Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0032/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0032/2020

Συζήτηση :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0014

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

16. Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (2019/2986(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Lívia Járóka, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen και Bettina Vollath.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić και Milan Zver.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου