Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

12. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιανουαρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων εξαερισμού (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της πολωνικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Ιανουαρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EE) 2017/2397 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων για τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σκαφών (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Ιανουαρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά τον καθορισμό της μεταχείρισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε σχέση με ορισμένες απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2019 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου