Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

12. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá výroby platné pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. januára 2020

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1254/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2020

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje poľské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. januára 2020

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy pre databázy preukazov odbornej spôsobilosti Únie, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie o Európskej databáze trupov lodí (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. januára 2020

predložené gestorskému výboru: TRAN

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o špecifikáciu zaobchádzania s OTC derivátmi v súvislosti s určitými jednoduchými, transparentnými a štandardizovanými sekuritizáciami na účely hedžingu – (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiacov odo dňa prijatia, t. j. 17. decembra 2019 na žiadosť gestorského výboru

predložené gestorskému výboru: ECON

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia