Seznam 
Zápis
PDF 300kWORD 85k
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Slavnostní zasedání – Projev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Početní složení výborů (hlasování)
  10.2.Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva *** (hlasování)
  10.3.Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (hlasování)
  10.5.Zelená dohoda pro Evropu (hlasování)
  10.6.Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (hlasování)
  10.7.Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  10.8.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  10.9.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  10.10.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Překrucování evropské historie a připomínka 2. světové války (tematická rozprava)
 16.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (rozprava)
 17.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (rozprava)
 18.Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (rozprava)
 19.COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (rozprava)
 20.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (rozprava)
 21.Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (rozprava)
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:08.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Burundi, zejména svoboda projevu (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen a Henrike Hahn za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza a Jan Zahradil za skupinu ECR o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0055/2020);

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak a Ivan Štefanec za skupinu PPE o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o Burundi, zejména svobodě projevu (B9-0066/2020).

II.   Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa a Patryk Jaki za skupinu ECR o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi a Henrike Hahn za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg a Dominique Bilde za skupinu ID o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0060/2020);

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou a Manuel Bompard za skupinu GUE/NGL o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere a Ivan Štefanec za skupinu PPE o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o Nigérii, zejména nedávných teroristických útocích (B9-0065/2020).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


3. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen tento návrh prováděcího opatření, které spadá pod regulativní postup s kontrolou:

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - lhůta: 9. dubna 2020)
předáno příslušnému výboru: TRAN


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o upřesnění zacházení s OTC deriváty v souvislosti s určitými jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi pro účely zajištění (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o výjimku pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 19. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o alternativní standardizovaný přístup k tržnímu riziku (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, pokud jde o některé výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 17. prosince 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. října 2019

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce

předáno příslušnému výboru: LIBE

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria pro stanovení ujednání, která náležitě snižují úvěrové riziko protistrany spojené s krytými dluhopisy a sekuritizacemi, a o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 a (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 16. prosince 2019 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON


5. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- Návrh na převod prostředků DEC 27/2019 - oddíl III - Komise (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (rozprava)

Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Dubravka Šuica (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu ID, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, a Paulo Rangel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Robert Rowland a Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Bogdan Rzońca a Lara Wolters, Pascal Durand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Katalin Cseh, Harald Vilimsky, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, která odmítla otázku, která měla být položena zvednutím modré karty, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri a Geoffroy Didier.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński a Marc Botenga.

Vystoupily: Dubravka Šuica a Nikolina Brnjac.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt a Pascal Durand za skupinu Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani a Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff a Domènec Ruiz Devesa za skupinu S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts a Daniel Freund za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o postoji Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod a Gilles Lebreton za skupinu ID o stanovisku Evropského parlamentu v rámci konference o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR o Konferenci o budoucnosti Evropy (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 15.1.2020.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:58.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:06.


8. Slavnostní zasedání – Projev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.

U příležitosti projevu krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II. se od 12:06 do 12:19 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:20.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:30.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


10.1. Početní složení výborů (hlasování)

Návrh rozhodnutí předložený v souladu s článkem 206 jednacího řádu o početním složení stálých výborů (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0001)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


10.2. Protokol mezi EU a Islandem a Norskem k Dohodě o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Islandskou republikou a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0002)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

Parlament schválil uzavření protokolu.


10.3. Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0003)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

Parlament schválil uzavření dohody.


10.4. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0004)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


10.5. Zelená dohoda pro Evropu (hlasování)

Rozprava se konala dne 11. prosince 2019 (bod 7 zápisu ze dne 11.12.2019)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o Zelené dohodě pro Evropu: (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)o Zelené dohodě pro Evropu: (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra a Anna Zalewska za skupinu ECR o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange za skupinu PPE o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley za skupinu Renew o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo a Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez a Miriam Dalli za skupinu S&D o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni a Tom Vandendriessche za skupinu ID o Zelené dohodě pro Evropu (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0040/2020

(nahrazující B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 a B9-0045/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Esther de Lange za skupinu PPE;

—   Miriam Dalli za skupinu S&D;

—   Fredrick Federley za skupinu Renew;

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE.

přijat (P9_TA(2020)0005)

(Návrhy usnesení B9-0041/2020, B9-0044/2020 a B9-0046/2020 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)


10.6. Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (hlasování)

Návrh usnesení B9-0031/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0006)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)


10.7. Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (hlasování)

Zpráva o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2125(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0007)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)


10.8. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva [2019/2136(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A9-0054/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (skupina ID)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0008)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)


10.9. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva [2019/2135(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0009)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)


10.10. Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0036/2020, B9-0037/2020 a B9-0038/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0036/2020

přijat (P9_TA(2020)0010)

(Návrhy usnesení B9-0037/2020 a B9-0038/2020 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

Vystoupení

Daniel Freund, aby předložil ústní pn. k pn. 76. Parlament o ústním pn. nehlasoval, jelikož se proti hlasování vyslovilo více než 40 poslanců.


PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zelená dohoda pro Evropu - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki a Neena Gill

Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten a Neena Gill

zpráva Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka a Jiří Pospíšil

zpráva David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová a Guido Reil.

Vysvětlení hlasování budou pokračovat během denního zasedání zítra, ve čtvrtek 16. ledna 2020.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou zahrnuty do dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Elektronická verze se pravidelně aktualizuje po dobu dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:45.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Překrucování evropské historie a připomínka 2. světové války (tematická rozprava)

Překrucování evropské historie a připomínka 2. světové války (2019/3016(RSP))

Vystoupil Manfred Weber, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupily: Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Jens Geier za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Alessandro Panza za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer k výrokům, které pronesl předcházející řečník, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová a Javier Zarzalejos.

Vystoupila Věra Jourová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


16. Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Sylwia Spurek za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Gwendoline Delbos-Corfield za skupinu Verts/ALE, Jérôme Rivière za skupinu ID, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Lívia Járóka, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen a Bettina Vollath.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić a Milan Zver.

Vystoupili: Didier Reynders (člen Komise) a Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley a Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner a Katalin Cseh za skupinu Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.1.2020.


17. Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupila Roberta Metsola za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Michal Šimečka za skupinu Renew, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Jaak Madison za skupinu ID, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mikuláš Peksa, Beata Szydło za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Zalewska, Tineke Strik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, a Bartosz Arłukowicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tomáš Zdechovský, Ben Habib a Beata Kempa.

Vystoupili: Didier Reynders (člen Komise) a Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Roberta Metsola za skupinu PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley a Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner a Katalin Cseh za skupinu Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.1.2020.


18. Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Virginijus Sinkevičius (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Lara Wolters za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu Renew, Viola Von Cramon-Taubadel za skupinu Verts/ALE, Ivan David za skupinu ID, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič a Jiří Pospíšil.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Virginijus Sinkevičius a Nikolina Brnjac.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: únorové dílčí zasedání.


19. COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (rozprava)

Prohlášení Komise: COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Agnès Evren za skupinu PPE, César Luena za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Ville Niinistö za skupinu Verts/ALE, Aurelia Beigneux za skupinu ID, Alexandr Vondra za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi – nezařazená poslankyně, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, která odmítla otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo a Peter Liese.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Ljudmila Novak.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Robert Hajšel a João Ferreira.

Vystoupil Virginijus Sinkevičius.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Pascal Canfin za výbor ENVI, Agnès Evren za skupinu PPE, César Luena za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Ville Niinistö za skupinu Verts/ALE, Alexandr Vondra za skupinu ECR a Silvia Modig za skupinu GUE/NGL o 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy o biologické rozmanitosti (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 16.4.2020.


20. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 [2019/2134(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr uvedl zprávu.

Vystoupili: Emily O'Reilly (evropská veřejná ochránkně práv) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili Cristian Terheş za skupinu S&D, Yana Toom za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Alexis Georgoulis za skupinu GUE/NGL, Mario Furore – nezařazený poslanec, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba a Brando Benifei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Vystoupila Theresa Griffin.

°
° ° °

Vystoupili: Emily O'Reilly a Peter Jahr.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 16.1.2020.


21. Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (rozprava)

Prohlášení Komise: Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Corbett, Bettina Vollath za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Renew, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík a Karen Melchior.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Richard Corbett.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


22. Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku odpoledne příštího denního zasedání.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 646.599/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Poslední aktualizace: 19. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí