Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

9. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисиите EMPL и ECON за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 72 от Правилника за дейността въз основа на следните становища на Парламента на първо четене:

комисия EMPL

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2020)0019;

комисия ECON

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0300.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност