Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0056/2020

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 4.2
CRE 16/01/2020 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0012

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

6.2. Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 και B9-0065/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0056/2020

(αντικαθιστά τις B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 και B9-0065/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Krzysztof Hetman, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Arba Kokalari, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan και Isabel Benjumea Benjumea, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Erik Marquardt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Εμμανουήλ Φράγκος, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0012)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0060/2020 και B9-0063/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου