Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2990(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B9-0036/2020

Разисквания :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0010

Протокол
XML 15k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург

6. Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Dubravka Šuica (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Председателят направи кратко изказване, за да представи разискването.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ID, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, и Paulo Rangel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Robert Rowland и Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bogdan Rzońca и Lara Wolters, Pascal Durand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Katalin Cseh, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, която също така отказа въпрос „синя карта“, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Ева Майдел, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri и Geoffroy Didier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Радан Кънев, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński и Marc Botenga.

Изказаха се Dubravka Šuica и Nikolina Brnjac.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt и Pascal Durand, от името на групата Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani и Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff и Domènec Ruiz Devesa, от името на групата S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts и Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod и Gilles Lebreton, от името на групата ID, относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, относно Конференцията за бъдещето на Европа (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 15.1.2020 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.58 ч.)

Последно осъвременяване: 3 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност