Indeks 
Protokol
XML 173kPDF 293kWORD 80k
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet
 3.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden
  
4.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  
6.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden (afstemning)
  
6.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (afstemning)
  
6.3.Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (afstemning)
  
6.4.Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (afstemning)
  
6.5.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (afstemning)
  
6.6.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (afstemning)
  
6.7.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Parlamentets mødekalender - 2021 og 2022
 12.3D-printede ulovlige genstande (forhandling)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger
 15.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 16.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 17.Andragender
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Anmodning om ophævelse af immunitet

De spanske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Carles Puigdemont i Casamajó og Antoni Comín i Oliveres's immunitet med henblik på at muliggøre fortsættelse af straffesagerne mod dem.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


3. Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000048/2019) af Irene Tinagli, for ECON, til Kommissionen: Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0001/2020)

Irene Tinagli begrundede spørgsmålet.

Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Paul Tang for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Kuhs for ID-Gruppen, José Gusmão for GUE/NGL-Gruppen, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini og Marek Paweł Balt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Traian Băsescu og Bogdan Rzońca.

Taler: Janez Lenarčič.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Irene Tinagli, for ECON, om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 16.1.2020.


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.1.2020).


4.1. Burundi, navnlig ytringsfriheden

Forslag til beslutning B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 og B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari og Jan-Christoph Oetjen forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for Renew-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt og Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac og Juan Fernando López Aguilar.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.1.2020.


4.2. Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb

Forslag til beslutning B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 og B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko og Erik Marquardt forelagde beslutningsforslag B9-0056/2020 og B9-0059/2020.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský og Phil Bennion forelagde beslutningsforslag B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 og B9-0065/2020.

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Susanna Ceccardi for ID-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Peter van Dalen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol og Maria Arena, Jackie Jones (formanden takkede for ordene), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eugen Tomac, Nicola Procaccini og Krzysztof Hetman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil og Mick Wallace.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.1.2020.

(Mødet udsat kl. 11.43.)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.07.

Talere: Marco Zanni, Ramona Strugariu og Richard Corbett om normerne for adfærden under mødeperioder (formanden mindede om de gældende bestemmelser).


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


6.1. Burundi, navnlig ytringsfriheden (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 og B9-0066/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0054/2020

(erstatter B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 og B9-0066/2020):

stillet af:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen

—   Kati Piri og Maria Arena, for S&D-Gruppen

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew

—   Ellie Chowns, for Verts/ALE-Gruppen

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra og Veronika Vrecionová, for ECR-Gruppen

—   Marisa Matias, José Gusmão og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2020)0011)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


6.2. Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 og B9-0065/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0056/2020

(erstatter B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 og B9-0065/2020):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan og Isabel Benjumea Benjumea, for PPE-Gruppen

—   Kati Piri og Carlos Zorrinho, for S&D-Gruppen

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew

—   Erik Marquardt, for Verts/ALE-Gruppen

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski og Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2020)0012)

(Forslag til beslutning B9-0060/2020 og B9-0063/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


6.3. Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 14. januar 2020 (punkt 14 i protokollen af 14.1.2020).

Beslutningsforslag på grundlag af forretningsordenens artikel 132, stk. 2, som afslutning på forhandlingen:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange og Cláudia Monteiro de Aguiar, for PPE-Gruppen, om situationen i Venezuela efter forsøget på at vælge den nye nationalforsamlings formand og præsidium ulovligt (det parlamentariske kup) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020)

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić og Assita Kanko, for ECR-Gruppen, om situationen i Venezuela efter forsøget på at vælge den nye nationalforsamlings formand og præsidium ulovligt (det parlamentariske kup) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020)

—   Kati Piri og Javi López, for S&D-Gruppen, om situationen i Venezuela efter forsøget på at vælge den nye nationalforsamlings formand og præsidium ulovligt (det parlamentariske kup) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020)

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard og Stelios Kouloglou, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020)

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020)

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew, om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0048/2020

(erstatter B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 og B9-0053/2020):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange og Cláudia Monteiro de Aguiar, for PPE-Gruppen

—   Javi López og Kati Piri, for S&D-Gruppen

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne og Chrysoula Zacharopoulou, for Gruppen Renew

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2020)0013)

(Forslag til beslutning B9-0051/2020 og B9-0052/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Indlæg

Leopoldo López Gil.


6.4. Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0032/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0014)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


6.5. COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0035/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


6.6. Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018 [2019/2134(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0016)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


6.7. Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0047/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0017)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: mercredi 15. januar 2020)

Betænkning: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan og Jan Zahradil.

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński og Marc Botenga.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki og Jan Zahradil.

(Afstemningstid: torsdag 16. januar 2020)

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 og B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac og Jan Zahradil.

Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton og Bogdan Rzońca.

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner indsættes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside.

Den elektroniske udgave bliver ajourført regelmæssigt i en periode på to uger efter den sidste dag i en mødeperiode.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.12.)


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Parlamentets mødekalender - 2021 og 2022

Formandskonferencen havde på sit møde den 16. januar 2020 vedtaget forslagene til mødekalender for 2021 og 2022.

Mødeperioderne foresloges afholdt som følger:

I 2021:

- fra den 18. til den 21. januar

- fra den 8. til den 11. februar

- fra den 8. til den 11. marts

- den 24. og 25. marts

- den 7. og 8. april

- fra den 26. til den 29. april

- fra den 17. til den 20. maj

- fra den 7. til den 10. juni

- den 23. og 24. juni

- fra den 5. til den 8. juli

- fra den 13. til den 16. september

- fra den 4. til den 7. oktober

- fra den 18. til den 21. oktober

- den 10. og 11. november

- fra den 22. til den 25. november

- fra den 13. til den 16. december

I 2022:

- fra den 17. til den 20. januar

- fra den 14. til den 17. februar

- fra den 7. til den 10. marts

- den 23. og 24. marts

- fra den 4. til den 7. april

- fra den 2. til den 5. maj

- den 18. og 19. maj

- fra den 6. til den 9. juni

- den 22. og 23. juni

- fra den 4. til den 7. juli

- fra den 12. til den 15. september

- fra den 3. til den 6. oktober

- fra den 17. til den 20. oktober

- den 9. og 10. november

- fra den 21. til den 24. november

- fra den 12. til den 15. december

Disse datoer var blevet offentliggjort på Parlamentets hjemmeside.

Datoen for indgivelse af ændringsforslag var fastsat til tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00.

Afstemningen ville finde sted torsdag den 30. januar 2020 kl. 11.30.

Formandskonferencen kan beslutte at fastsætte yderligere mødeperioder med henblik på politisk kontrol af Kommissionen på onsdag eftermiddage i de uger, der er afsat til politiske gruppe- og udvalgsmøder i Bruxelles.


12. 3D-printede ulovlige genstande (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000002/2020) af Lucy Nethsingha, for JURI til Kommissionen: 3D-printede ulovlige genstande (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher begrundede spørgsmålet.

Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Ibán García Del Blanco for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrey Slabakov.

Taler: Janez Lenarčič.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra medlemmerne

- Nicolaus Fest, Jaak Madison og Tom Vandendriessche. Forslag til beslutning om tildeling af flygtningestatus (B9-0231/2019)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Forslag til beslutning om fastsættelse af en minimumspension på mindst 60 % af gennemsnitslønnen i en EU-medlemsstat (B9-0232/2019)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om anordninger til sikring af, at børn ikke bliver glemt i motorkøretøjer (B9-0236/2019)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om beskyttelse af Europas have og oceaner (B9-0237/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

PECH

- Markus Buchheit. Forslag til beslutning om Kommissionens overholdelse af frister for besvarelse af parlamentariske forespørgsler (B9-0277/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Luisa Regimenti. Forslag til beslutning om Nutri-score og ordninger for mærkning af fødevarer (B9-0278/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI


14. Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

EMPL

- Praktikophold af høj kvalitet i EU (2020/2005(INL))
(rådg.udv.: CULT)

ENVI

- En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning (2020/2006(INL))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ITRE, AGRI)

IMCO

- Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

JURI

- Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier (2020/2012(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), EMPL, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 57), AFCO)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. december 2019)

JURI

- Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online (2020/2019(INL))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57))

- Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens (2020/2014(INL))
(rådg.udv.: IMCO, TRAN, LIBE)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 142, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Årsberetning om våbeneksport (2020/2003(INI))
(rådg.udv.: PETI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn (2020/2002(INI))

- Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning (2020/2001(INI))

CULT

- Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (2020/2017(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

EMPL

- Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020 (2020/2008(INI))
(rådg.udv.: ECON, AGRI, FEMM)

- EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet (2020/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57), AGRI)

IMCO

- På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere (2020/2021(INI))

- Styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser (2020/2020(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

JURI

- Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (2020/2015(INI))
(rådg.udv.: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område (2020/2013(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE

- Retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder (2020/2022(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

- Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager (2020/2016(INI))
(rådg.udv.: EMPL, IMCO, JURI)

- Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), CULT, FEMM)

- Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration (2020/2010(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57))

- Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle (2020/2009(INI))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 57))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 118)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet, jf. artikel 118, om gennemgangsprocessen i 2020 for traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT), kernevåbenkontrol og muligheder for atomnedrustning (2020/2004(INI))


15. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

ENVI

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2020 (2019/2211(INI))
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (forretningsordenens artikel 57)


16. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

CULT

- Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (2020/2017(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

EMPL

- EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet (2020/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57), AGRI)

ENVI

- En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning (2020/2006(INL))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ITRE, AGRI)

IMCO

- Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

JURI

- Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online (2020/2019(INL))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57))

- Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område (2020/2013(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier (2020/2012(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), EMPL, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 57), AFCO)

LIBE

- Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), CULT, FEMM)

- Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration (2020/2010(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57))

- Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle (2020/2009(INI))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 57))


17. Andragender

Andragenderne fra nr. 1185-19 til nr. 1265-19 var blevet optaget i registret den 14. januar 2020 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.


18. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 29. januar 2020 - 30. januar 2020.


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.23.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Seneste opdatering: 17. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik