Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

12. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни правила за производството на биологични продукти (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на полски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за базите данни за свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в Съюза (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията относно Европейската база данни за корабните корпуси (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 по отношение на определянето на третирането на извънборсовите деривати във връзка с някои опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации с цел хеджиране (C(2019) 8950 - 2019/3011(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г. по искане на водещата комисия

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност