Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2990(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0036/2020

Συζήτηση :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0010

Συνοπτικά πρακτικά
XML 16k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

6. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη ομιλία για να προλογίσει τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, και Paulo Rangel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, ο οποίος απαντά και σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Robert Rowland και Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Κώστας Παπαδάκης, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, ο οποίος απαντά και σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bogdan Rzońca και Lara Wolters, Pascal Durand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katalin Cseh, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Simon, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß επί της διαδικασίας (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri και Geoffroy Didier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński και Marc Botenga.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica και Nikolina Brnjac.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani και Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff και Domènec Ruiz Devesa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020)·

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod και Gilles Lebreton, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020)·

—   Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.58.)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου