Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 14k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller närmare uppgifter om behandling av OTC-derivatkontrakt i samband med vissa enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar för risksäkringsändamål (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon vad gäller undantaget för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystemet av kolstål i absorptionskylskåp i husbilar (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för vissa mätningar av ledningsförmåga (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar som används i vissa handhållna förbränningsmotorer (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som används i vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för analys av blod och andra kroppsvätskor och gaser i kroppen (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i vissa strålningståliga videokamerarör (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon vad gäller vissa undantag för bly och blyföreningar i komponenter (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera kriterier för fastställande av arrangemang för att på lämpligt sätt minska motpartskreditrisken i samband med säkerställda obligationer och värdepapperiseringar och om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205 och (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy