvoisen kromin käyttöä korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse tietyissä käsikäyttöisissä polttomoottoreissa käytettävien juotosten ja liitäntöjen pintojen sisältämää lyijyä koskevasta poikkeuksesta (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään tietyissä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa veren ja muiden kehon nesteiden ja kehon kaasujen analyyseja varten (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä säteilyä kestävissä videokameraputkissa käytettyä kadmiumia koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä korroosionestoaineena käytettävää kuudenarvoista kromia koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tietyistä lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käyttöä osissa koskevista poikkeuksista (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 3. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö