Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2020)


4.1. Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 και B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Οι Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari και Jan-Christoph Oetjen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt και Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Eugen Tomac και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.


4.2. Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 και B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Οι Assita Kanko και Erik Marquardt παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0056/2020 και B9-0059/2020.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Οι Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský και Phil Bennion παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 και B9-0065/2020.

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tomislav Sokol και Maria Arena, Jackie Jones (η Πρόεδρος την ευχαριστεί για τις δηλώσεις της), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Eugen Tomac, Nicola Procaccini και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.43.)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου