Index 
Notulen
XML 173kPDF 291kWORD 80k
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 3.Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting
  
4.2.Nigeria, met name de recente terreuraanslagen
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (stemming)
  
6.2.Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (stemming)
  
6.3.Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (stemming)
  
6.4.Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (stemming)
  
6.5.COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (stemming)
  
6.6.De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (stemming)
  
6.7.Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Vergaderrooster van het Parlement - 2021 en 2022
 12.Illegale 3D-geprinte voorwerpen (debat)
 13.Ingekomen stukken
 14.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 15.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 16.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 17.Verzoekschriften
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Carles Puigdemont i Casamajó en Antoni Comín i Oliveres ingediend met het oog op de voortzetting van de strafprocedures die tegen hen zijn ingeleid.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


3. Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000048/2019) van Irene Tinagli, namens de commissie ECON, aan de Commissie: Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0001/2020)

Irene Tinagli licht de vraag toe.

Janez Lenarčič (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, José Gusmão, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini en Marek Paweł Balt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Traian Băsescu en Bogdan Rzońca.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Irene Tinagli, namens de commissie ECON, over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 16.1.2020.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.1.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting

Ontwerpresoluties B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 en B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari en Jan-Christoph Oetjen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt en Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Tomislav Sokol.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Eugen Tomac en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 16.1.2020.


4.2. Nigeria, met name de recente terreuraanslagen

Ontwerpresoluties B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko en Erik Marquardt lichten de ontwerpresoluties B9-0056/2020 en B9-0059/2020 toe.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský en Phil Bennion lichten de ontwerpresoluties B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Tomislav Sokol en Maria Arena, Jackie Jones (de Voorzitter bedankt haar voor haar woorden), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Eugen Tomac, Nicola Procaccini en Krzysztof Hetman.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.1.2020.

(De vergadering wordt om 11.43 uur geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.07 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Marco Zanni, Ramona Strugariu en Richard Corbett over de gedragsregels tijdens plenaire vergaderingen (de Voorzitter wijst op de toepasselijke regels).


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


6.1. Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 en B9-0066/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0054/2020

(ter vervanging van B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 en B9-0066/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Maria Arena, namens de S&D-Fractie;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Ellie Chowns, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra en Veronika Vrecionová, namens de ECR-Fractie;

—   Marisa Matias, José Gusmão en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2020)0011)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)


6.2. Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0056/2020

(ter vervanging van B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan en Isabel Benjumea Benjumea, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2020)0012)

(Ontwerpresoluties B9-0060/2020 en B9-0063/2020 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)


6.3. Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 januari 2020 (punt 14 van de notulen van 14.1.2020).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot afsluiting van het debat:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange en Cláudia Monteiro de Aguiar, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela na de poging tot illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire staatsgreep) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić en Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela na de poging tot illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire staatsgreep) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri en Javi López, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van de nieuwe Nationale Vergadering (parlementaire staatsgreep) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0048/2020

(ter vervanging van B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 en B9-0053/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange en Cláudia Monteiro de Aguiar, namens de PPE-Fractie;

—   Javi López en Kati Piri, namens de S&D-Fractie;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2020)0013)

(Ontwerpresoluties B9-0051/2020 en B9-0052/2020 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Het woord werd gevoerd door:

Leopoldo López Gil.


6.4. Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0032/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0014)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)


6.5. COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0035/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)


6.6. De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2018 [2019/2134(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0016)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)


6.7. Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0047/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0017)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 15 januari 2020)

Verslag Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan en Jan Zahradil.

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński en Marc Botenga.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki en Jan Zahradil.

(Stemmingen van donderdag 16 januari 2020)

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac en Jan Zahradil.

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton en Bogdan Rzońca.

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden opgenomen in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement.

De elektronische versie wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de laatste dag van de plenaire vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.12 uur geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Vergaderrooster van het Parlement - 2021 en 2022

De Conferentie van voorzitters heeft op haar vergadering van 16 januari 2020 haar goedkeuring gehecht aan het ontwerprooster van de vergaderperioden voor de parlementaire jaren 2021 en 2022.

Het gaat om de volgende data:

voor 2021:

- 18 t/m 21 januari

- 8 t/m 11 februari

- 8 t/m 11 maart

- 24 en 25 maart

- 7 en 8 april

- 26 t/m 29 april

- 17 t/m 20 mei

- 7 t/m 10 juni

- 23 en 24 juni

- 5 t/m 8 juli

- 13 t/m 16 september

- 4 t/m 7 oktober

- 18 t/m 21 oktober

- 10 en 11 november

- 22 t/m 25 november

- 13 t/m 16 december

voor 2022:

- 17 t/m 20 januari

- 14 t/m 17 februari

- 7 t/m 10 maart

- 23 en 24 maart

- 4 t/m 7 april

- 2 t/m 5 mei

- 18 en 19 mei

- 6 t/m 9 juni

- 22 en 23 juni

- 4 t/m 7 juli

- 12 t/m 15 september

- 3 t/m 6 oktober

- 17 t/m 20 oktober

- 9 en 10 november

- 21 t/m 24 november

- 12 t/m 15 december

Deze data zijn gepubliceerd op de website van het Parlement.

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op dinsdag 28 januari 2020 om 19.00 uur.

De stemming vindt plaats op donderdag 30 januari 2020 om 11.30 uur.

De Conferentie van voorzitters kan besluiten om in verband met de uitoefening van politieke controle op de Commissie bijkomende vergaderperioden vast te stellen op woensdagmiddag in Brussel, tijdens de voor werkzaamheden van de fracties en commissies gereserveerde weken.


12. Illegale 3D-geprinte voorwerpen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000002/2020) van Lucy Nethsingha, namens de commissie JURI aan de Commissie: Illegale 3D-geprinte voorwerpen (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher licht de vraag toe.

Janez Lenarčič (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Ibán García Del Blanco, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Andrey Slabakov.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič.

Het debat wordt gesloten.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

- Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

2) van de leden

- Nicolaus Fest, Jaak Madison en Tom Vandendriessche. Ontwerpresolutie over verlening van de vluchtelingenstatus (B9-0231/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over de vaststelling van een minimale pensioendrempel van ten minste 60 % van het gemiddelde loon in een EU-lidstaat (B9-0232/2019)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kinderdetectiesystemen om te voorkomen dat kinderen worden achtergelaten in de auto (B9-0236/2019)

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Nuno Melo. Ontwerpresolutie over de bescherming van de Europese zeeën en oceanen (B9-0237/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

PECH

- Markus Buchheit. Ontwerpresolutie over het in acht nemen van de termijnen voor het beantwoorden van parlementaire vragen door de Commissie (B9-0277/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

- Luisa Regimenti. Ontwerpresolutie over de Nutri-Score en voedingslabels (B9-0278/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

AGRI


14. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 47 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 januari 2020)

commissie EMPL

- Stages van hoge kwaliteit in de EU (2020/2005(INL))
(advies: CULT)

commissie ENVI

- Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau (2020/2006(INL))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ITRE, AGRI)

commissie IMCO

- Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL))
(advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 57 van het Reglement), LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie JURI

- Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën (2020/2012(INL))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), EMPL, IMCO (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), CULT, LIBE (artikel 57 van het Reglement), AFCO)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2019)

commissie JURI

- Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn (2020/2019(INL))
(advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement))

- Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie (2020/2014(INL))
(advies: IMCO, TRAN, LIBE)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 142, lid 1, van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 januari 2020)

commissie AFET

- Jaarverslag over wapenuitvoer (2020/2003(INI))
(advies: PETI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 januari 2020)

commissie AFET

- Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika (2020/2002(INI))

- Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening (2020/2001(INI))

commissie CULT

- Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector (2020/2017(INI))
(advies: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie EMPL

- Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020 (2020/2008(INI))
(advies: ECON, AGRI, FEMM)

- Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen (2020/2007(INI))
(advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement), AGRI)

commissie IMCO

- Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (2020/2021(INI))

- Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten (2020/2020(INI))
(advies: EMPL)

commissie JURI

- Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van artificiële-intelligentietechnologieën (2020/2015(INI))
(advies: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht (2020/2013(INI))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

commissie LIBE

- Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten (2020/2022(INI))
(advies: IMCO)

- Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken (2020/2016(INI))
(advies: EMPL, IMCO, JURI)

- Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa (2020/2011(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement), CULT, FEMM)

- Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie (2020/2010(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement))

- Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (2020/2009(INI))
(advies: CULT (artikel 57 van het Reglement))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 118 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 januari 2020)

commissie AFET

- Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad overeenkomstig artikel 118, over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening (2020/2004(INI))


15. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie ENVI

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020 (2019/2211(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (artikel 57 van het Reglement)


16. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 januari 2020)

commissie CULT

- Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector (2020/2017(INI))
(advies: IMCO, JURI, LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie EMPL

- Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen (2020/2007(INI))
(advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement), AGRI)

commissie ENVI

- Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau (2020/2006(INL))
(advies: INTA (artikel 57 van het Reglement), ITRE, AGRI)

commissie IMCO

- Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL))
(advies: ITRE (artikel 57 van het Reglement), CULT (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 57 van het Reglement), LIBE (artikel 57 van het Reglement))

commissie JURI

- Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn (2020/2019(INL))
(advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement))

- Artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht (2020/2013(INI))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën (2020/2012(INL))
(advies: AFET (artikel 57 van het Reglement), EMPL, IMCO (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), CULT, LIBE (artikel 57 van het Reglement), AFCO)

commissie LIBE

- Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa (2020/2011(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement), CULT, FEMM)

- Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie (2020/2010(INI))
(advies: EMPL (artikel 57 van het Reglement))

- Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (2020/2009(INI))
(advies: CULT (artikel 57 van het Reglement))


17. Verzoekschriften

Verzoekschriften 1185-19 tot en met 1265-19 zijn ingeschreven in het algemene register op 14 januari 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.


18. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 29 januari 2020 en 30 januari 2020.


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.23 uur gesloten.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid