Index 
Notulen
XML 201kPDF 307kWORD 84k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 5.Ingekomen stukken
 6.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Plechtige vergadering - Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Aantal leden van de commissies (stemming)
  10.2.Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend *** (stemming)
  10.3.Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)
  10.4.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (stemming)
  10.5.De Europese Green Deal (stemming)
  10.6.Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK (stemming)
  10.7.Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (stemming)
  10.8.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)
  10.9.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  10.10.Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (actualiteitendebat)
 16.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (debat)
 17.Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (debat)
 18.De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (debat)
 19.COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (debat)
 20.De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (debat)
 21.Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure (debat)
 22.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.08 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen en Henrike Hahn, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0055/2020);

—   Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, over Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (B9-0066/2020).

II.   Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa en Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi en Henrike Hahn, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg en Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0060/2020);

—   Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou en Manuel Bompard, namens de GUE/NGL-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere en Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, over Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (B9-0065/2020).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - termijn : 9 april 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissies: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarige, voortschrijdende planning (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 wat betreft de specificatie van de behandeling van otc-derivaten in verband met bepaalde eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties voor afdekkingsdoeleinden (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (SolvabiliteitII) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten voor invoer en uitvoer waarvoor een certificaat verplicht is, en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stellen van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft de vrijstelling voor zeswaardig chroom als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in absorptiekoelkasten in kampeerauto’s (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde platinaelektroden voor gebruik bij bepaalde metingen van geleidbaarheid (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen van uiteinden voor gebruik in bepaald handgereedschap met verbrandingsmotoren (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de alternatieve standaardbenadering voor marktrisico (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als thermische stabilisator in polyvinylchloride dat wordt gebruikt in bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor de analyse van bloed, andere lichaamsvloeistoffen en lichaamsgassen (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van cadmium in bepaalde stralingstolerante videocamerabuizen (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlageIII bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlageII bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft bepaalde vrijstellingen voor lood en loodverbindingen in onderdelen (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot specificering van de criteria om te bepalen welke regelingen op toereikende wijze tegenpartijkredietrisico limiteren in verband met gedekte obligaties en securitisaties, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205 en (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2019 op verzoek van de bevoegde commissie.

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 27/2019 - Afdeling III – Commissie (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG


6. Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (debat)

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Dubravka Šuica (vicevoorzitter van de Commissie) leggen verklaringen af.

De Voorzitter houdt een korte toespraak om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, en Paulo Rangel.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Robert Rowland en Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Bogdan Rzońca en Lara Wolters, Pascal Durand, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Katalin Cseh, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, die eveneens weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri en Geoffroy Didier.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński en Marc Botenga.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt en Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani en Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff en Domènec Ruiz Devesa, namens de S&D-Fractie, Ska Keller, Philippe Lamberts en Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Schirdewan en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over het standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod en Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, over het standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de conferentie over de toekomst van Europa (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 15.1.2020.

(De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.06 uur hervat.


8. Plechtige vergadering - Toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

Van 12.06 uur tot 12.19 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van een toespraak door Zijne Majesteit Abdoellah II, koning van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.

(De vergadering wordt om 12.20 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.30 uur hervat.


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


10.1. Aantal leden van de commissies (stemming)

Ontwerpbesluit ingediend overeenkomstig artikel 206 van het Reglement, over het aantal leden van de vaste commissies (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0001)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)


10.2. Protocol tussen de EU, IJsland en Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0002)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


10.3. Overeenkomst tussen de EU en China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0003)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


10.4. Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen * (stemming)

Verslag over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen en Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen voor doeleinden van toezicht op de juiste uitvoering van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen [13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERP VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0004)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)


10.5. De Europese Green Deal (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op11 december 2019 (punt 7 van de notulen van 11.12.2019)

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra en Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley, namens de Renew-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo en Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni en Tom Vandendriessche, namens de ID-Fractie, over de Europese Green Deal (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0040/2020

(ter vervanging van B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 en B9-0045/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Esther de Lange, namens de PPE-Fractie;

—   Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Fredrick Federley, namens de Renew-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2020)0005)

(Ontwerpresoluties B9-0041/2020, B9-0044/2020 en B9-0046/2020 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)


10.6. Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0031/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0006)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)


10.7. Jaarverslag 2018 over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied (stemming)

Verslag over de mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018 [2019/2125(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0007)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)


10.8. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag [2019/2136(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A9-0054/2019)

(Gewone meerderheid)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ID-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0008)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)


10.9. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag [2019/2135(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0009)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)


10.10. Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0036/2020, B9-0037/2020 en B9-0038/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0036/2020

Aangenomen (P9_TA(2020)0010)

(Ontwerpresoluties B9-0037/2020 en B9-0038/2020 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Freund, die een mondeling amendement indient op amendement 76. Het Parlement staat niet toe dit mondelinge amendement in stemming te brengen, aangezien meer dan 40 leden daar op tegen zijn.


VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De Europese Green Deal - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki en Neena Gill

Uitvoering van en toezicht op de bepalingen over burgerrechten in het terugtrekkingsakkoord van het VK - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten en Neena Gill

Verslag Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka en Jiří Pospíšil

Verslag David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová en Guido Reil.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen, donderdag 16 januari 2020.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden opgenomen in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement.

De elektronische versie wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de laatste dag van de plenaire vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.45 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

13. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (actualiteitendebat)

Vertekening van de Europese geschiedenis en herdenking van de Tweede Wereldoorlog (2019/3016(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber om het door de PPE-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Jens Geier, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Alessandro Panza, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer over de uitlatingen van de vorige spreker, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová en Javier Zarzalejos.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


16. Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Hongarije (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Lívia Járóka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen en Bettina Vollath.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić en Milan Zver.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner en Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Pernando Barrena Arza, Malin Björk en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.1.2020.


17. Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, VEU, met betrekking tot Polen (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaak Madison, namens de ID-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mikuláš Peksa, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Zalewska, Tineke Strik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, en Bartosz Arłukowicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Ben Habib en Beata Kempa.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner en Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Pernando Barrena Arza, Malin Björk en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.1.2020.


18. De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De heropening van de vervolging van de premier van Tsjechië vanwege het misbruik van EU-fondsen en mogelijke belangenconflicten (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Lara Wolters, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon-Taubadel, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič en Jiří Pospíšil.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en Nikolina Brnjac.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van februari 2020.


19. COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (debat)

Verklaring van de Commissie: COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agnès Evren, namens de PPE-Fractie, César Luena, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Aurelia Beigneux, namens de ID-Fractie, Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, Silvia Modig, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, niet-fractiegebonden lid, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, die eveneens weigert een “blauwe vraag”-kaart te beantwoorden van Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo en Peter Liese.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ljudmila Novak.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Robert Hajšel en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Pascal Canfin, namens de commissie ENVI, Agnès Evren, namens de PPE-Fractie, César Luena, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Ville Niinistö, namens de Verts/ALE-Fractie, Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, en Silvia Modig, namens de GUE/NGL-Fractie, over de 15e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 16.1.2020.


20. De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (debat)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018 [2019/2134(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Emily O'Reilly (Europese Ombudsman) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Terheş, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Alexis Georgoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Furore, niet-fractiegebonden lid, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba en Brando Benifei.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Theresa Griffin.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emily O'Reilly en Peter Jahr.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 16.1.2020.


21. Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure (debat)

Verklaring van de Commissie: Hervorming van de algemene beginselen van de comitéprocedure (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Corbett, Bettina Vollath, namens de S&D-Fractie, Pascal Durand, namens de Renew-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík en Karen Melchior.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Corbett.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


22. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement, worden de notulen van deze vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd bij de hervatting van de volgende vergadering na de middagonderbreking.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 646.599/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.22 uur gesloten.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Laatst bijgewerkt op: 3 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid