Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 294kWORD 84k
Kolmapäev, 15. jaanuar 2020 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Pidulik istung – Tema Majesteedi Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Abdullah II kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Komisjonide arvuline koosseis (hääletus)
  10.2.ELi, Islandi ja Norra vaheline protokoll, mis lisatakse lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil *** (hääletus)
  10.3.ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping *** (hääletus)
  10.4.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (hääletus)
  10.5.Euroopa roheline kokkulepe (hääletus)
  10.6.Kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu sätete rakendamine ja jälgimine (hääletus)
  10.7.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (hääletus)
  10.8.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  10.9.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  10.10.Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (temaatiline arutelu)
 16.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Ungari juhtum (arutelu)
 17.ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Poola juhtum (arutelu)
 18.Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga (arutelu)
 19.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (arutelu)
 20.Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (arutelu)
 21.Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform (arutelu)
 22.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.08.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmistel teemadel:

I.   Burundi, eelkõige väljendusvabadus (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen ja Henrike Hahn fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0055/2020);

—   Kati Piri ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel Burundi ja eelkõige väljendusvabaduse kohta (B9-0066/2020).

II.   Nigeeria, eelkõige hiljutised terrorirünnakud (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa ja Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi ja Henrike Hahn fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg ja Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0060/2020);

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou ja Manuel Bompard fraktsiooni GUE/NGL nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere ja Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel Nigeeria ja eelkõige hiljutiste terrorirünnakute kohta (B9-0065/2020).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - tähtaeg: 9. aprill 2020)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses loomse paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning teatavate peetavate maismaaloomade paljundusmaterjali liidusisese liikumise jälgitavus- ja loomatervisenõuetega (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade ja haudemunade liidusisest lähetamist käsitlevate loomatervishoiunõuetega (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, kehtestades pidevplaneerimise (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2251 seoses börsiväliste tuletisinstrumentide käsitluse täpsustamisega riskide maandamiseks kasutatavate teatavate lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste puhul (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa seoses erandiga, mis seisneb kuuevalentse kroomi kasutamises autoelamute absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonitõrjevahendina (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist platineeritud plaatinaelektroodides, mida kasutatakse teatavateks juhtivuse mõõtmisteks (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist teatavate käeshoitavate sisepõlemismootorite joodistes ja pinnakatetes (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses tururiski alternatiivse standardmeetodiga (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis seisneb plii kasutamises termostabilisaatorina polüvinüülkloriidis, mida kasutatakse teatavates in vitro diagnostika meditsiiniseadmetes vere, muude kehavedelike ja -gaaside analüüsimiseks. (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist teatavates kiirgustaluvusega videokaamerate saatetorudes (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kuuevalentse kroomi kasutamist absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonitõrjevahendina (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa seoses teatavate eranditega plii ja pliiühendite kasutamise kohta osades (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsember 2019

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. oktoober 2019

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks pandikirjade ja väärtpaberistamistega seotud vastaspoole krediidiriski piisava maandamise kord, ning muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2015/2205 ja (EL) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. detsember 2019 (pädeva komisjoni taotlusel)

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON.


5. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 27/2019 – III jagu – Komisjon (N9-0001/2020 – C9-0002/2020 – 2020/2000(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


6. Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (arutelu)

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Dubravka Šuica (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

President võttis arutelu sissejuhatuseks lühidalt sõna.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Paulo Rangel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Robert Rowland ja Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bogdan Rzońca ja Lara Wolters, Pascal Durand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Katalin Cseh, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, kes keeldus vastamast ühele sinise kaardi küsimusele, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß arutelu läbiviimise teemal (juhataja vastas talle), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri ja Geoffroy Didier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński ja Marc Botenga.

Sõna võtsid Dubravka Šuica ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt ja Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani ja Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff ja Domènec Ruiz Devesa fraktsiooni S&D nimel, Ska Keller, Philippe Lamberts ja Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Schirdewan ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Parlamendi seisukoha kohta Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi suhtes (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod ja Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel Euroopa Parlamendi seisukoha kohta Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi suhtes (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi kohta (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2020 protokollipunkt 10.10.

(Istung katkestati kell 11.58.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.06.


8. Pidulik istung – Tema Majesteedi Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuninga Abdullah II kõne

Kell 12.06 kuni 12.19 toimus parlamendi pidulik istung ja sõna võttis Tema Majesteet Jordaania Hašimiidi Kuningriigi kuningas Abdullah II.

(Istung katkestati kell 12.20.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.30.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


10.1. Komisjonide arvuline koosseis (hääletus)

Kooskõlas kodukorra artikliga 206 esitatud otsuse ettepanek alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0001)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)


10.2. ELi, Islandi ja Norra vaheline protokoll, mis lisatakse lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitakse protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0002)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


10.3. ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste teatavaid aspekte käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0003)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


10.4. Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord * (hääletus)

Raport nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas ning määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ja teabevahetuse osas, mille eesmärk on teostada järelevalvet väikeettevõtete erikorra nõuetekohase kohaldamise üle [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0004)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)


10.5. Euroopa roheline kokkulepe (hääletus)

Arutelu toimus 11. detsembril 2019 (11.12.2019 protokollipunkt 7)

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra ja Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley fraktsiooni Renew nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo ja Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni ja Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel Euroopa rohelise kokkuleppe kohta (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0040/2020

(asendades B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 ja B9-0045/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel;

—   Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel;

—   Fredrick Federley fraktsiooni Renew nimel;

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0005)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0041/2020, B9-0044/2020 ja B9-0046/2020 muutusid kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)


10.6. Kodanike õigusi käsitlevate väljaastumislepingu sätete rakendamine ja jälgimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0031/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0006)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)


10.7. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (hääletus)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2018. aasta aruande kohta [2019/2125(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0007)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)


10.8. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2136(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A9-0054/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioon ID)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0008)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)


10.9. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2135(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0009)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)


10.10. Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku konverentsi kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0036/2020, B9-0037/2020 ja B9-0038/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0036/2020

Vastu võetud (P9_TA(2020)0010)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0037/2020 ja B9-0038/2020 muutusid kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Sõnavõtud

Daniel Freund, kes soovis esitada muudatusettepaneku 76 kohta suulise muudatusettepaneku, kuid parlament ei pannud seda hääletusele, kuna sellele oli vastu rohkem kui 40 parlamendiliiget.


ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa roheline kokkulepeRC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ja Neena Gill

Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimineB9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten ja Neena Gill

Raport: Isabel Wiseler-Lima – A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka ja Jiří Pospíšil

Raport: David McAllister – A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová ja Guido Reil.

Hääletuste selgitustega jätkatakse järgmise päeva, st neljapäeva, 16. jaanuari 2020. aasta istungil.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.45.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

13. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (temaatiline arutelu)

Euroopa ajaloo moonutamine ja II maailmasõja mälestamine (2019/3016(RSP))

Sõna võttis Manfred Weber, et juhatada sisse fraktsiooni PPE pakutud arutelu.

Sõna võtsid Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni Renew nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandro Panza fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer eelmise sõnavõtu teemal, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová ja Javier Zarzalejos.

Sõna võttis Věra Jourová.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Nikolina Brnjac.

Arutelu lõpetati.


16. ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Ungari juhtum (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Ungari juhtum (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lívia Járóka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen ja Bettina Vollath.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Milan Zver.

Sõna võtsid Didier Reynders (komisjoni liige) ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ja Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ja Katalin Cseh fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2020 protokollipunkt 6.4.


17. ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Poola juhtum (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised, Poola juhtum (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Michal Šimečka fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaak Madison fraktsiooni ID nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mikuláš Peksa, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Zalewska, Tineke Strik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Róża Thun und Hohenstein, ja Bartosz Arłukowicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomáš Zdechovský, Ben Habib ja Beata Kempa.

Sõna võtsid Didier Reynders (komisjoni liige) ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ja Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ja Katalin Cseh fraktsiooni Renew nimel, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ja Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2020 protokollipunkt 6.4.


18. Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (nõukogu eesistuja) ja Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Lara Wolters fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivan David fraktsiooni ID nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič ja Jiří Pospíšil.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Virginijus Sinkevičius ja Nikolina Brnjac.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2020. aasta veebruari osaistungjärk.


19. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (arutelu)

Komisjoni avaldus: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Agnès Evren fraktsiooni PPE nimel, César Luena fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Ville Niinistö fraktsiooni Verts/ALE nimel, Aurelia Beigneux fraktsiooni ID nimel, Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, kes keeldus vastamast küsimusele, mille soovis sinist kaarti tõstes esitada Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo ja Peter Liese.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Ljudmila Novak.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Robert Hajšel ja João Ferreira.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Pascal Canfin ENVI-komisjoni nimel, Agnès Evren fraktsiooni PPE nimel, César Luena fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Ville Niinistö fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel ja Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 15. istungjärgu (COP 15) kohta (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.4.2020 protokollipunkt 6.5.


20. Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta [2019/2134(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr tutvustas raportit.

Sõna võtsid Emily O'Reilly (Euroopa Ombudsman) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Cristian Terheş fraktsiooni S&D nimel, Yana Toom fraktsiooni Renew nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Alexis Georgoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba ja Brando Benifei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Sõna võttis Theresa Griffin.

°
° ° °

Sõna võtsid Emily O'Reilly ja Peter Jahr.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2020 protokollipunkt 6.6.


21. Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komiteemenetluse üldpõhimõtete reform (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Corbett, Bettina Vollath fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Renew nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík ja Karen Melchior.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Richard Corbett.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


22. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algul.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 646.599/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Viimane päevakajastamine: 19. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika