Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 5.Внесени документи
 6.Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Тържествено заседание - Реч на Негово Величество крал Абдула Втори, крал на Хашемитско кралство Йордания
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Числен състав на комисиите (гласуване)
  
10.2.Протокол между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането *** (гласуване)
  
10.3.Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)
  
10.4.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия * (гласуване)
  
10.5.Европейски зелен пакт (гласуване)
  
10.6.Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне (гласуване)
  
10.7.Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
  
10.8.Годишен доклад относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  
10.9.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
10.10.Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Изопачаване на европейската история и спомени за Втората световна война (разискване по актуални въпроси)
 16.Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария (разискване)
 17.Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша (разискване)
 18.Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (разискване)
 19.COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (разискване)
 20.Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 21.Реформа на общите принципи на комитологията (разискване)
 22.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (223 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (339 kb) Резултати от поименно гласуване (6983 kb) 
 
Протокол (223 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (339 kb) Резултати от поименно гласуване (6983 kb) 
 
Протокол (89 kb) Присъствен списък (14 kb) Резултати от гласувания (85 kb) Резултати от поименно гласуване (334 kb) 
 
Протокол (332 kb) Присъствен списък (91 kb) Резултати от гласувания (264 kb) Резултати от поименно гласуване (2022 kb) 
Последно осъвременяване: 3 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност