Показалец 
Протокол
XML 191kPDF 316kWORD 84k
Четвъртък, 16 януари 2020 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Бурунди, и по-специално свободата на словото
  
4.2.Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  
6.1.Бурунди, и по-специално свободата на изразяване (гласуване)
  
6.2.Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения (гласуване)
  
6.3.Положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен държавен преврат) (гласуване)
  
6.4.Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (гласуване)
  
6.5.COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.) (гласуване)
  
6.6.Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)
  
6.7.Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (гласуване)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.График на месечните сесии на Парламента - 2021 и 2022 г.
 12.Незаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат (разискване)
 13.Внесени документи
 14.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 15.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 16.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 17.Петиции
 18.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 19.График на следващите заседания
 20.Закриване на заседанието
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Искане за снемане на имунитет

Испанските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Carles Puigdemont i Casamajó и Antoni Comín i Oliveres с цел продължаването на съдебните дела срещу тях.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


3. Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000048/2019), зададен от Irene Tinagli, от името на комисията ECON, към Комисията: Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0001/2020)

Irene Tinagli разви въпроса.

Janez Lenarčič (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Paul Tang, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Joachim Kuhs, от името на групата ID, José Gusmão, от името на групата GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini и Marek Paweł Balt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu и Bogdan Rzońca.

Изказа се Janez Lenarčič.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Irene Tinagli, от името на комисията ECON, относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.1.2020 г.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.1.2020 г.)


4.1. Бурунди, и по-специално свободата на словото

Предложения за резолюция B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 и B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari и Jan-Christoph Oetjen представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt и Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Eugen Tomac и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Janez Lenarčič (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.1.2020 г.


4.2. Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения

Предложения за резолюция B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko и Erik Marquardt представиха предложенията за резолюции B9-0056/2020 и B9-0059/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský и Phil Bennion представиха предложенията за резолюции B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020.

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Susanna Ceccardi, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Peter van Dalen, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomislav Sokol и Maria Arena, Jackie Jones (председателят й благодари за изказването), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eugen Tomac, Nicola Procaccini и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil и Mick Wallace.

Изказа се Janez Lenarčič (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.1.2020 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.43 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.07 ч.

Изказаха се Marco Zanni, Ramona Strugariu и Richard Corbett относно нормите за поведение в пленарната зала (председателят припомни приложимите разпоредби).


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Бурунди, и по-специално свободата на изразяване (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 и B9-0066/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0054/2020

(за замяна на B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 и B9-0066/2020):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu и Ioan-Rareş Bogdan, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Maria Arena, от името на групата S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Ellie Chowns, от името на групата Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra и Veronika Vrecionová, от името на групата ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2020)0011)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)


6.2. Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0056/2020

(за замяна на B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan и Isabel Benjumea Benjumea, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Carlos Zorrinho, от името на групата S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2020)0012)

(Предложенията за резолюции B9-0060/2020 и B9-0063/2020 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)


6.3. Положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен държавен преврат) (гласуване)

Разискването се състоя на 14 януари 2020 г. (точка 14 от протокола от 14.1.2020 г).

Предложения за резолюция, внесени въз основа на член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, при приключване на разискването:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange и Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE, относно положението във Венесуела след опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić и Assita Kanko, от името на групата ECR, относно положението във Венесуела след опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri и Javi López, от името на групата S&D, относно положението във Венесуела след опита за незаконно избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венесуела (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew, относно положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен преврат) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0048/2020

(за замяна на B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 и B9-0053/2020):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange и Cláudia Monteiro de Aguiar, от името на групата PPE;

—   Javi López и Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza и Ruža Tomašić, от името на групата ECR.

Приема се (P9_TA(2020)0013)

(Предложенията за резолюции B9-0051/2020 и B9-0052/2020 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Изказвания

Leopoldo López Gil.


6.4. Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0032/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0014)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


6.5. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.) (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0035/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)


6.6. Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2018 г. [2019/2134(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0016)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)


6.7. Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0047/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0017)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)


7. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване в сряда, 15 януари 2020 г.)

Доклад Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan и Jan Zahradil.

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020 и B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński и Marc Botenga.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020 и B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Ангел Джамбазки и Jan Zahradil.

(Време за гласуване в четвъртък, 16 януари 2020 г.)

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 и B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac и Jan Zahradil.

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Ангел Джамбазки, Gilles Lebreton и Bogdan Rzońca.

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към протокола от заседанието, и се намира на интернет сайта на Парламента.

Електронната версия се актуализира редовно през двете седмици след последния ден от дадена месечна парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.

(Заседанието беше прекъснато в 13.12 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. График на месечните сесии на Парламента - 2021 и 2022 г.

Председателският съвет, на своето заседание в четвъртък, 16 януари 2020 г., прие проектите за график на месечните сесии на Парламента за 2021 и 2022 г.

Датите са, както следва:

За 2021 г.:

- от 18 до 21 януари

- от 8 до 11 февруари

- от 8 до 11 март

- на 24 и 25 март

- на 7 и 8 април

- от 26 до 29 април

- от 17 до 20 май

- от 7 до 10 юни

- на 23 и 24 юни

- от 5 до 8 юли

- от 13 до 16 септември

- от 4 до 7 октомври

- от 18 до 21 октомври

- на 10 и 11 ноември

- от 22 до 25 ноември

- от 13 до 16 декември

За 2022 г.:

- от 17 до 20 януари

- от 14 до 17 февруари

- от 7 до 10 март

- на 23 и 24 март

- от 4 до 7 април

- от 2 до 5 май

- на 18 и 19 май

- от 6 до 9 юни

- на 22 и 23 юни

- от 4 до 7 юли

- от 12 до 15 септември

- от 3 до 6 октомври

- от 17 до 20 октомври

- на 9 и 10 ноември

- от 21 до 24 ноември

- от 12 до 15 декември

Тези дати са публикувани на интернет сайта на Парламента.

Срокът за внасяне на изменения е определен за вторник, 28 януари 2020 г., в 19 ч.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 30 януари 2020 г., в 11,30 ч.

Председателският съвет може да реши да определи допълнителни месечни сесии за упражняване на политически контрол върху Комисията в сряда следобед, по време на седмиците, определени за заседания на групите и комисиите в Брюксел.


12. Незаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000002/2020), зададен от Lucy Nethsingha, от името на комисията JURI към Комисията: Триизмерно отпечатани нелегални предмети (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher разви въпроса.

Janez Lenarčič (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Ibán García Del Blanco, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Слабаков.

Изказа се Janez Lenarčič.

Разискването приключи.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от членове на Парламента

- Nicolaus Fest, Jaak Madison и Tom Vandendriessche. Предложение за резолюция относно предоставяне на статут на бежанец (B9-0231/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно определяне на минимален праг на размера на пенсиите от най-малко 60% от средната заплата в държава – членка на ЕС (B9-0232/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитните устройства против забравяне на деца в превозните средства (B9-0236/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно опазването на европейските морета и океани (B9-0237/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Markus Buchheit. Предложение за резолюция относно спазването на сроковете, в които Комисията трябва да отговори на парламентарните въпроси (B9-0277/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Luisa Regimenti. Предложение за резолюция относно системите за оценяване на хранителните качества (Nutri-score) и системите за етикетиране на хранителните продукти (B9-0278/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI


14. Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 47 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 януари 2020 г.)

комисия EMPL

- Качествени стажове в ЕС (2020/2005(INL))
(подпомагаща: CULT)

комисия ENVI

- Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС (2020/2006(INL))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ITRE, AGRI)

комисия IMCO

- Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар (2020/2018(INL))
(подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 57 от Правилника за дейността), LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия JURI

- Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии (2020/2012(INL))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), EMPL, IMCO (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), CULT, LIBE (член 57 от Правилника за дейността), AFCO)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 декември 2019 г.)

комисия JURI

- Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн (2020/2019(INL))
(подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността))

- Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект (2020/2014(INL))
(подпомагаща: IMCO, TRAN, LIBE)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 142, параграф 1 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 януари 2020 г.)

комисия AFET

- Годишен доклад относно износа на оръжие (2020/2003(INI))
(подпомагаща: PETI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 януари 2020 г.)

комисия AFET

- Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог (2020/2002(INI))

- Предизвикателства и перспективи пред многостранните режими за контрол над оръжията и за разоръжаване (2020/2001(INI))

комисия CULT

- Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор (2020/2017(INI))
(подпомагаща: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия EMPL

- Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението (2020/2008(INI))
(подпомагаща: ECON, AGRI, FEMM)

- Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда (2020/2007(INI))
(подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността), AGRI)

комисия IMCO

- Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (2020/2021(INI))

- Укрепване на единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги (2020/2020(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия JURI

- Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (2020/2015(INI))
(подпомагаща: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие (2020/2013(INI))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

комисия LIBE

- Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права (2020/2022(INI))
(подпомагаща: IMCO)

- Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси (2020/2016(INI))
(подпомагаща: EMPL, IMCO, JURI)

- Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), CULT, FEMM)

- Нови възможности за законна трудова миграция (2020/2010(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността))

- Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (2020/2009(INI))
(подпомагаща: CULT (член 57 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 118 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 януари 2020 г.)

комисия AFET

- Препоръка до върховния представител и до Съвета съгласно член 118 при подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване (2020/2004(INI))


15. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г. (2019/2211(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (член 57 от Правилника за дейността)


16. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 януари 2020)

комисия CULT

- Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор (2020/2017(INI))
(подпомагаща: IMCO, JURI, LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия EMPL

- Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда (2020/2007(INI))
(подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността), AGRI)

комисия ENVI

- Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС (2020/2006(INL))
(подпомагаща: INTA (член 57 от Правилника за дейността), ITRE, AGRI)

комисия IMCO

- Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар (2020/2018(INL))
(подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), CULT (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 57 от Правилника за дейността), LIBE (член 57 от Правилника за дейността))

комисия JURI

- Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн (2020/2019(INL))
(подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността))

- Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие (2020/2013(INI))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии (2020/2012(INL))
(подпомагаща: AFET (член 57 от Правилника за дейността), EMPL, IMCO (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), CULT, LIBE (член 57 от Правилника за дейността), AFCO)

комисия LIBE

- Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в Европа (2020/2011(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), CULT, FEMM)

- Нови възможности за законна трудова миграция (2020/2010(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността))

- Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (2020/2009(INI))
(подпомагаща: CULT (член 57 от Правилника за дейността))


17. Петиции

Петиции от № 1185-19 до № 1265-19 са вписани в регистъра на 14 януари 2020 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.


18. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 29 януари 2020 г. и 30 януари 2020 г.


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.23 ч.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков  Андрей, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност