Indeks 
Protokół
XML 199kPDF 310kWORD 85k
Środa, 15 stycznia 2020 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 5.Składanie dokumentów
 6.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Uroczyste posiedzenie - Wystąpienie Jego Królewskiej Mości Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Skład liczbowy komisji (głosowanie)
  10.2.Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego *** (głosowanie)
  10.3.Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)
  10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (głosowanie)
  10.5.Europejski Zielony Ład (głosowanie)
  10.6.Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)
  10.7.Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (głosowanie)
  10.8.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  10.9.Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  10.10.Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Przeinaczanie historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej (debata na aktualny temat)
 16.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Węgier (debata)
 17.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski (debata)
 18.Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (debata)
 19.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (debata)
 20.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (debata)
 21.Reforma głównych zasad procedury komitetowej (debata)
 22.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.08.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Burundi, w szczególności wolność słowa (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen i Henrike Hahn, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR, w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0055/2020);

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE, w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie Burundi, w szczególności wolności słowa (B9-0066/2020).

II.   Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa i Patryk Jaki, w imieniu grupy ECR, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi i Henrike Hahn, w imieniu grupy Verts/ALE, i Fabio Massimo Castaldo w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg i Dominique Bilde, w imieniu grupy ID, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0060/2020);

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou i Manuel Bompard, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere i Ivan Štefanec, w imieniu grupy PPE, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie Nigerii, w szczególności niedawnych ataków terrorystycznych (B9-0065/2020).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegającego procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - termin: 9 kwietnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN.


4. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania zakładów zajmujących się materiałem biologicznym oraz wymagań w zakresie identyfikowalności i zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania w obrębie terytorium Unii materiału biologicznego niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez ustanowienie wieloletniego planowania kroczącego (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 16 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 w odniesieniu do ustalenia sposobu traktowania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w związku z określonymi prostymi, przejrzystymi i standardowymi sekurytyzacjami do celów zabezpieczeń (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz i wywóz podlegającymi systemowi pozwoleń oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do wnoszenia zabezpieczeń w ramach administrowania kontyngentami taryfowymi (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych samochodów kempingowych (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 19 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w stosunku do alternatywnej metody standardowej w odniesieniu do ryzyka rynkowego (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowych (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do niektórych zwolnień dotyczących ołowiu i związków ołowiu w częściach pojazdów (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 15 października 2019 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego na wniosek właściwej komisji termin zgłoszenia sprzeciwu zmieniono z 1 na 3 miesiące:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określenia kryteriów oceny uzgodnień odpowiednio ograniczających ryzyko kredytowe kontrahenta związane z obligacjami zabezpieczonymi i sekurytyzacjami oraz zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205 i (UE) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 grudnia 2019 r., na wniosek właściwej komisji.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Składanie dokumentów

Złożono nastepujący dokument:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG


6. Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (debata)

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dubravka Šuica (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie, aby dokonać wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, i Paulo Rangel.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda i Niklasa Nienassa, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka Breyera, Domènec Ruiz Devesa, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Rzońca i Larę Wolters, Pascal Durand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Katalin Cseh, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claudię Gamon, Jorge Buxadé Villalba, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Simona, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, która również nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bena Habiba, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Damiana Boeselagera, Scott Ainslie, Niklas Nienaß w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri i Geoffroy Didier.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński i Marc Botenga.

Głos zabrały Dubravka Šuica i Nikolina Brnjac.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt i Pascal Durand, w imieniu grupy Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani i Danuta Maria Hübner, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff i Domènec Ruiz Devesa, w imieniu grupy S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts i Daniel Freund, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan i Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod i Gilles Lebreton, w imieniu grupy ID, w sprawie stanowiska Parlamentu Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie konferencji w sprawie przyszłości Europy (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 15.1.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.58.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.06.


8. Uroczyste posiedzenie - Wystąpienie Jego Królewskiej Mości Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

W godz. od 12.06 do 12.19 Parlament spotkał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Jego Królewskiej Mości Abdullaha II, króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.20.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Skład liczbowy komisji (głosowanie)

Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 206 Regulaminu, w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0001)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


10.2. Protokół do Umowy między UE a Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Islandią i Królestwem Norwegii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii lub Norwegii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0002)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


10.3. Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0003)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


10.4. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0004)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


10.5. Europejski Zielony Ład (głosowanie)

Debata odbyła się dnia11 grudnia 2019 r. (pkt 7 protokołu z dnia 11.12.2019)

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra i Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange w imieniu grupy PPE, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley w imieniu grupy Renew, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo i Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez i Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni i Tom Vandendriessche w imieniu grupy ID, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0040/2020

(zastępujący B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 i B9-0045/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Esther de Lange, w imieniu grupy PPE;

—   Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D;

—   Fredrick Federley, w imieniu grupy Renew;

—   Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE;

Przyjęto (P9_TA(2020)0005)

(Projekty rezolucji B9-0041/2020, B9-0044/2020 i B9-0046/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


10.6. Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0031/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0006)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


10.7. Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018 [2019/2125(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0007)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)


10.8. Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne [2019/2136(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A9-0054/2019)

(Wymagana zwykła większość)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (grupa ID)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0008)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)


10.9. Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne [2019/2135(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0009)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)


10.10. Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0036/2020, B9-0037/2020 i B9-0038/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0036/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0010)

(Projekty rezolucji B9-0037/2020 i B9-0038/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

Wystąpienia

Daniel Freund, aby przedstawić poprawkę ustną do poprawki 76. Parlament nie zgodził się na poddanie pod głosowanie poprawki ustnej. Sprzeciwiło się temu 40 posłów.


PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Europejski Zielony Ład - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki i Neena Gill

Wdrażanie i monitorowanie przepisów o prawach obywateli w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten i Neena Gill

Sprawozdanie Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová i Guido Reil.

Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 16 stycznia 2020 r.


12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty i zamiary głosowania znajdują się w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Wersja elektroniczna jest regularnie aktualizowana przez dwa tygodnie od ostatniego dnia sesji plenarnej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.45.)


PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.03.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Przeinaczanie historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej (debata na aktualny temat)

Przeinaczanie historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej (2019/3016(RSP))

Głos zabrał Manfred Weber, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę PPE.

Głos zabrały Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Panza w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer w sprawie wypowiedzi przedmówcy, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová i Javier Zarzalejos.

Głos zabrała Věra Jourová.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


16. Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Węgier (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Węgier (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Gwendoline Delbos-Corfield w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Lívia Járóka, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Simona, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lívię Járókę, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Katarinę Barley, François-Xavier Bellamy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Biedronia, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Katalinę Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen i Bettina Vollath.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić i Milan Zver.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley i Juan Fernando López Aguilar, w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner i Katalin Cseh, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.1.2020.


17. Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrała Roberta Metsola w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka w imieniu grupy Renew, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Jaak Madison w imieniu grupy ID, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mikuláša Peksę, Beata Szydło w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Radosława Sikorskiego, Konstantinos Arvanitis w imieniu grupy GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Zalewską, Tineke Strik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Joachima Stanisława Brudzińskiego, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elżbietę Katarzynę Łukacijewską, Sira Rego, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego, Katarina Barley, Patryk Jaki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Júlię Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Thun und Hohenstein, i Bartosz Arłukowicz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Ben Habib i Beata Kempa.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley i Juan Fernando López Aguilar, w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner i Katalin Cseh, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk i Younous Omarjee, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.1.2020.


18. Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wznowienie postępowania przeciwko premierowi Republiki Czeskiej w związku ze sprzeniewierzeniem funduszy UE i możliwym konfliktem interesów (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Lara Wolters w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Ivan David w imieniu grupy ID, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič i Jiří Pospíšil.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Michaela Šojdrová.

Głos zabrali Virginijus Sinkevičius i Nikolina Brnjac.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: w trakcie sesji plenarnej w lutym 2020 r.


19. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (debata)

Oświadczenie Komisji: Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Agnès Evren w imieniu grupy PPE, César Luena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Ville Niinistö w imieniu grupy Verts/ALE, Aurelia Beigneux w imieniu grupy ID, Alexandr Vondra w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, która również nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sarę Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Ljudmila Novak.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel i João Ferreira.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Pascal Canfin, w imieniu komisji ENVI, Agnès Evren, w imieniu grupy PPE, César Luena, w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, w imieniu grupy Renew, Ville Niinistö, w imieniu grupy Verts/ALE, Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, i Silvia Modig, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie 15. posiedzenia Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.1.2020.


20. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (debata)

Sprawozdanie w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r. [2019/2134(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Emily O'Reilly (Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Cristian Terheş w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Alexis Georgoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Furore niezrzeszony, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Głos zabrała Theresa Griffin.

°
° ° °

Głos zabrali Emily O'Reilly i Peter Jahr.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 16.1.2020.


21. Reforma głównych zasad procedury komitetowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Reforma głównych zasad procedury komitetowej (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali József Szájer w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Corbetta, Bettina Vollath w imieniu grupy S&D, Pascal Durand w imieniu grupy Renew, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík i Karen Melchior.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Richard Corbett.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


22. Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia wczesnym popołudniem podczas następnego posiedzenia.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 646.599/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności