Indeks 
Protokol
XML 198kPDF 302kWORD 84k
Onsdag den 15. januar 2020 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Højtideligt møde - Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Antallet af medlemmer i udvalgene (afstemning)
  10.2.Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)
  10.3.Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)
  10.4.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (afstemning)
  10.5.Den europæiske grønne pagt (afstemning)
  10.6.Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen (afstemning)
  10.7.Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (afstemning)
  10.8.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (afstemning)
  10.9.Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (afstemning)
  10.10.Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn (forhandling)
 17.De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen (forhandling)
 18.Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (forhandling)
 19.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (forhandling)
 20.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (forhandling)
 21.Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren (forhandling)
 22.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.08.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Burundi, navnlig ytringsfriheden (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen og Henrike Hahn, for Verts/ALE-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0054/2020)

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza og Jan Zahradil, for ECR-Gruppen, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0055/2020)

—   Kati Piri og Maria Arena, for S&D-Gruppen, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0057/2020)

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0058/2020)

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak og Ivan Štefanec, for PPE-Gruppen, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0061/2020)

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew, om Burundi, navnlig ytringsfriheden (B9-0066/2020).

II.   Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa og Patryk Jaki, for ECR-Gruppen, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0056/2020)

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi og Henrike Hahn, for Verts/ALE-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0059/2020)

—   Lars Patrick Berg og Dominique Bilde, for ID-Gruppen, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0060/2020)

—   Kati Piri og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0062/2020)

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou og Manuel Bompard, for GUE/NGL-Gruppen, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0063/2020)

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere og Ivan Štefanec, for PPE-Gruppen, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0064/2020)

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew, om Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (B9-0065/2020).

Taletiden ville blive fordelt i overensstemmelse med forretningsordenens artkel 171.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltning var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - frist: 9. april 2020)
henvist til kor. udv.: TRAN


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2019

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår præcisering af behandlingen af OTC-derivater i forbindelse med visse simple, transparente og standardiserede securitiseringer med henblik på afdækning (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår undtagelsen for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstålkølesystemet i absorptionskøleskabe i campingbiler (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder, der anvendes til visse målinger af ledningsevne (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling, der anvendes i visse håndholdte forbrændingsmotorer (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår den alternative standardmetode vedrørende markedsrisiko (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly som termisk stabilisator i polyvinylchlorid, der anvendes i visse typer medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ved analyse af blod, andre kropsvæsker og kropsgasser (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer for så vidt angår visse undtagelser for bly og blyforbindelser i komponenter (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

henvist til kor. udv.: ENVI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

henvist til kor. udv.: LIBE

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommisisonens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kriterier til bestemmelse af, hvilke ordninger der i tilstrækkelig grad mindsker modpartskreditrisici forbundet med dækkede obligationer eller securitiseringer, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2019 efter anmodning fra det kompetente udvalg.

henvist til kor. udv: ECON


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 27/2019 - Sektion III - Kommissionen (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


6. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (forhandling)

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Dubravka Šuica (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelser.

Formanden holdt en kort tale til indledning af forhandlingen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Daniel Freund for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, og Paulo Rangel.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Robert Rowland og Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Rzońca og Lara Wolters, Pascal Durand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Katalin Cseh, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, der ligeledes nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri og Geoffroy Didier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński og Marc Botenga.

Talere: Dubravka Šuica og Nikolina Brnjac.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt og Pascal Durand, for Gruppen Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani og Danuta Maria Hübner, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff og Domènec Ruiz Devesa, for S&D-Gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts og Daniel Freund, for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020)

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod og Gilles Lebreton, for ID-Gruppen, om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski, for ECR-Gruppen, om konferencen om Europas fremtid (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 15.1.2020.

(Mødet udsat kl. 11.58.)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.06.


8. Højtideligt møde - Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Fra kl. 12.06 til kl. 12.19 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

(Mødet udsat kl. 12.20.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.30.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Antallet af medlemmer i udvalgene (afstemning)

Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 206, om de stående udvalgs medlemstal (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2020)0001)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


10.2. Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Republikken Island og Kongeriget Norge til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0002)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


10.3. Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0003)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


10.4. Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

RÅDETS UDKAST

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0004)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


10.5. Den europæiske grønne pagt (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 11. december 2019 (punkt 7 i protokollen af 11.12.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra og Anna Zalewska for ECR-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020)

—   Esther de Lange for PPE-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020)

—   Fredrick Federley for Renew-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020)

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo og Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020)

—   Iratxe García Pérez og Miriam Dalli, for S&D-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020)

—   Marco Zanni og Tom Vandendriessche for ID-Gruppen, om den europæiske grønne pagt (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0040/2020

(erstatter B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 og B9-0045/2020):

stillet af:

—   Esther de Lange, for PPE-Gruppen

—   Miriam Dalli, for S&D-Gruppen

—   Fredrick Federley, for Gruppen Renew

—   Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2020)0005)

(Forslag til beslutning B9-0041/2020, B9-0044/2020 og B9-0046/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


10.6. Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0031/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0006)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


10.7. Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018 (afstemning)

Betænkning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2018 [2019/2125(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0007)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


10.8. Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning [2019/2136(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A9-0054/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ID-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0008)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


10.9. Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning [2019/2135(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0009)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)


10.10. Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0036/2020

Vedtaget (P9_TA(2020)0010)

(Forslag til beslutning B9-0037/2020 og B9-0038/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Indlæg

Daniel Freund, for at stille et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 76. Parlamentet godtog ikke at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning, eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod det.


FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Den europæiske grønne pagt - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki og Neena Gill

Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten og Neena Gill

Betænkning: Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka og Jiří Pospíšil

Betænkning: David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová og Guido Reil.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag den 16. januar 2020.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner indsættes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside.

Den elektroniske udgave bliver ajourført regelmæssigt i en periode på to uger efter den sidste dag i en mødeperiode.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.45.)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig (debat om et aktuelt spørgsmål)

Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig (2019/3016(RSP))

Indlæg af Manfred Weber for at indlede debatten, som var foreslået af PPE-Gruppen.

Talere: Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand for Kommissionen).

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Jens Geier for S&D-Gruppen, Charles Goerens for Renew-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Alessandro Panza for ID-Gruppen, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer om den forrige talers indlæg, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová og Javier Zarzalejos.

Taler: Věra Jourová.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Taler: Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Sylwia Spurek for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu for Renew-Gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield for Verts/ALE-Gruppen, Jérôme Rivière for ID-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Lívia Járóka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen og Bettina Vollath.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić og Milan Zver.

Talere: Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Nikolina Brnjac.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley og Juan Fernando López Aguilar, for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner og Katalin Cseh, for Gruppen Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, Pernando Barrena Arza, Malin Björk og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen, om igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.1.2020.


17. De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Roberta Metsola for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Michal Šimečka for Renew-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Jaak Madison for ID-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mikuláš Peksa, Beata Szydło for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis for GUE/NGL-Gruppen, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Zalewska, Tineke Strik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Thun und Hohenstein, og Bartosz Arłukowicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zdechovský, Ben Habib og Beata Kempa.

Talere: Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Nikolina Brnjac.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley og Juan Fernando López Aguilar, for S&D-Gruppen, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner og Katalin Cseh, for Gruppen Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, Pernando Barrena Arza, Malin Björk og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen, om igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.1.2020.


18. Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Virginijus Sinkevičius (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Lara Wolters for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for Renew-Gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel for Verts/ALE-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič og Jiří Pospíšil.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová.

Talere: Virginijus Sinkevičius og Nikolina Brnjac.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i februar 2020.


19. COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Agnès Evren for PPE-Gruppen, César Luena for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Ville Niinistö for Verts/ALE-Gruppen, Aurelia Beigneux for ID-Gruppen, Alexandr Vondra for ECR-Gruppen, Silvia Modig for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, løsgænger, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, der ligeledes nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo og Peter Liese.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Ljudmila Novak.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Robert Hajšel og João Ferreira.

Taler: Virginijus Sinkevičius.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Pascal Canfin, for ENVI, Agnès Evren, for PPE-Gruppen, César Luena, for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos, for Gruppen Renew, Ville Niinistö, for Verts/ALE-Gruppen, Alexandr Vondra, for ECR-Gruppen, og Silvia Modig, for GUE/NGL-Gruppen, om det 15. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 16.1.2020.


20. Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018 [2019/2134(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr forelagde betænkningen.

Talere: Emily O'Reilly (Den Europæiske Ombudsmand) og Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen).

Talere: Cristian Terheş for S&D-Gruppen, Yana Toom for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Alexis Georgoulis for GUE/NGL-Gruppen, Mario Furore, løsgænger, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba og Brando Benifei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Taler: Theresa Griffin.

°
° ° °

Talere: Emily O'Reilly og Peter Jahr.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 16.1.2020.


21. Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Corbett, Bettina Vollath for S&D-Gruppen, Pascal Durand for Renew-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík og Karen Melchior.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Richard Corbett.

Taler: Maroš Šefčovič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Godkendelse af protokollen fra dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 646.599/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Seneste opdatering: 3. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik