Index 
Protokoll
XML 200kPDF 299kWORD 83k
Onsdagen den 15 januari 2020 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Högtidligt möte - Anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Antal ledamöter i utskotten (omröstning)
  10.2.Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål *** (omröstning)
  10.3.Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)
  10.4.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (omröstning)
  10.5.Den europeiska gröna given (omröstning)
  10.6.Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (omröstning)
  10.7.Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (omröstning)
  10.8.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  10.9.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  10.10.Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (debatt om en aktuell fråga)
 16.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (debatt)
 17.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen (debatt)
 18.Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-medel och potentiella intressekonflikter (debatt)
 19.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (debatt)
 20.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (debatt)
 21.Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet (debatt)
 22.Justering av protokollet från detta sammanträde
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.08.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Burundi, särskilt yttrandefriheten (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen och Henrike Hahn, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Burundi, särskilt yttrandefriheten (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza och Jan Zahradil, för ECR-gruppen, om Burundi, särskilt yttrandefriheten (B9-0055/2020);

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen, sur le Burundi, notamment la liberté d'expression (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Burundi, särskilt yttrandefriheten (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen, om Burundi, särskilt yttrandefriheten (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Burundi, särskilt yttrandefriheten (B9-0066/2020).

II.   Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa och Patryk Jaki, för ECR-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi och Henrike Hahn, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg och Dominique Bilde, för ID-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0060/2020);

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (B9-0065/2020).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärd, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - tidsfrist: 9 april 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


4. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI, ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller närmare uppgifter om behandling av OTC-derivatkontrakt i samband med vissa enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar för risksäkringsändamål (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller reglerna för förvaltningen av import- och exporttullkvoter som omfattas av licenser och om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ställande av säkerheter vid förvaltningen av tullkvoter (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon vad gäller undantaget för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystemet av kolstål i absorptionskylskåp i husbilar (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för vissa mätningar av ledningsförmåga (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar som används i vissa handhållna förbränningsmotorer (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den alternativa schablonmetoden för marknadsrisk (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som används i vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för analys av blod och andra kroppsvätskor och gaser i kroppen (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i vissa strålningståliga videokamerarör (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon vad gäller vissa undantag för bly och blyföreningar i komponenter (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för att specificera kriterier för fastställande av arrangemang för att på lämpligt sätt minska motpartskreditrisken i samband med säkerställda obligationer och värdepapperiseringar och om ändring av delegerade förordningar (EU) 2015/2205 och (EU) 2016/1178 (C(2019)8886 – 2019/2994 (DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2019 på begäran av det ansvariga utskottet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 27/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


6. Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (debatt)

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Dubravka Šuica (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talmannen höll ett kort inledningsanförande till debatten.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, och Paulo Rangel.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Robert Rowland och Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick Breyer; Domènec Ruiz Devesa, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bogdan Rzońca och Lara Wolters; Pascal Durand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo; Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dolors Montserrat; Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katalin Cseh; Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claudia Gamon; Jorge Buxadé Villalba, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Simon; Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, som även avböjde en fråga (”blått kort”), Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ben Habib; Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Damian Boeselager; Scott Ainslie, Niklas Nienaß om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri och Geoffroy Didier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński och Marc Botenga.

Talare: Dubravka Šuica och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt och Pascal Durand, för Renew-gruppen, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani och Danuta Maria Hübner, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff och Domènec Ruiz Devesa, för S&D-gruppen, Ska Keller, Philippe Lamberts och Daniel Freund, för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod och Gilles Lebreton, för ID-gruppen, om Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om konferensen om Europas framtid (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 15.1.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.58.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.06.


8. Högtidligt möte - Anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien

Kl. 12.06–12.19 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av ett anförande av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.20.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.30.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Antal ledamöter i utskotten (omröstning)

Förslag till beslut, ingivet i enlighet med artikel 206 i arbetsordningen, om de ständiga utskottens sammansättning (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0001)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


10.2. Protokoll mellan EU, Island och Norge till avtalet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0002)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


10.3. Avtal mellan EU och Kina om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om vissa luftfartsaspekter [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0003)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


10.4. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RÅDETS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0004)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


10.5. Den europeiska gröna given (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 11 december 2019 (punkt 7 i protokollet av den 11.12.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra och Anna Zalewska för ECR-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange för PPE-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley för Renew-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo och Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez och Miriam Dalli, för S&D-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni och Tom Vandendriessche för ID-gruppen, om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0040/2020

(ersätter B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 och B9-0045/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esther de Lange, för PPE-gruppen;

—   Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Fredrick Federley, för Renew-gruppen;

—   Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P9_TA(2020)0005)

(Resolutionsförslagen B9-0041/2020, B9-0044/2020 och B9-0046/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


10.6. Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0031/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0006)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


10.7. Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (omröstning)

Betänkande om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018 [2019/2125(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0007)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


10.8. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport [2019/2136(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A9-0054/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ID-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0008)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)


10.9. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport [2019/2135(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0009)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)


10.10. Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0036/2020, B9-0037/2020 och B9-0038/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0036/2020

Antogs (P9_TA(2020)0010)

(Resolutionsförslagen B9-0037/2020 och B9-0038/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Inlägg:

Daniel Freund, för att lägga fram en muntlig ändring till ändringsförslag 76. Parlamentet godkände inte att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.


ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Den europeiska gröna given - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki och Neena Gill

Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten och Neena Gill

Betänkande Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka och Jiří Pospíšil

Betänkande David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová och Guido Reil.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 16 januari 2020.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.45.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

13. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (debatt om en aktuell fråga)

Förvrängning av europeisk historia och minnet av andra världskriget (2019/3016(RSP))

Talare: Manfred Weber inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Charles Goerens för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Alessandro Panza för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer om föregående talares uttalande, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová och Javier Zarzalejos.

Talare: Věra Jourová.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Ungern (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Lívia Járóka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Simon; Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka; Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katarina Barley; François-Xavier Bellamy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Robert Biedroń; Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Katalin Cseh; Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen och Bettina Vollath.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić och Milan Zver.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley och Juan Fernando López Aguilar, för S&D-gruppen, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner och Katalin Cseh, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Pernando Barrena Arza, Malin Björk och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.1.2020.


17. Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Michal Šimečka för Renew-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Jaak Madison för ID-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mikuláš Peksa; Beata Szydło för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Radosław Sikorski; Konstantinos Arvanitis för GUE/NGL-gruppen, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Zalewska; Tineke Strik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Joachim Stanisław Brudziński; Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elżbieta Katarzyna Łukacijewska; Sira Rego, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki; Katarina Barley, Patryk Jaki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Júlia Donáth; Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Thun und Hohenstein; och Bartosz Arłukowicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Ben Habib och Beata Kempa.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen) och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley och Juan Fernando López Aguilar, för S&D-gruppen, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner och Katalin Cseh, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun och Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Pernando Barrena Arza, Malin Björk och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.1.2020.


18. Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-medel och potentiella intressekonflikter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Återupptagandet av åtalet mot Tjeckiens premiärminister för förskingring av EU-medel och potentiella intressekonflikter (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Lara Wolters för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič och Jiří Pospíšil.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová.

Talare: Virginijus Sinkevičius och Nikolina Brnjac.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i februari 2020.


19. COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (debatt)

Uttalande av kommissionen: COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Agnès Evren för PPE-gruppen, César Luena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Ville Niinistö för Verts/ALE-gruppen, Aurelia Beigneux för ID-gruppen, Alexandr Vondra för ECR-gruppen, Silvia Modig för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, som även avböjde en fråga (”blått kort”) från Sarah Wiener; Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ljudmila Novak.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Robert Hajšel och João Ferreira.

Talare: Virginijus Sinkevičius.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Pascal Canfin, för ENVI-utskottet, Agnès Evren, för PPE-gruppen, César Luena, för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos, för Renew-gruppen, Ville Niinistö, för Verts/ALE-gruppen, Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, och Silvia Modig, för GUE/NGL-gruppen, om det 15:e mötet i partskonferensen (COP15) för konventionen om biologisk mångfald (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.1.2020.


20. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 [2019/2134(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Cristian Terheş för S&D-gruppen, Yana Toom för Renew-gruppen, Gilles Lebreton för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Alexis Georgoulis för GUE/NGL-gruppen, Mario Furore, grupplös, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Talare: Theresa Griffin.

°
° ° °

Talare: Emily O'Reilly och Peter Jahr.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.1.2020.


21. Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett; Bettina Vollath för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík och Karen Melchior.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Corbett.

Talare: Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagen vid nästföljande sammanträde.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 646.599/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Senaste uppdatering: 3 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy