Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 201kPDF 299kWORD 84k
Keskiviikko 15. tammikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Juhlaistunto - Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  
10.1.Valiokuntien jäsenmäärät (äänestys)
  
10.2.Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen pöytäkirja *** (äänestys)
  
10.3.EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (äänestys)
  
10.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (äänestys)
  
10.5.Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (äänestys)
  
10.6.Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (äänestys)
  
10.7.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  
10.8.Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  
10.9.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  
10.10.Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset (keskustelu)
 17.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset (keskustelu)
 18.Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (keskustelu)
 19.Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (keskustelu)
 20.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (keskustelu)
 21.Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen (keskustelu)
 22.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.08.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Burundi, erityisesti sananvapaus (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen ja Henrike Hahn Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0054/2020)

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0055/2020)

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0057/2020)

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0058/2020)

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0061/2020)

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Burundista, erityisesti sananvapaudesta (B9-0066/2020).

II.   Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa ja Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0056/2020)

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi ja Henrike Hahn Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0059/2020)

—   Lars Patrick Berg ja Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0060/2020)

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0062/2020)

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou ja Manuel Bompard GUE/NGL-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0063/2020)

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere ja Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0064/2020)

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (B9-0065/2020).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - määräaika: 9. huhtikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä vahvistamalla monivuotinen rullaava suunnitelma (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta tarkentamalla suojaustarkoituksessa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten käsittelyä tiettyjen yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten yhteydessä (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä todistusten alaisten tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevien sääntöjen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä tariffikiintiöiden hallinnoinnin edellyttämien vakuuksien osalta (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on poikkeuksesta, joka koskee kuudenarvoisen kromin käyttöä korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse tietyissä käsikäyttöisissä polttomoottoreissa käytettävien juotosten ja liitäntöjen pintojen sisältämää lyijyä koskevasta poikkeuksesta (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään tietyissä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa veren ja muiden kehon nesteiden ja kehon kaasujen analyyseja varten (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä säteilyä kestävissä videokameraputkissa käytettyä kadmiumia koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä korroosionestoaineena käytettävää kuudenarvoista kromia koskevan poikkeuksen osalta (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tietyistä lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käyttöä osissa koskevista poikkeuksista (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta (C(2019)07329 - 2019/2874(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2019

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. joulukuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 27/2019 – Pääluokka III – Komissio (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


6. Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (keskustelu)

Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Dubravka Šuica (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puhemies piti lyhyen puheenvuoron keskustelun aluksi.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni ID-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo ja Paulo Rangel.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Robert Rowland ja Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bogdan Rzońca ja Lara Wolters, Pascal Durand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Katalin Cseh, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, joka lisäksi kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß keskustelun kulusta (puhemies selvensi asiaa), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri ja Geoffroy Didier.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński ja Marc Botenga.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt ja Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani ja Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff ja Domènec Ruiz Devesa S&D-ryhmän puolesta, Ska Keller, Philippe Lamberts ja Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020)

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod ja Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020)

—   Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2020, kohta 10.10.

(Istunto keskeytettiin klo 11.58.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.06.


8. Juhlaistunto - Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe

Parlamentti kokoontui klo 12.06–12.19 juhlaistuntoon Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puheen johdosta.

(Istunto keskeytettiin klo 12.20.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.30.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


10.1. Valiokuntien jäsenmäärät (äänestys)

Työjärjestyksen 206 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty ehdotus päätökseksi pysyvien valiokuntien jäsenmääristä (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0001)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)


10.2. Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen pöytäkirja *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0002)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


10.3. EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0003)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


10.4. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0004)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


10.5. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (äänestys)

Keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 11.12.2019, kohta 7)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra ja Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020)

—   Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020)

—   Fredrick Federley Renew-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020)

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo ja Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020)

—   Iratxe García Pérez ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020)

—   Marco Zanni ja Tom Vandendriessche ID-ryhmän puolesta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0040/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 ja B9-0045/2020):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta

—   Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Fredrick Federley Renew-ryhmän puolesta

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0005)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0041/2020, B9-0044/2020 ja B9-0046/2020 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


10.6. Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0031/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0006)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


10.7. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2019/2125(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0007)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


10.8. Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus [2019/2136(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A9-0054/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ID-ryhmä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0008)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)


10.9. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus [2019/2135(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0009)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)


10.10. Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0036/2020, B9-0037/2020 ja B9-0038/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0036/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0010)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0037/2020 ja B9-0038/2020 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Puheenvuorot:

Daniel Freund esitti tarkistukseen 76 suullisen tarkistuksen. Parlamentti ei hyväksynyt äänestyksen toimittamista suullisesta tarkistuksesta, sillä yli 40 jäsentä vastusti sitä.


Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ja Neena Gill

Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten ja Neena Gill

Mietintö Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka ja Jiří Pospíšil

Mietintö David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová ja Guido Reil.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 16. tammikuuta 2020.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti kahden viikon ajan istuntojakson viimeisestä päivästä alkaen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.45.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen (ajankohtainen keskustelu)

Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen (2019/3016(RSP))

Manfred Weber käytti puheenvuoron alustaakseen PPE-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alessandro Panza ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer edellisen puhujan puheenvuorosta, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová ja Javier Zarzalejos.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Nikolina Brnjac käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Lívia Járóka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen ja Bettina Vollath.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Milan Zver.

Puheenvuorot: Didier Reynders (komission jäsen) ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ja Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ja Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta käynnissä olevista SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista kuulemisista (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.4.


17. Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Roberta Metsola käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaak Madison ID-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mikuláš Peksa, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Zalewska, Tineke Strik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Róża Thun und Hohenstein, ja Bartosz Arłukowicz.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tomáš Zdechovský, Ben Habib ja Beata Kempa.

Puheenvuorot: Didier Reynders (komission jäsen) ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner ja Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun ja Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pernando Barrena Arza, Malin Björk ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta käynnissä olevista SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista kuulemisista (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.4.


18. Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Lara Wolters S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič ja Jiří Pospíšil.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Virginijus Sinkevičius ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun 2020 istuntojakso.


19. Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agnès Evren PPE-ryhmän puolesta, César Luena S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Ville Niinistö Verts/ALE-ryhmän puolesta, Aurelia Beigneux ID-ryhmän puolesta, Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleonora Evi, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, joka lisäksi kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka hänelle halusi esittää Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo ja Peter Liese.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Ljudmila Novak.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel ja João Ferreira.

Virginijus Sinkevičius käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Pascal Canfin ENVI-valiokunnan puolesta, Agnès Evren PPE-ryhmän puolesta, César Luena S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Ville Niinistö Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alexandr Vondra ECR-ryhmän puolesta ja Silvia Modig GUE/NGL-ryhmän puolesta biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksesta (COP15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.5.


20. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (keskustelu)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta - vuosikertomus 2018 [2019/2134(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Emily O'Reilly (Euroopan oikeusasiamies) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Cristian Terheş S&D-ryhmän puolesta, Yana Toom Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Alexis Georgoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Furore, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba ja Brando Benifei.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil ja Juan Fernando López Aguilar.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Theresa Griffin käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Puheenvuorot: Emily O'Reilly ja Peter Jahr.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.6.


21. Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Corbett, Bettina Vollath S&D-ryhmän puolesta, Pascal Durand Renew-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík ja Karen Melchior.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Richard Corbett.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon iltapäiväosuuden alussa.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 646.599/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Päivitetty viimeksi: 3. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö