Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0032/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0032/2020

Συζήτηση :

PV 15/01/2020 - 16
PV 15/01/2020 - 17
CRE 15/01/2020 - 16
CRE 15/01/2020 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0014

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

17. Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (2019/2510(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mikuláš Peksa, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Radosław Sikorski, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Zalewska, Tineke Strik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, και Bartosz Arłukowicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tomáš Zdechovský, Ben Habib και Beata Kempa.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου