Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0048/2020

Συζήτηση :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0013

Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

6.3. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις14 Ιανουαρίου 2020 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2020).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Esther de Lange και Cláudia Monteiro de Aguiar, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić και Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020

—   Kati Piri και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την απόπειρα παράνομης εκλογής νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Γιώργος Γεωργίου, Manuel Bompard και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0048/2020

(αντικαθιστά τις B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 και B9-0053/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Esther de Lange και Cláudia Monteiro de Aguiar, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Javi López και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0013)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0051/2020 και B9-0052/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Παρεμβάσεις

Leopoldo López Gil.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου