Index 
Protokoll
XML 174kPDF 289kWORD 79k
Torsdagen den 16 januari 2020 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten
  
4.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  
6.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten (omröstning)
  
6.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (omröstning)
  
6.3.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (omröstning)
  
6.4.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (omröstning)
  
6.5.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (omröstning)
  
6.6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (omröstning)
  
6.7.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 et 2022
 12.Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (debatt)
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 15.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 16.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 17.Framställningar
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga spanska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Carles Puigdemont i Casamajó och Antoni Comín i Oliveres för att möjliggöra fortsatta straffrättsliga förhandlingar mot dem.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


3. Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000048/2019) från Irene Tinagli, för ECON-utskottet, till kommissionen: Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0001/2020)

Irene Tinagli utvecklade frågan.

Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Luis Garicano för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, José Gusmão för GUE/NGL-gruppen, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini och Marek Paweł Balt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Traian Băsescu och Bogdan Rzońca.

Talare: Janez Lenarčič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Irene Tinagli, för ECON-utskottet, om institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.1.2020.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 15.1.2020.)


4.1. Burundi, särskilt yttrandefriheten

Resolutionsförslag B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 och B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari och Jan-Christoph Oetjen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt och Fabio Massimo Castaldo, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 16.1.2020.


4.2. Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker

Resolutionsförslag B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 och B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko och Erik Marquardt redogjorde för resolutionsförslagen B9-0056/2020 och B9-0059/2020.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský och Phil Bennion redogjorde för resolutionsförslagen B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 och B9-0065/2020.

Talare: Željana Zovko för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Peter van Dalen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomislav Sokol och Maria Arena, Jackie Jones (Talmannen tackade henne för hennes inlägg), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Rzońca; François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eugen Tomac; Nicola Procaccini och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil och Mick Wallace.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 16.1.2020.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.43.)


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.07.

Talare: Marco Zanni, Ramona Strugariu och Richard Corbett om normerna för uppförande i plenum (Talmannen påminde om gällande regler.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Burundi, särskilt yttrandefriheten (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 och B9-0066/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0054/2020

(ersätter B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 och B9-0066/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra och Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, José Gusmão och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0011)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


6.2. Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 och B9-0065/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0056/2020

(ersätter B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 och B9-0065/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan och Isabel Benjumea Benjumea, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Erik Marquardt, för Verts/ALE-gruppen;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski och Tomasz Piotr Poręba, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0012)

(Resolutionsförslagen B9-0060/2020 och B9-0063/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


6.3. Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 14 januari 2020 (punkt 14 i protokollet av den 14.1.2020).

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 132, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange och Cláudia Monteiro de Aguiar, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela efter försöket till olagligt val av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić och Assita Kanko, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela efter försöket att olagligt välja ny talman och nytt presidium för nationalförsamlingen (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri och Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0048/2020

(ersätter B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 och B9-0053/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange och Cláudia Monteiro de Aguiar, för PPE-gruppen;

—   Javi López och Kati Piri, för S&D-gruppen;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2020)0013)

(Resolutionsförslagen B9-0051/2020 och B9-0052/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Inlägg:

Leopoldo López Gil.


6.4. Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0032/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0014)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


6.5. COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0035/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


6.6. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 [2019/2134(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0016)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


6.7. Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0047/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0017)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 15 januari 2020)

Betänkande Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan och Jan Zahradil.

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 och B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński och Marc Botenga.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 och B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki och Jan Zahradil.

(Omröstning: torsdagen den 16 januari 2020)

Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 och B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac och Jan Zahradil.

Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton och Bogdan Rzońca.

COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.12.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 et 2022

Talmanskonferensen hade, vid sitt sammanträde torsdagen den 16 januari 2020, antagit förslagen till kalender för sammanträdesperioder för 2021 och 2022.

Följande datum gäller :

År 2021 :

- den 18–21 januari

- den 8–11 februari

- den 8–11 mars

- den 24–25 mars

- den 7–8 april

- den 26–29 april

- den 17–20 maj

- den 7–10 juni

- den 23–24 juni

- den 5–8 juli

- den 13–16 september

- den 4–7 oktober

- den 18–21 oktober

- den 10–11 november

- den 22–25 november

- den 13–16 december

År 2022 :

- den 17–20 januari

- den 14–17 februari

- den 7–10 mars

- den 23–24 mars

- den 4–7 april

- den 2–5 maj

- den 18–19 maj

- den 6–9 juni

- den 22–23 juni

- den 4–7 juli

- den 12–15 september

- den 3–6 oktober

- den 17–20 oktober

- den 9–10 november

- den 21–24 november

- den 12–15 december

Datumen hade offentliggjorts på parlamentets webbplats.

Tidsfristen för inlämning av ändringsförslag var fastställd till tisdagen den 28 januari 2020 kl. 19.

Omröstningen skulle hållas torsdagen den 30 januari 2020 kl. 11.30.

Talmanskonferensen kan besluta att fastställa ytterligare sammanträdesperioder för den politiska kontrollen över kommissionen på onsdageftermiddagar i de veckor som är avsatta för grupper och utskott i Bryssel.


12. Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000002/2020) från Lucy Nethsingha, för JURI-utskottet till kommissionen: Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher utvecklade frågan.

Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Ibán García Del Blanco för S&D-gruppen, Liesje Schreinemacher för Renew-gruppen och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrey Slabakov.

Talare: Janez Lenarčič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från ledamöterna

- Nicolaus Fest, Jaak Madison och Tom Vandendriessche. Förslag till resolution om beviljande av flyktingstatus (B9-0231/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om fastställande av en minimipensionströskel på minst 60 % av genomsnittslönen i en EU-medlemsstat (B9-0232/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om hjälpmedel för att garantera säkerheten för barn som färdas i bilar (B9-0236/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Nuno Melo. Förslag till resolution om skyddet av Europas hav och oceaner (B9-0237/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

PECH

- Markus Buchheit. Förslag till resolution om kommissionens iakttagande av tidsfristerna för besvarande av parlamentsfrågor (B9-0277/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Luisa Regimenti. Förslag till resolution om näringsvärdesmärkningen Nutri-score och systemen för livsmedelsmärkning (B9-0278/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI


14. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 47 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

EMPL-utskottet

- Praktikplatser av hög kvalitet i EU (2020/2005(INL))
(rådgivande utskott: CULT)

ENVI-utskottet

- En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU (2020/2006(INL))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, AGRI)

IMCO-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

JURI-utskottet

- Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik (2020/2012(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), EMPL, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), AFCO)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 december 2019)

JURI-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet (2020/2019(INL))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen))

- Skadeståndsordning för artificiell intelligens (2020/2014(INL))
(rådgivande utskott: IMCO, TRAN, LIBE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 142.1 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Årsrapport om vapenexport (2020/2003(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn (2020/2002(INI))

- Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning (2020/2001(INI))

CULT-utskottet

- Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn (2020/2017(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet

- Den gamla kontinenten åldras - möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020 (2020/2008(INI))
(rådgivande utskott: ECON, AGRI, FEMM)

- Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden (2020/2007(INI))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI)

IMCO-utskottet

- På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (2020/2021(INI))

- Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster (2020/2020(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

JURI-utskottet

- Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (2020/2015(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området (2020/2013(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE-utskottet

- Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna (2020/2022(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

- Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottsärenden (2020/2016(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, IMCO, JURI)

- Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk bakgrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, FEMM)

- Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (2020/2010(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen))

- Stärka mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (2020/2009(INI))
(rådgivande utskott: CULT (artikel 57 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 118 i arbetsordningen)

(Talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

AFET-utskottet

- Rekommendation till den höga representanten och rådet enligt artikel 118 om förberedelsen av granskningsprocessen 2020 för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (2020/2004(INI))


15. Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

ENVI-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020 (2019/2211(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (artikel 57 i arbetsordningen)


16. Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2020)

CULT-utskottet

- Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn (2020/2017(INI))
(rådgivande utskott: IMCO, JURI, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

EMPL-utskottet

- Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden (2020/2007(INI))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI)

ENVI-utskottet

- En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU (2020/2006(INL))
(rådgivande utskott: INTA (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE, AGRI)

IMCO-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: förbättra den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL))
(rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), CULT (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen), LIBE (artikel 57 i arbetsordningen))

JURI-utskottet

- Rättsakt om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet (2020/2019(INL))
(rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen))

- Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området (2020/2013(INI))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik (2020/2012(INL))
(rådgivande utskott: AFET (artikel 57 i arbetsordningen), EMPL, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, LIBE (artikel 57 i arbetsordningen), AFCO)

LIBE-utskottet

- Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk bakgrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), CULT, FEMM)

- Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (2020/2010(INI))
(rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen))

- Stärka mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (2020/2009(INI))
(rådgivande utskott: CULT (artikel 57 i arbetsordningen))


17. Framställningar

Framställningarna nr 1185-19–1265-19 hade upptagits i registret den 14 januari 2020 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.


18. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 29 januari 202030 januari 2020.


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.23.


21. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy