Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

15. Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
CRE

Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (2019/3016(RSP))

Παρεμβαίνει o Manfred Weber, ο οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Panza, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer επί των δηλώσεων του προηγούμενου αγορητή, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová και Javier Zarzalejos.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου