Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Torsdagen den 16 januari 2020 - Strasbourg

14. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

EMPL-utskottet

- Praktikplatser av hög kvalitet i EU (2020/2005(INL))
(rådgivande utskott: CULT)

ENVI-utskottet

- En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU (2020/2006(INL))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, AGRI)

IMCO-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

JURI-utskottet

- Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik (2020/2012(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), EMPL, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), AFCO)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2019)

JURI-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet (2020/2019(INL))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen))

- Skadeståndsordning för artificiell intelligens (2020/2014(INL))
(rådgivande utskott: IMCO, TRAN, LIBE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 142.1 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Årsrapport om vapenexport (2020/2003(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn (2020/2002(INI))

- Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning (2020/2001(INI))

CULT-utskottet

- Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn (2020/2017(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet

- Den gamla kontinenten åldras - möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020 (2020/2008(INI))
(rådgivande utskott: ECON, AGRI, FEMM)

- Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden (2020/2007(INI))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI)

IMCO-utskottet

- På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (2020/2021(INI))

- Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster (2020/2020(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

JURI-utskottet

- Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (2020/2015(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området (2020/2013(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE-utskottet

- Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna (2020/2022(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

- Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden (2020/2016(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, IMCO, JURI)

- Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk bakgrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, FEMM)

- Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (2020/2010(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen))

- Stärka mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (2020/2009(INI))
(rådgivande utskott: CULT (artikel 57 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 118 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Rekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (2020/2004(INI))

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy