Indekss 
Protokols
XML 196kPDF 302kWORD 85k
Trešdiena, 2020. gada 15. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Svinīgā sēde - Viņa Majestātes Jordānijas Hāšimītu Karalistes karaļa Abdullah II uzruna
 9.Sēdes atsākšana
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Komiteju skaitliskais sastāvs (balsošana)
  10.2.Protokols starp Eiropas Kopienu, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos *** (balsošana)
  10.3.Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)
  10.4.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem * (balsošana)
  10.5.Eiropas zaļais kurss (balsošana)
  10.6.Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (balsošana)
  10.7.2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)
  10.8.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)
  10.9.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)
  10.10.Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Eiropas vēstures sagrozīšana un Otrā pasaules kara atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Ungārijas lieta (debates)
 17.Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Polijas lieta (debates)
 18.Čehijas premjerministra kriminālvajāšanas atsākšana saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (debates)
 19.Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (debates)
 20.Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā (debates)
 21.Komitoloģijas vispārējo principu reforma (debates)
 22.Šīs sēdes protokola apstiprināšana
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.08.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Burundi, jo īpaši vārda brīvība (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen un Henrike Hahn Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza un Jan Zahradil ECR grupas vārdā - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0055/2020);

—   Kati Piri un Maria Arena S&D grupas vārdā - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par Burundi, jo īpaši vārda brīvību (B9-0066/2020).

II.   Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa un Patryk Jaki ECR grupas vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi un Henrike Hahn Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg un Dominique Bilde ID grupas vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0060/2020);

—   Kati Piri un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou un Manuel Bompard GUE/NGL grupas vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par Nigēriju, it īpaši nesenajiem teroristu uzbrukumiem (B9-0065/2020).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais īstenošanas pasākuma projekts, uz kuru attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - termiņš: 2020. gada 9. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


4. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz reproduktīvo produktu objektu apstiprināšanu un izsekojamības un dzīvnieku veselības prasībām, kas jāievēro, veicot konkrētu turētu sauszemes dzīvnieku reproduktīvo produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)2016/429 (C(2019)04055 – 2019/3006(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2019)04056 – 2019/3000(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2019)04057 – 2019/3001(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2019)04058 – 2019/3003(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, izveidojot daudzgadu mainīgo plānu (C(2019)08807 – 2019/2997(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/2251 groza attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem piemērotās procedūras specifikāciju saistībā ar dažiem vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem riska ierobežošanas nolūkā (C(2019)08950 – 2019/3011(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK paruzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas unpārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem IIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma kā pretkorozijas līdzekļa izmantošanai dzīvojamo autofurgonu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai ar platīnu pārklātos platīna elektrodos, kurus izmanto dažiem vadītspējas mērījumiem (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 19. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos un savienojumu pārklājumos (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz alternatīvo standartizēto pieeju tirgus riskam (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai par tāda polivinilhlorīda termisko stabilizatoru, ko izmanto atsevišķās in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs asins, citu ķermeņa šķidrumu un ķermeņa gāzu analīzei (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai dažos starojumizturīgos videokameru kineskopos (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IIIpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma izmantošanai par pretkorozijas aģentu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem IIpielikumu groza attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem svina un svina savienojumu izmantošanai detaļās (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 15. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritēriju precizēšanu, lai noteiktu pasākumus, kuri pienācīgi mazina darījuma partnera kredītrisku, kas saistīts ar nodrošinātajām obligācijām un vērtspapīrošanas darījumiem, un ar ko groza Deleģētās regulas (ES) 2015/2205 un (ES) 2016/1178 - (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 16. decembri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts turpmāk minētais dokuments:

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 27/2019, III iedaļa — Komisija (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG


6. Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (debates)

Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (2019/2990(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dubravka Šuica (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumus.

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu uzrunu, lai uzsāktu debates.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts un Paulo Rangel.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Robert Rowland un Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bogdan Rzońca un Lara Wolters, Pascal Durand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Katalin Cseh, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, kas atteicās atbildēt arī uz zilās kartītes jautājumu, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß par debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri un Geoffroy Didier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński un Marc Botenga.

Uzstājās Dubravka Šuica un Nikolina Brnjac.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt un Pascal Durand grupas “Renew” vārdā, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani un Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff un Domènec Ruiz Devesa S&D grupas vārdā, Ska Keller, Philippe Lamberts un Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod un Gilles Lebreton ID grupas vārdā - par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā - par konferenci par Eiropas nākotni (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.1.2020. protokola 10.10. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.58.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.06.


8. Svinīgā sēde - Viņa Majestātes Jordānijas Hāšimītu Karalistes karaļa Abdullah II uzruna

No plkst. 12.06 līdz plkst. 12.19 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Viņa Majestātes Jordānijas Hāšimītu Karalistes karaļa Abdullah II uzrunai.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.20.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.30.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Komiteju skaitliskais sastāvs (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, kurš iesniegts saskaņā ar Reglamenta 206.pantu, par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0001).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)


10.2. Protokols starp Eiropas Kopienu, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0002).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


10.3. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0003).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


10.4. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt pareizu mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošanu [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Inese Vaidere (A9-0055/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0004).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)


10.5. Eiropas zaļais kurss (balsošana)

Debates notika 2019. gada 11. decembrī (11.12.2019. protokola 7. punkts)

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra un Anna Zalewska ECR grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange PPE grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley grupas “Renew” vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo un Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez un Miriam Dalli, S&D grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni un Tom Vandendriessche ID grupas vārdā - par Eiropas zaļo kursu (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0040/2020

(aizstāj B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 un B9-0045/2020)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esther de Lange PPE grupas vārdā;

—   Miriam Dalli S&D grupas vārdā;

—   Fredrick Federley grupas “Renew” vārdā;

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2020)0005).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0041/2020, B9-0044/2020 un B9-0046/2020 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)


10.6. Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0031/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0006).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)


10.7. 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2019/2125(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0007).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)


10.8. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2019/2136(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A9-0054/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (ID grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0008).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)


10.9. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2019/2135(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A9-0052/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0009).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)


10.10. Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0036/2020, B9-0037/2020 un B9-0038/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0036/2020

Pieņemts (P9_TA(2020)0010).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0037/2020 un B9-0038/2020 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

Uzstāšanās

Daniel Freund Ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 76. Parlaments neakceptēja mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret to.


SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Eiropas zaļais kurss - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki un Neena Gill

Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu tiesībām īstenošana un uzraudzība - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten un Neena Gill

Isabel Wiseler-Lima ziņojums - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka un Jiří Pospíšil

David McAllister ziņojums - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová un Guido Reil.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies nākamās dienas sēdē ceturtdien, 2020. gada 16. janvārī.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Elektronisko versiju regulāri atjaunina divas nedēļas pēc sesijas pēdējās dienas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Eiropas vēstures sagrozīšana un Otrā pasaules kara atcerēšanās (debates par aktuāliem jautājumiem)

Eiropas vēstures sagrozīšana un Otrā pasaules kara atcerēšanās (2019/3016(RSP)).

Uzstājās Manfred Weber, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi PPE grupa.

Uzstājās Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Charles Goerens grupas “Renew” vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Alessandro Panza ID grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer par iepriekšējā runātāja izteikumiem, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová un Javier Zarzalejos.

Uzstājās Věra Jourová.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


16. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Ungārijas lieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Ungārijas lieta (2019/2986(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Sylwia Spurek S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Lívia Járóka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen un Bettina Vollath.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić un Milan Zver.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Nikolina Brnjac.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner un Katalin Cseh grupas “Renew” vārdā, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Pernando Barrena Arza, Malin Björk un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.4. punkts.


17. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Polijas lieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu: Polijas lieta (2019/2510(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Michal Šimečka grupas “Renew” vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Jaak Madison ID grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mikuláš Peksa, Beata Szydło ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Zalewska, Tineke Strik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Róża Thun und Hohenstein, un Bartosz Arłukowicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tomáš Zdechovský, Ben Habib un Beata Kempa.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Nikolina Brnjac.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner un Katalin Cseh grupas “Renew” vārdā, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Pernando Barrena Arza, Malin Björk un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.4. punkts.


18. Čehijas premjerministra kriminālvajāšanas atsākšana saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Čehijas premjerministra kriminālvajāšanas atsākšana saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (2019/2987(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Lara Wolters S&D grupas vārdā, Dita Charanzová grupas “Renew” vārdā, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE grupas vārdā, Ivan David ID grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič un Jiří Pospíšil.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius un Nikolina Brnjac.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2020. gada februāra sesijā.


19. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (debates)

Komisijas paziņojums: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (2019/2824(RSP)).

Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agnès Evren PPE grupas vārdā, César Luena S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos grupas “Renew” vārdā, Ville Niinistö Verts/ALE grupas vārdā, Aurelia Beigneux ID grupas vārdā, Alexandr Vondra ECR grupas vārdā, Silvia Modig GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, kas arī atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ljudmila Novak.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Robert Hajšel un João Ferreira.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Pascal Canfin ENVI komitejas vārdā, Agnès Evren PPE grupas vārdā, César Luena S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos grupas “Renew” vārdā, Ville Niinistö Verts/ALE grupas vārdā, Alexandr Vondra ECR grupas vārdā un Silvia Modig GUE/NGL grupas vārdā - par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.5. punkts.


20. Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā [2019/2134(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Peter Jahr (A9-0032/2019).

Peter Jahr iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Emily O'Reilly (Eiropas ombude) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Uzstājās Cristian Terheş S&D grupas vārdā, Yana Toom grupas “Renew” vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Alexis Georgoulis GUE/NGL grupas vārdā, Mario Furore, pie grupām nepiederošs deputāts, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba un Brando Benifei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Uzstājās Theresa Griffin.

°
° ° °

Uzstājās Emily O'Reilly un Peter Jahr.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.6. punkts.


21. Komitoloģijas vispārējo principu reforma (debates)

Komisijas paziņojums: Komitoloģijas vispārējo principu reforma (2019/2974(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Corbett, Bettina Vollath S&D grupas vārdā, Pascal Durand grupas “Renew” vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík un Karen Melchior.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Corbett.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.


22. Šīs sēdes protokola apstiprināšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes pēcpusdienas sākumā.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 646.599/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 3. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika