Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 13k
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg

4. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania zakładów zajmujących się materiałem biologicznym oraz wymagań w zakresie identyfikowalności i zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania w obrębie terytorium Unii materiału biologicznego niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez ustanowienie wieloletniego planowania kroczącego (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 w odniesieniu do ustalenia sposobu traktowania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w związku z określonymi prostymi, przejrzystymi i standardowymi sekurytyzacjami do celów zabezpieczeń (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych samochodów kempingowych (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w stosunku do alternatywnej metody standardowej w odniesieniu do ryzyka rynkowego (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowych (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do niektórych zwolnień dotyczących ołowiu i związków ołowiu w częściach pojazdów (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego na wniosek właściwej komisji termin zgłoszenia sprzeciwu zmieniono z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia kryteriów oceny uzgodnień odpowiednio ograniczających ryzyko kredytowe kontrahenta związane z obligacjami zabezpieczonymi i sekurytyzacjami oraz zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205 i (UE) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 grudnia 2019 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności