Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 228kPDF 328kWORD 92k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 4.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄, Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (ψηφοφορία)
  
10.2.Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου *** (ψηφοφορία)
  
10.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (ψηφοφορία)
  
10.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων * (ψηφοφορία)
  
10.5.Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ψηφοφορία)
  
10.6.Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης (ψηφοφορία)
  
10.7.Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)
  
10.8.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ψηφοφορία)
  
10.9.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ψηφοφορία)
  
10.10.Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (συζήτηση)
 17.Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (συζήτηση)
 18.Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατά του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (συζήτηση)
 19.15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (συζήτηση)
 20.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (συζήτηση)
 21.Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας (συζήτηση)
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.08.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen και Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0054/2020

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Εμμανουήλ Φράγκος, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0055/2020

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0057/2020

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manuel Bompard και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0058/2020

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0061/2020

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με το Μπουρούντι, και ιδίως την ελευθερία της έκφρασης (B9-0066/2020).

II.   Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Εμμανουήλ Φράγκος, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa και Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0056/2020

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi και Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0059/2020

—   Lars Patrick Berg και Dominique Bilde, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0060/2020

—   Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0062/2020

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Γιώργος Γεωργίου και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0063/2020

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0064/2020

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Νιγηρία, και ιδίως τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (B9-0065/2020).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - προθεσμία: 9 Απριλίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN


4. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας και υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της Ένωσης (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI, ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά τον καθορισμό της μεταχείρισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε σχέση με ορισμένες απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και εξαγωγής που υπόκεινται σε πιστοποιητικά και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάθεση εγγυήσεων κατά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Kατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο σε επιπλατινωμένα ηλεκτρόδια λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες μετρήσεις αγωγιμότητας (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση μολύβδου σε συγκολλητικά κράματα και φινιρίσματα επιφανείας για χρήση σε ορισμένους φορητούς κινητήρες εσωτερικής καύσης (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο αγοράς (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο ως θερμικό σταθεροποιητή σε πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που χρησιμοποιείται σε ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro για την ανάλυση του αίματος και άλλων σωματικών υγρών και σωματικών αερίων (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου σε ορισμένες λυχνίες ανθεκτικών στην ακτινοβολία βιντεοκαμερών (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για το εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά στοιχεία (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων οι οποίες μετριάζουν επαρκώς τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου που συνδέεται με καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότητη κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205 και (ΕΕ) 2016/1178 (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το εξής έγγραφο:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


6. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dubravka Šuica (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη ομιλία για να προλογίσει τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, και Paulo Rangel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, ο οποίος απαντά και σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Robert Rowland και Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Κώστας Παπαδάκης, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, ο οποίος απαντά και σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bogdan Rzońca και Lara Wolters, Pascal Durand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katalin Cseh, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Simon, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß επί της διαδικασίας (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri και Geoffroy Didier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński και Marc Botenga.

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica και Nikolina Brnjac.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt και Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani και Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff και Domènec Ruiz Devesa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020)·

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod και Gilles Lebreton, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020)·

—   Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.58.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.06.


8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄, Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας

Από τις 12.06 έως τις 12.19, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ’ ευκαιρία της ομιλίας της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Αμπντουλάχ Β΄, Βασιλιά του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.20.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10.1. Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κανονισμού σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0001)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)


10.2. Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0002)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


10.3. Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0003)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


10.4. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0004)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


10.5. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις11 Δεκεμβρίου 2019 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2019)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020

—   Alexandr Vondra και Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020

—   Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020

—   Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020

—   Iratxe García Pérez και Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020

—   Marco Zanni και Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της Ομάδας ID, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0040/2020

(αντικαθιστά τις B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 και B9-0045/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0005)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0041/2020, B9-0044/2020 και B9-0046/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)


10.6. Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B9-0031/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0006)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)


10.7. Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό — ετήσια έκθεση 2018 [2019/2125(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0007)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)


10.8. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση [2019/2136(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A9-0054/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (groupe ID)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0008)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)


10.9. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση [2019/2135(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0009)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)


10.10. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0036/2020, B9-0037/2020 και B9-0038/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0036/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0010)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0037/2020 και B9-0038/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Παρεμβάσεις

Ο Daniel Freund υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 76. Το Σώμα δεν δέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία η προφορική τροπολογία, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki και Neena Gill

Εφαρμογή και παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten και Neena Gill

Έκθεση Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka και Jiří Pospíšil

Έκθεση David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová και Guido Reil.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 2020.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου εισάγονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται τακτικά για δύο εβδομάδες από την τελευταία ημέρα μιας περιόδου συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.45.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

13. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.


14. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


15. Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (2019/3016(RSP))

Παρεμβαίνει o Manfred Weber, ο οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alessandro Panza, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer επί των δηλώσεων του προηγούμενου αγορητή, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová και Javier Zarzalejos.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Ουγγαρία (2019/2986(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Lívia Járóka, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen και Bettina Vollath.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić και Milan Zver.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.


17. Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία (2019/2510(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michal Šimečka, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mikuláš Peksa, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Radosław Sikorski, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Zalewska, Tineke Strik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, και Bartosz Arłukowicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tomáš Zdechovský, Ben Habib και Beata Kempa.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) και Nikolina Brnjac.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner και Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun και Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.


18. Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατά του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας κατά του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων (2019/2987(RSP))

Οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lara Wolters, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič και Jiří Pospíšil.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Virginijus Sinkevičius και Nikolina Brnjac.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου 2020.


19. 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: 15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agnès Evren, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, César Luena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ville Niinistö, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Aurelia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Πέτρος Κόκκαλης, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Μαρία Σπυράκη, Klaus Buchner, Nuno Melo και Peter Liese.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Ljudmila Novak.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Pascal Canfin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Agnès Evren, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, César Luena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ville Niinistö, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη 15η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.


20. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018 [2019/2134(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Ο Peter Jahr παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Emily O'Reilly (Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Terheş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Theresa Griffin.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Emily O'Reilly και Peter Jahr.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.


21. Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας (2019/2974(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Corbett, Bettina Vollath, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík και Karen Melchior.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Richard Corbett.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της απογευματινής περιόδου της επόμενης συνεδρίασης.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 646.599/OJJE).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Fox Claire, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου