Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Antallet af medlemmer i udvalgene (afstemning)

Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 206, om de stående udvalgs medlemstal (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0001)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


10.2. Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0002)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


10.3. Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0003)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


10.4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

RÅDETS UDKAST

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0004)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


10.5. Den europæiske grønne pagt (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 11. december 2019 (punkt 7 i protokollen af 11.12.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra og Anna Zalewska for ECR-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020)

—   Esther de Lange for PPE-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020)

—   Fredrick Federley for Renew-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020)

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo og Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020)

—   Iratxe García Pérez og Miriam Dalli, for S&D-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020)

—   Marco Zanni og Tom Vandendriessche for ID-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0040/2020

(erstatter B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 og B9-0045/2020):

stillet af:

—   Esther de Lange, for PPE-Gruppen

—   Miriam Dalli, for S&D-Gruppen

—   Fredrick Federley, for Gruppen Renew

—   Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2020)0005)

(Forslag til beslutning B9-0041/2020, B9-0044/2020 og B9-0046/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


10.6. Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0031/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0006)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


10.7. Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (afstemning)

Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2018 [2019/2125(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0007)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


10.8. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning [2019/2136(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A9-0054/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ID-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0008)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


10.9. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning [2019/2135(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0009)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)


10.10. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0036/2020

Vedtaget (P9_TA(2020)0010)

(Forslag til beslutning B9-0037/2020 og B9-0038/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Indlæg

Daniel Freund, for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 76. Parlamentet godtog ikke at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning, eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod det.

Seneste opdatering: 19. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik